Priestory cyklotrás

Princípy a štandardy priestorov cyklotrás sú prvým zo série koncepčných dokumentov venovaných navrhovaniu cyklistických komunikácií, ich krížení či dizajnu. Tento dokument sa venuje predovšetkým priestorovým parametrom jednotlivých typologických druhov cyklistických komunikácií, ich odstupom a usporiadaniu v uličnom priestore, resp. jeho segmente. Princípy a štandardy priestorov cyklistických komunikácií stanovujú povolené typologické druhy cyklistických komunikácií, ich šírkové parametre a bezpečnostné odstupy v meste Bratislava.

Tieto Princípy a štandardy dopĺňajú a nahrádzajú metodiku Navrhovania cyklistických komunikácií na území Bratislavy a pre mesto a mestské organizácie majú PaŠ záväzný charakter, pre mestské časti a súkromný sektor majú odporúčací charakter.

Posledná aktualizácia: apríl 2023