Živé miesta

Program obnovy verejných priestorov Bratislavy


Dlhodobo zanedbané priestory v našom meste začnú ožívať a po premene budú poskytovať Bratislavčankám a Bratislavčanom príjemné a funkčné prostredie na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít.

Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov, preto predstavujeme program obnovy verejných priestorov “Živé miesta”.

Funkčný verejný priestor je jednou z najdôležitejších súčastí mesta a tvorí základ toho, ako naše mesto spolu zažívame a ako nám v ňom fungujú vzťahy. S obnovou verejných priestorov tak prinášame viac miest, kde budeme radi tráviť čas a kde sa budú bez problémov pohybovať všetci od malých detí až po seniorov.

Živé miesta sú historicky prvým rámcom na systematickú zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach. Jedna z nich sú výsledky práce Metropolitného inštitútu Bratislavy v podobe revitalizácií verejných priestorov. Zoznam projektov, na ktorých sa MIB podieľa, si môžete pozrieť nižšie.  

Druhou rovinou je pokračovanie v štandardizácii práce s verejnými priestormi – rozširovanie Princípov a štandardov Manuálu verejných priestorov.

Treťou úrovňou programu je Grantový program Komunity na obnovu verejných priestorov spolu s Nadáciou mesta Bratislavy. Dôležité je, že nejde iba o jednotlivé projekty konkrétnych miest. Predstavujeme systematický prístup k verejným priestorom v Bratislave, ktoré majú byť pre všetkých ľudí. 

Živé miesta vznikajú vďaka spolupráci Metropolitného inštitútu Bratislavy, Oddelenia tvorby mestskej zelene a Mestských lesov v Bratislave. 

Projekty v programe Živé miesta

 

Partneri projektu

Projekt Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – projekty vo verejnom priestore, projektová príprava

Reflektujúc zraniteľnosť mestskej aglomerácie Bratislavy voči zmene klímy hlavné mesto v nasledujúcich rokoch plánuje realizovať sériu opatrení s cieľom zlepšiť adaptáciu urbánnych štruktúr na zmenu klímy a zvýšiť biodiverzitu v mestskom prostredí, čo je plne v zmysle s rozvojovými cieľmi mesta definovanými v strategickom dokumente Bratislava 2030, ako aj s prioritami Programu Slovensko.

Cieľom projektu je podporiť úroveň pripravenosti investičných projektov vo verejnom priestore, ktoré napomôžu adaptácii mesta na zmenu klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry a zavádzania prírode blízkych riešení rešpektujúc potreby obyvateľov a miestnych komunít. Výsledkom projektu bude obstaranie rôznych stupňov projektových dokumentácií pre 11 investičných projektov, vďaka čomu sa zvýši pripravenosť hlavného mesta ako územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) čerpať finančné prostriedky z opatrenia 2.7.4 Adaptácia na zmenu klímy v obciach a mestách Programu Slovensko, ako aj z dopytových výziev v rámci opatrenia 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami.

Objednávateľom a prijímateľom projektových dokumentácií je Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), príspevková organizácia hlavného mesta, ktorý je zároveň žiadateľom o NFP. Realizátorom následných investícii bude hlavné mesto, ktorému budú obstarané dokumentácie zverené do majetku.