Oddelenie zmien a doplnkov

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy patrí medzi základné strategické rozvojové dokumenty mesta. Územný plán (ÚPN) je základom pre posudzovanie umiestňovania nových stavieb, investičných zámerov a rozvoja jednotlivých zón mesta. Aby tento dokument nestrácal na aktuálnosti je nutné priebežne preskúmavať jeho stav a aktualizovať ho. V praxi to znamená pripravovať jeho Zmeny a doplnky. 

Zmenami sa menia prvky, ktoré územný plán už obsahuje, napríklad funkčné využitie území, alebo dopravná sieť. Doplnkami sa dopĺňajú javy, ktoré územný plán zatiaľ neobsahoval – napríklad nové územia ochrany prírody. Vypúšťajú sa tiež neaktuálne informácie z územného plánu, napríklad neplatné vyhlášky a zákony. Zmeny sa spravidla týkajú grafickej aj textovej časti. Zmeny a doplnky územného plánu sa po prerokovaní s odborníkmi a verejnosťou schvaľujú v mestskom zastupiteľstve. 

Úlohou oddelenia je: 

  • Spracovávanie vlastných analýz Územného plánu.
  • Vyhodnocovanie stavu a javov Územného plánu.
  • Príprava podkladov pre Zmeny a doplnky.
  • Spolupráca s obstarávateľom pri príprave Zmien a doplnkov. 
  • Spracovávanie Zmien a doplnkov ÚPN.
  • Prezentovanie Zmien a doplnkov ÚPN pred verejnosťou.
  • Koordinácia zámerov.

Ing. arch. Karin Lexmann

Vedúca Oddelenia zmien a doplnkov
karin.lexmann@mib.sk

Ing.arch. Romana Hajduková, PhD.

Urbanistka
romana.hajdukova@mib.sk

Ing. arch. Ľudmila Holíková

Urbanistka
ludmila.holikova@mib.sk