Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Územné plánovanie je kľúčové pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja každého mesta. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy chápe Bratislavu nielen ako hlavné mesto Slovenskej republiky, ale aj ako centrum metropolitného regiónu a zároveň aj významnú súčasť stredoeurópskeho priestoru.

Územný plán Bratislavy (ďalej „územný plán“)  je právne záväzný dlhodobý koncepčný dokument, ktorý slúži k usmerňovaniu jej územného rozvoja. Vytvára predpoklady pre podporu zdravého životného prostredia, hospodársky rozvoj a pre spokojnosť obyvateľov. A to z aj z hľadiska ich trvalej udržateľnosti.

Územný plán mesta:

 • chráni a rozvíja kultúrne, prírodné a civilizačné hodnoty v území (vrátane urbanistického, architektonického a archeologického dedičstva)
 • chráni krajinu ako podstatnú zložku životného prostredia a charakteru mesta
 • určuje podmienky hospodárneho zastavania územia
 • zaisťuje ochranu nezastavateľného územia

Mesto by bez platného územného plánu stratilo základnú koncepciu svojho rozvoja a príležitosť koordinovať rozvojové zámery na území mesta, zabezpečovať potrebné služby pre obyvateľov a rezervovať územia pre strategické projekty dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry. Územné plánovanie je prejavom verejného záujmu, a preto aktuálnosť územného plánu zaručuje jeho pravidelná aktualizácia podmienená dôslednou analýzou dôvodov jeho zmien či doplnkov. 

Územný plán obstaráva orgán územného plánovania – hlavné mesto SR Bratislava – prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Územný plán schvaľuje Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy a jeho záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.  Aktuálne platný územný plán bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007, účinnosť nadobudol 01. 09. 2007 a pravidelnými zmenami a doplnkami sa priebežne aktualizuje.

Regulačný výkres ÚP

Otvoriť Geoportál

Zmeny a doplnky Územného plánu

Podľa § 30 stavebného zákona, ktorý upravuje postup pri aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania, ktorý obstaral územný plán, sústavne sleduje, či sa nezmenili územnotechnické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. V priebehu používania platného územného plánu  prichádzali zo strany rôznych úradov štátnej správy a samosprávy, právnických aj fyzických osôb podnety a požiadavky na prehodnotenie riešenia, usmerňovania a regulácie, resp. zhodnotenia jednotlivých funkčných plôch.

Hlavné mesto v spolupráci s mestskými časťami, mestskými organizáciami a podnikmi a Železnicami SR postupne v priebehu rokov 2020 až 2022 pripravilo nový balík zmien územného plánu vo verejnom a v komunálnom záujme.

Tematické okruhy :

 1. Zelené zmeny
  Ide o zmeny, ktoré vyplývajú z potreby adaptácie na zmenu klímy. Sú to návrhy zmeny funkčného využitia vo viacerých lokalitách stabilizovaných území a degradovaných rozvojových území na územia prírodnej a mestskej zelene.
 2. Zmeny pre vhodnejšie využitie územia
  Ide o také zmeny, v ktorých sa navrhuje zmena regulácie intenzity využitia a vhodnejšia funkcia rozvojových území.
 3. Technické zmeny
  Ide o zmeny a doplnky ochranných pásiem pohrebísk, dopravnej vybavenosti a vedení a zariadení technickej infraštruktúry.
 4. Zmeny verejného dopravného vybavenia
  Ide hlavne o doplnenie meniarní súvisiace s modernizáciou električkových tratí, skapacitnenie železničných tratí, ktoré vyplynuli z požiadaviek a rokovaní so ŽSR.
 5. Zmeny v oblasti ochrany prírody a krajiny
  Ide o aktualizáciu chránených území a ich plošných vymedzení v CHKO Záhorie, Malé Karpaty a Dunajské luhy, doplnenie vymedzenia nových chránených území, ďalej sa aktualizuje zoznam chránených stromov, chránené lokality mokradí a lužných lesov medzinárodného významu vyhlásené Ramsarským dohovorom.
 6. Zmeny celomestského charakteru
  Ide o koncepčné zmeny, ktoré umožnia trasovať a realizovať trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné. Ďalšou zmenou s dosahom na územie celého mesta je úprava definície vymedzenia územných plánov zón.

Kompletná dokumentácia ZaD 09 v elektronickej podobe je prístupná na webstránke mesta.

Pozrite si záznam verejného prerokovania Zmien a doplnkov 09 zo dňa 21.6.2022:

Ako uplatniť pripomienky?

 • písomnou formou v termíne do 31. júla 2022 vrátane na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1
 • elektronicky na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk

Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.

Dôvod obstarávania vyplýva z potreby zvýšenia podielu plôch funkčného využitia územia pre bývanie a tým aj  získanie disponibilných plôch pre umiestnenie nových projektov nájomného bývania na území mesta. Odborným podkladom pre návrh Zmien a doplnkov 08 je „Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“ a „Koordinačná štúdia – Parkovací dom nájomného bývania Muchovo námestie a TIOP Petržalka“ 

 • v prerokovaní 

Zmeny a doplnky 08 na geoportáli

Hlavnými témami sú umiestnenie nájomného bývania na území Bratislavy a spolupráca s developermi pri zvyšovaní počtu nájomného bývania.

Pozrite si záznam verejného prerokovania Zmien a doplnkov 08 zo dňa 10.3.2022:

Nájomné bývanie a spolupráca s developermi

Spolupráca so súkromným sektorom v zmysle Koncepcie mestskej bytovej politiky je iba jedným zo spôsobov riešenia problematiky dostupného bývania na území mesta.

Cieľom spolupráce so súkromným sektorom, a teda súvisiacej zmeny územného plánu, je  budovať, resp. získavať nájomné byty do vlastníctva hlavného mesta a vytvárať tak bytový fond na riešenie naliehavých sociálnych problémov nízkopríjmovej časti obyvateľstva, a tiež personálnu stabilizáciu odvetví, nevyhnutných na kvalitný chod mesta a jeho nekomerčných vybavenostných funkcíí.

V rámci tejto stratégie s cieľom uspokojiť základnú životnú potrebu bývania je Hlavné mesto pripravené uzatvárať s privátnymi developermi zmluvy o spolupráci, kde developerovi vznikne povinnosť odovzdať časť vybudovaných nájomných bytov Hlavnému mestu.

Návrh Zmien a doplnkov 08 ÚPN – Umiestnenie nájomného bývania na území Bratislavy

 • Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy preverila 6 mestských a 7 súkromných lokalít
 • UŠ bola prerokovaná a vzatá na vedomie 23.09.2021 Mestským zastupiteľstvom ako územnoplánovací podklad
 • V UŠ bolo zapracovaných 54 pripomienok dotknutých subjektov a 82 pripomienok občanov, občianskych združení a právnických osôb
 • Cieľom UŠ bolo preveriť lokality z hľadiska možnosti umiestnenia bývania

Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska celomestského verejného záujmu v oblastiach:  

 • rozvoja mestských častí – umožnenie obstarávania územných plánov zón podľa aktuálnych potrieb jednotlivých mestských častí
 • reklamných stavieb – návrhom regulácie nastaviť pravidlá umiestňovania reklamných stavieb vo verejných priestoroch mesta
 • dopravy – nová trasa električky po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici, ktorá pomôže zmierniť dopravné preťaženie v území bratislavských Nív a vytvorí nový mestský okruh s prepojením Petržalskej a Ružinovskej radiály
 • adaptácia na zmenu klímy –stanovenie základných zásad, zameraných na zachovanie prírodného charakteru a reguláciu stavebnej činnosti na území mesta tak, aby boli v čo najväčšom rozsahu eliminované nepriaznivé dopady vyplývajúce zo zmeny klímy 
 • zabezpečenia plôch pre nakladanie s odpadmi – ide o zabezpečenia plôch kde bude možné nakladať s odpadmi, vybudovať zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 
 • zapracovanie zmien z pripomienok Zmeny a doplnky_06 – ide o doplnky a úpravy, ktoré vyplynuli zo stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov dopravného a technického vybavenia, uplatnených pri prerokovaní ZaD06 územného plánu
  • schválené uznesením MsZ č. 996/2021 zo dňa 21. 10. 2021 s účinnosťou od 01. 1. 2022. Záväzná časť ÚPN je vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení nariadení č. 12/2008, 17/2011, 5/2014, 10/2014 a 7/2020 a 14/2021 
Výrez zo schémy zásad a regulatívov umiestnenia reklamných stavieb

Zmeny a doplnky 07 na stránke hl. mesta

Na základe analýzy už uskutočnených procesov a doručených pripomienok k zrušeným Zmenám a doplnkom 04, predovšetkým od orgánov štátnej správy,  bol spracovaný tento návrh zmien a doplnkov. Dokument aktualizoval celomestskú územnoplánovaciu dokumentáciu vo vzťahu k platným právnym predpisom,  najmä z oblasti ochrany prírody, ochrany pamiatok, dopravného a technického vybavenia. Dôraz sa kládol aj na aktuálne platné hygienické pásma, ochranné pásma a chránené územia.  

 • schválené uznesením MsZ č. 581/2020 zo dňa 24. 09. 2020 s účinnosťou od 01. 11. 2020 

Zmeny a doplnky 06 na stránke hl. mesta

Predmetom týchto zmien a doplnkov boli dopravné zmeny týkajúce sa pozemných komunikácií : diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Zásadným dôvodom na obstaranie dokumentácie bolo zosúladenie obsahu územného plánu hlavného mesta (v znení predchádzajúcich zmien a doplnkov 01 – 03) s územnoplánovacou dokumentáciou Územného plánu regiónu – Bratislavského samosprávneho kraja (schválenou všeobecne záväzným nariadením č. 1/2013). 

 • schválené uznesením MsZ č.1785/2014 zo dňa 23. 10. 2014 s účinnosťou od 10. 11. 2014 

Zmeny a doplnky 05 na stránke hl. mesta

Dokumentácia bola spracovaná na základe zosumarizovaných podnetov na prehodnotenie zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania územia.  Zmeny boli overované najmä na podklade podrobnejších územnoplánovacích podkladov a porovnávané aj  s čiastkovými úpravami niektorých pojmov a definícií v záväznej textovej časti. 

 • v rámci procesu prerokovania, počas ktorého zúčastnené subjekty uplatnili navzájom rozporné stanoviská a názory, nebola dosiahnutá celospoločenská dohoda, čo potvrdilo aj Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré svojím uznesením č. 1211/2018 zo dňa 27.09.2018 požiadalo primátora o zrušenie obstarávania a schvaľovania ZaD 04 

Dokumentácia sa zamerala na tri okruhy tém:  na zmenu funkčného využitia lokality Kráľová hora (zmena č. DE/3), na stanovenie územnej rezervy pre nosný systém MHD tvorený električkovými (trať Jantárová cesta – Štúrova ulica), železničnými traťami a špeciálnymi dráhy (zmena č. PE/49) a na  opravu technických chýb (zistených grafických chýb a nezhôd medzi výkresmi).  

 • schválené uznesením MsZ č. 1614/2014 zo dňa 25. – 26. 6. 2014 s účinnosťou od 15. 8. 2014  

Zmeny a doplnky 03 na stránke hl. mesta

Zmeny a doplnky 02 sa týkali úprav vo vymedzení funkčných plôch, stanovenia kódov miery ich využitia pri zmene zo stabilizovaného územia na územie rozvojové, pri súvisiacich zmenách v riešení dopravného vybavenia, technického vybavenia a pri zmenách vo verejnoprospešných stavbách. Do dokumentu boli zapracované aj legislatívne zmeny v oblasti ochrany pamiatok, ochrany prírody, tvorby krajiny a ÚSES, ktoré v priebehu používania územnoplánovacej dokumentácie vstúpili do platnosti. 

 • schválené uznesením MsZ č. 400/2011 zo dňa 15. 12. 2011, s účinnosťou od 01. 02. 2012
Výrez z regulačného výkresu v znení Zmien a doplnkov 02

Zmeny adoplnky 02 na stránke hl. mesta 

Hlavným zameraním zmien a doplnkov 01 územného plánu bolo začlenenie vzájomného prepojenia transeurópskych železničných koridorov, a to v priamej súvislosti s aktualizovanou koncepciou európskej dopravnej siete (projekt TEN-T)  na trase Paríž-Bratislava. Na území mesta bolo v rámci týchto zmien a doplnkov navrhované železničné prepojene na trase Bratislava Petržalka – Bratislava Predmestie – intravilán mesta, ako aj  napojenie Letiska M. R Štefánika na železničnú sieť. 

 • schválené uznesením MsZ č. 600/2008 s účinnosťou od 15. 01. 2009 

Zmeny a doplnky 01 na stránke hl. mesta