Manifest verejných priestorov

Manifest je hodnotový koncepčný úvod k manuálu princípov a štandardov.

Je to hodnotový dokument zaoberajúci sa všeobecnou analýzou existujúcich problémov a definovaním jeho principiálnych zásad.

Jeho súčasťou jej aj vyhodnocovanie súvisiacich tém, ktoré majú vplyv na kvalitu verejných priestorov. Medzi základné tematické okruhy patria: mobilita, životné prostredie a ekológia, adaptačné opatrenia na zmenu klímy, verejné zdravie, inkluzívnosť a bezpečnosť, priestorová identita, sociálne prostredie, správa a údržba.

Náčrt týchto okruhov v Manifeste je základom pre ďalšie podrobnejšie rozvinutie v Princípoch a štandardoch. Okruhy sú v dokumente rozdelené do piatich kapitol:Mesto pre peších, Zelené mesto, Starostlivé mesto, Atraktívne mesto a Čisté mesto.

Každá z kapitol rozoberá konkrétne okruhy tém. Tie sa medzi kapitolami vzájomne prelínajú, dopĺňajú a opakujú. Vytvárajú tak komplexný pohľad na problematiku verejných priestorov v meste.

Manifest verejných priestorov je už dostupný aj v angličtine

Manifesto for Public Space