O Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Sekcia verejných priestorov vytvára všeobecné metodiky, princípy a zásady tvorby obnovy verejných priestorov. Tie sú vytvárané vo forme manuálov a sú určené najmä pre projektantov, ktorí tieto zásady aplikujú vo svojich projektoch. Tím verejných priestorov tým chce zabezpečiť, aby projekty vo verejnom priestranstve v meste vychádzali z jednotných princípov a zásad, aby ich celkový vizuál pôsobil kompaktne. 

Sekcia systematicky pracuje na nových témach vo verejnom priestranstve, ktoré rozvíjame do manuálov, ktoré priebežne vznikajú. Paralelne popri tom sa spolupodieľa na tvorbe zadaní, súťažných podmienok alebo hodnotiacich kritérií pre projekty verejného priestoru.

Naša misia

Verejný záujem

Pri tvorbe verejného priestoru presadzujeme zásady, ktoré myslia na potreby všetkých, sme zástupcovia verejného záujmu mesta.

Kvalitné plánovanie, verejný priestor a architektúra

Bratislava potrebuje, kvalitné mestské plánovanie, architektúru a verejný priestor, čo zabezpečíme vďaka dobrým zadaniam a jasne stanoveným podmienkam.

Stanovenie štandardov

Tvoríme štandardy pri tvorbe verejných priestranstiev, chceme mať zjednotenú Bratislavu, ktorá sa riadi jasným plánom ako postupovať pri budovaní nových priestorov alebo pri rekonštrukcii starých.

Otvorenosť a koncepčnosť

Chceme otvorene komunikovať, ako má vyzerať budúca podoba mesta. Preto zapájame do dialógu obyvateľov a obyvateľky Bratislavy, alebo iných miestnych aktérov.

Organizačná štruktúra