Bratislava 2030

Bratislava 2030 s podtitulom Program rozvoja mesta 2022-2030 je strategický dokument, ktorý môžete poznať aj pod starším pomenovaním Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).  Ide o kľúčový dokument pre riadenie samosprávy, ktorý identifikuje výzvy, a definuje ciele a priority rozvoja do budúcnosti. Zároveň prináša súbor opatrení a nástrojov, ktorými bude môcť samospráva stanovené ciele dosiahnuť.

Dokument je rozdelený do troch častí.

A – Vízia Bratislavy popisuje celkovú víziu rozvoja mesta a tiež v krátkosti hovoríme o tom, čo je strategické plánovanie. Obsahuje aj realizačnú a finančnú časť.

B – Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie východiskovej situácie mesta. Tematické oblasti v analytickej časti kopírujú štruktúru kompetencií miestnej samosprávy. Analytická časť je štruktúrovaná podľa 11 tematických oblastí, ktoré kopírujú štruktúru kompetencií miestnej samosprávy. Na tieto východiská nadväzujeme v strategickej časti prostredníctvom strategických a špecifických cieľov.

C – Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja mesta rešpektovaním princípov regionálnej politiky, aby sa dosiahol vyvážený a udržateľný rozvoj územia a kvality života jeho obyvateliek a obyvateľov. V tejto časti sa nachádzajú aj informácie k programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta.

Viac o strategickom pláne Bratislava 2030 nájdete na samostatnej webstránke www.bratislava2030.sk