O Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) je koncepčný inštitút v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania.

Tvorí ho tím odborníkov a odborníčok z architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta, ktorý plánuje rast a rozvoj tak, aby stúpala kvalita života aj kvalita verejného priestoru.

Cieľom MIB je v mestských projektoch a plánoch podporovať kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby obyvateľov Bratislavy, aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny.

MIB je príspevkovou organizáciou hlavného mesta Bratislava. 

Naša misia

Verejný záujem

Pri tvorbe verejného priestoru presadzujeme zásady, ktoré myslia na potreby všetkých, sme zástupcovia verejného záujmu mesta.

Kvalitné plánovanie, verejný priestor a architektúra

Bratislava potrebuje, kvalitné mestské plánovanie, architektúru a verejný priestor, čo zabezpečíme vďaka dobrým zadaniam a jasne stanoveným podmienkam.

Stanovenie štandardov

Tvoríme štandardy pri tvorbe verejných priestranstiev, chceme mať zjednotenú Bratislavu, ktorá sa riadi jasným plánom ako postupovať pri budovaní nových priestorov alebo pri rekonštrukcii starých.

Otvorenosť a koncepčnosť

Chceme otvorene komunikovať, ako má vyzerať budúca podoba mesta. Preto zapájame do dialógu obyvateľov a obyvateľky Bratislavy, alebo iných miestnych aktérov.

Organizačná štruktúra

Náš postoj k rodovej rovnosti

Rodová rovnosť je základným ľudským právom a nevyhnutným základom udržateľného, odolného sveta, kde všetci žijeme v mieri. Cieľom rodovej rovnosti je zabezpečiť spoločnosť, v ktorej majú ženy, muži, dievčatá, chlapci a ľudia z iných rodových menšín prístup k rovnakým príležitostiam, právam a povinnostiam vo všetkých sférach života.

Metropolitný inštitút Bratislavy považuje rodovú rovnosť za nevyhnutnosť pre dosiahnutie udržateľnosti a inkluzívnosti, ako aj ľudského blahobytu.