Sekcia mestských štúdií a participácie

Aktívne zapája obyvateľov a relevantných aktérov cez participatívne procesy do zámerov a projektov mesta, či už ide o úpravu verejného priestoru, investičné projekty mesta alebo tvorbu stratégií, koncepcií a politík.

Hlavným princípom fungovania participatívneho procesu je otvorenosť a pozitívny prístup k zapájaniu ľudí a organizácií do tvorby mesta. Kancelária pracuje interdisciplinárne, teda so zapojením čo najrôznejšieho a užitočného množstva vedomostí a pohľadov do riešenia komplexných otázok mesta.

Cieľom participatívneho procesu je zisťovanie potrieb, zvýšenie kvality prijímaných zámerov, ale tiež posilnenie vzťahu verejnosti k mestu a konkrétnym priestorom. Kancelária participatívneho plánovania sa usiluje o zapojenie širokého spektra ľudí, aj skupín, ktoré nepočuť pri bežnom plánovaní, hlavne ženy, deti, starších ľudí, ľudí so špecifickými potrebami, cudzincov a ďalších. Participatívne plánovanie je prierezová disciplína, v ktorej silne rezonujú súčasné megatrendy, ako sú napríklad klimatická zmena a sociálne nerovnosti.

Kancelária tiež systematizuje vedomosti o participatívnom plánovaní a ich zavádzaní do plánovacej praxe.

Mgr. Juraj Hurný

Riaditeľ Sekcie mestských štúdií a participácie
juraj.hurny@mib.sk

Ing. Lenka Kudrnová

Špecialistka na participatívne plánovanie
lenka.kudrnova@mib.sk

Ing. Rebeka Petrtylová

Špecialistka na participatívne plánovanie
rebeka.petrtylova@mib.sk

Mgr. Zuzana Žurkinová

Špecialistka na participatívne plánovanie
zuzana.zurkinova@mib.sk

MSc. Dorota Šaríková

Špecialistka na participatívne plánovanie
dorota.sarikova@mib.sk

Ing. arch. Veronika Chládeková, PhD.

Špecialistka na participatívne plánovanie
veronika.chladekova@mib.sk