Sekcia tvorby mestských priestorov

Koordinuje dlhodobé a krátkodobé architektonické projekty mesta tým, že zastrešuje komplexný proces manažmentu architektonického projektu.

Koordinácia jednotlivých mestských organizácií či dodávateľov a spolupracovníkov pri výbere projektu, jeho prípravnej fáze, pri architektonickom návrhu, realizácii a čiastočne aj počas prevádzky je kľúčová, aby boli vo všetkých fázach zabezpečené požiadavky na kvalitu, funkčnosť aj estetiku riešenia. Do tohto procesu spadá výskum, tvorba koncepcií a overovacích štúdií, príprava podkladov pre architektonickú súťaž, a v neposlednom rade koordinácia pri realizácii.  

Sekcia funguje aj ako konzultačný a poradný orgán pre oddelenia Magistrátu, mestské časti alebo pre súkromnú sféru vo veciach mestského rozvoja. Pri realizáciách zastrešených sekciou sa architekti pozerajú na mesto ako celok, no vždy zohľadňujú špecifické, lokálne, potreby jednotlivých mestských častí.

Okrem architektonických projektov sekcia zabezpečuje tvorbu jednotných koncepcií a procesov vo využití mestských priestorov, ako sú napríklad pravidlá pre prenájom mestských priestorov alebo pre zaujatie verejného priestoru. 

Dlhodobou víziou je, aby sekcia prinášala tiež návrhy na nové projekty vybraté na základe vlastného výskumu a vyhodnotenia dát z mestského prostredia. 

Mgr. art. Ján Margen

Poverený riadením Sekcie tvorby mestských priestorov
jan.margen@mib.sk

Ing.arch. Marek Harčarík

Senior expert architekt
marek.harcarik@mib.sk

Ing. arch. Monika Kuhn

Architektka
monika.kuhn@mib.sk

Ing. arch. Martina Vnenková

Architektka
martina.vnenkova@mib.sk

Ing. Sandra Štasselová

Urbanistka
sandra.stasselova@mib.sk

Ing. Ivan Stankoci, PhD.

Krajinný architekt
ivan.stankoci@mib.sk

Mgr. arch. Katarína Brajerčík Kocková

Architektka
katarina.kockova@mib.sk

Ing. Ján Koľ

Krajinný architekt
jan.kol@mib.sk

Ing. arch. Miroslava Daňová

Architektka
miroslava.danova@mib.sk

Mgr. art. Katarína Máčková

Architektka
katarina.mackova@mib.sk

Ing. arch. Viliam Strajňak

Architekt
viliam.strajnak@mib.sk

Ing. arch. Veronika Vojteková

Architektka
veronika.vojtekova@mib.sk

Ing. arch. Martina Pulmanová

Architektka
martina.pulmanova@mib.sk

MArch. Sara Aujeska

Architektka
sara.aujeska@mib.sk