Manuál verejných priestorov

Manuál je nástroj, ktorý zlepšuje úroveň verejných priestorov tým, že stanovuje celkovú víziu a zásady ich rozvoja, obnovy a tvorby.

Manuál verejných priestorov je dokument, ktorý reaguje na dlhodobo zanedbávanú tému. Bratislava si uvedomuje význam verejných priestorov a ich vplyv na kvalitu života. Cieľom dokumentu nie je stanoviť legislatívne rámce, ale umožniť zlepšenie súčasného stavu. Tvorba dokumentu je dlhodobým a kontinuálnym procesom, ktorý reaguje na meniace sa potreby, zapracovávanie spätných väzieb a zosúladenie s novými dokumentmi mesta.

Manuál má pomôcť pri hľadaní námetov na tvorbu a obnovu verejných priestorov. Má byť tiež nástrojom pri budovaní identity mesta, a to oživovaním tradícií, historických stôp a odkazov vo verejnom priestore. Pri tvorbe verejných priestorov kladie dôraz na originálne a inteligentné riešenia, ktoré prispievajú k charakteru mesta prostredníctvom nových atraktívnych prvkov v ťažiskových a referenčných lokalitách. Manuál je súborom opatrení, ktoré podporujú rozvoj zdravého a klimaticky odolného mesta. Všetky tieto opatrenia zohľadňujú kultúrno-historický, spoločenský, hospodársky a prírodno-krajinársky kontext mesta.

Manuál má za cieľ štandardizovať a tým zjednodušiť niektoré postupy pri tvorbe alebo rekonštrukcii verejného priestoru.

  • Má poskytovať metodický návod vzorových riešení.
  • Má uľahčiť prácu projektantom pri navrhovaní, alebo samosprávam pri schvaľovaní.
  • Má šetriť čas a peniaze.

Za účelom flexibilnosti je manuál obsahovo rozdelený na dve základné časti, ktoré tvoria samostatné dokumenty: Manifest a Princípy a štandardy. Tieto dokumenty sú súčasťou komplexného balíka Manuálu verejných priestorov. Manifest je prvá, úvodná časť, ktorá sa venuje vízii rozvoja verejných priestorov.

Dokument vychádza zo základných rozvojových materiálov mesta, ktoré však téme verejných priestorov nevenujú hlbšiu pozornosť. Úlohou manifestu nie je nahradiť existujúce materiály, ale prirodzene ich dopĺňať a byť súčasťou celkovej vízie pre mesto.