Verejné osvetlenie

Funkčné, estetické a kvalitné verejné osvetlenie je základným predpokladom pre bezpečný a inkluzívny verejný priestor.

Nehovoríme tu pritom iba o dopravnej bezpečnosti či bezpečnom pohybe verejným priestorom, ale taktiež o sprehľadňovaní verejného priestoru ako takého, čo napomáha vo vytváraní dobrého pocitu z mesta a prispieva k pohodliu užívateľov verejných priestorov. Práve v tejto poslednej oblasti má Bratislava najviac výrazné nedostatky.

Kvalitné verejné osvetlenie je plnohodnotnou súčasťou verejného priestoru, podobne ako sú ňou lavičky, pitné fontánky, či akýkoľvek iný prvok mestského mobiliáru. Je preto kľúčové nie len zabezpečiť čo najpraktickejšiu funkčnosť osvetlenia, ale rovnako aj jeho estetickú kvalitu viditeľnú predovšetkým počas dňa. Tento dokument sa okrem iného venuje práve identifikácii ideálnej rovnováhy medzi prepracovanosťou dizajnu a funkčnými aspektami kvalitného verejného osvetlenia v závislosti od špecifického kontextu okolia osvetlenia. Zaoberá sa predovšetkým témou verejného osvetlenia, všeobecne sa však dotýka aj tém doplnkového osvetlenia, kam patrí aj téma iluminácie
objektov.

Dokument nemá ambíciu hlbšie sa ilumináciou zaoberať, pretože téma iluminácie je natoľko komplexná, že si v budúcnosti vyžaduje samostatné podrobnejšie spracovanie. Účelom tohto cieľu je dosiahnutie jednotnosti s existujúcim zariadením a minimalizovanie alebo odstránenie problémov s jeho pripojením k terajšiemu verejnému osvetleniu. Ďalším cieľom je stanoviť jednoznačné požiadavky na postupy a prevedenie stavieb verejných osvetlení tak, aby následne prebrané zariadenie verejného osvetlenia bolo hospodárne používané, prevádzkovo udržateľné a vykazovalo vysoké úžitkové hodnoty a v prevádzke dosiahlo maximálnu životnosť.

Posledná aktualizácia: február 2022