Dáta a GIS

Zodpovedné vedenie rozvoja mesta si vyžaduje priestorové informácie, ktoré sú neustále aktualizované, a tiež schopnosť vedieť, ako tieto informácie použiť.   

Geografický informačný systém (GIS) je nástroj, ktorý sa využíva na získavanie, analyzovanie, vizualizáciu a manažment dát s priestorovým vyjadrením, ktoré sú základom tohto systému. Obsahujú informácie o geografickej polohe a popisné informácie o jednotlivých objektoch.  

GIS v mestskom plánovaní umožňuje vytvárať priestorovú analýzu a modelovanie, ktoré prispieva k množstvu dôležitých úloh a rozhodnutí územného plánovania.  

Našou úlohou je: 

  • Zavádzať nové postupy a inovatívne technológie pri riešení a spracovaní územnoplánovacej tematiky 
  • Systémové riešenie aktualizácie a zberu dát 
  • Tvorba mapových aplikácií 
  • Systémová, prierezová práca a technická podpora na projektoch sekcie 
  • Podpora GIS vzdelávania na ostatných sekciách MIB