Povrchy nástupíšť MHD

Kvalita verejnej dopravy zlepšuje jej vnímanie obyvateľmi a návštevníkmi mesta a to prirodzene vedie k jej častejšiemu užívaniu. Kvalita zastávok je neoddeliteľnou súčasťou kvality systému verejnej dopravy a priamo ovplyvňuje jej atraktivitu. Pri navrhovaní a realizovaní zastávok je potrebné dbať nielen na kvalitu prevedenia, ale aj na vizuálny a materiálový súlad. Povrch nástupišťa a prvky zastávky by mali tvoriť jeden estetický a vizuálny celok.

Cieľom tohto manuálu je :

  • navrhnúť štandardy pre povrchy nástupíšť,
  • zjednotiť povrchy nástupíšť v celom meste,
  • zjednotiť umiestnenie hmatových povrchov nástupišťa,
  • určiť typ dlažby nástupišťa podľa zonácie mesta,
  • navrhnúť princípy dláždenia pri rekonštrukcii nástupišťa,
  • zadefinovať postup pri čiastočnej rekonštrukcii zastávky, výmene, či doplnení prvkov zastávky na nástupište.

V rámci úvodu v podkapitole Terminológia sú definované základné pojmy, s ktorými publikácia pracuje. V ďalšej úvodnej podkapitole Špecifikácia materiálov sú popísané vlastnosti, charakteristiky, požiadavky a možnosti použitia jednotlivých materiálov a prvkov. Zonácia mesta sa následne zaoberá jednotlivými zónami mesta a definuje, z ktorých materiálov majú byť povrchy v nich zhotovené, zatiaľ čo Všeobecné princípy obsahujú základné podmienky navrhovania povrchov nástupíšť. Popísané sú tiež princípy pri čiastočnej rekonštrukcii nástupišťa, výmene či doplnení prvkov na nástupište. Modelové situácie graficky aj textovo zobrazujú najčastejšie sa vyskytujúce priestorové situácie v meste. Zvlášť sú zobrazené situácie pre jednotlivé stavebné typy zastávok a špecifické situácie riešené nezávisle od toho, v ktorej zóne sa nachádzajú.

Posledná aktualizácia: október 2022