Sekcia územného plánovania

Sekcia územného plánovania má na starosti plánovanie územného rozvoja mesta. Vypracováva územný plán mesta, jeho aktualizácie a pracuje na tvorbe metodík územného plánovania pre špecifické potreby mesta. Pracuje tiež na urbanistických štúdiách a spolupracuje na iných koncepčných a strategických  materiáloch mesta.  

Pravidelne monitoruje a vyhodnocuje stav územia, či stav jednotlivých funkčných systémov. 

Vytvára priestorové údaje za oblasť územného plánovania v geografickom informačnom systéme. V spolupráci s oddeleniami Magistrátu pripravuje územno-analytický podklad s pracovným názvom atlas5000 Bratislava, ktorý by prehľadným spôsobom sprístupnil užívateľom dáta z rôznych oblastí.  

Taktiež poskytuje konzultačnú činnosť k zadaniam a k spracovaným územnoplánovacím podkladom a dokumentáciám spracúvaných inými subjektmi pre územie mesta a priľahlého regiónu vrátane vypracovania stanovísk k týmto zadaniam a dokumentáciám. 

Pri svojej práci sleduje a vyhodnocuje zámery štátnej politiky a politiky EÚ v oblasti územného plánovania a regionálneho hospodársko-sociálneho rozvoja, sleduje legislatívu v oblasti územného plánovania. 

Ing. arch. Martin Berežný

Riaditeľ Sekcie územného plánovania
martin.berezny@mib.sk

Ing. arch. Lucia Trajterová

Urbanistka
lucia.trajterova@mib.sk

Daniel Tomko M.Arch

Urbanista
daniel.tomko@mib.sk

Ing. Roman Bečka

Dopravný špecialista
roman.becka@mib.sk

Mgr. Richard Hluško

Dopravný špecialista
richard.hlusko@mib.sk

Ing. arch. Kristián Krajňák

Urbanista
kristian.krajnak@mib.sk