Princípy a štandardy

Princípy a štandardy tvoria druhú časť Manuálu, ktorá vychádza z hodnôt definovaných v Manifeste.

Je to súbor prevádzkových dokumentov technickejšieho charakteru, ktoré definujú základné pravidlá konkrétnych prvkov, alebo častí verejného priestoru so zameraním na priestorové parametre v meste. Ich základ tvoria zásady projekčnej prípravy a realizácie.

Manuál sa princípmi a pravidlami zaoberá vo všeobecnej rovine a nemožno ich prijímať mechanicky, bez ohľadu na kontext. Manuál nesúvisí s konkrétnymi lokalitami. Ak sú uvedené, ide o poukázanie na vzorové riešenia a príklady dobrého či nevhodného postupu. Zásady však nie sú pokusom o štandardizáciu a uniformitu pri všetkých druhoch verejných priestorov. Pri posudzovaní významu verejných priestorov a pri uplatňovaní konkrétnych zásahov by mala byť prirodzeným prístupom ich hierarchizácia.

Rozsah manuálu zodpovedá aktuálnej potrebe informácií. Ide o dokument, ktorý nebude nikdy ukončený a vždy bude reflektovať nevyhnutné aktualizácie a zmeny. Systém rozdelenia dokumentu na Manifest a jednotlivé Princípy a štandardy umožňuje operatívne dopĺňať strategické okruhy podrobnosťami z praxe či úplné novými témami.

Súčasťou tvorby manuálu sú aj pilotné projekty. Sú zdrojom dôležitých informácií pre manuál a zároveň sa pri nich testuje aplikácia strategických okruhov a zásad. Obojsmerné overovanie informácií má za cieľ minimalizovať negatívne aspekty teoretických zásad a praktického využitia. Po realizácií sa pilotné projekty stávajú príkladmi z praxe a inšpiráciou pre ďalšie verejné priestory.