Stĺpiky tvoria v súčasnosti prirodzenú súčasť mestského mobiliáru. Vo verejnom priestore plnia funkciu zamedzovania parkovaniu a vjazdu vozidiel v priestoroch určených len pre peších a cyklistov – pešie zóny, chodníky, cyklochodníky, parky. Ďalšou funkciou je oddeľovanie rôznych dopravných priestorov/chodník-komunikácia, cyklistická komunikácia – chodník, ap./z bezpečnostných a psychologických dôvodov, čiže ochrana chodcov.

V úvode je územie z dôvodu rozdielnych prístupov v historicky hodnotnejších priestoroch rozdelené do 2 zón. Zóny sa odlišujú rôznym dizajnom stĺpikov ale aj inými priestorovými zásadami. Manuál sa skladá z dvoch základných častí – zo všeobecných zásad a z modelových situácií. Všeobecné zásady obsahujú zásady umiestňovania v priestore, dizajn stĺpikov a tiež technické detaily kotvenia stĺpikov do podkladu. Modelové situácie graficky aj textovo zobrazujú najčastejšie sa vyskytujúce priestorové situácie v meste.

Posledná aktualizácia: február 2022