Dulovo námestie – východ

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Zámerom revitalizácie je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie, ktorý bude zohľadňovať potreby obyvateľov.

Východná časť Dulovho námestia je bližšie k revitalizácii. Architekti vypracovali architektonickú štúdiu, ktorá túto lokalitu, ohraničenú ulicami Košická a Trenčianska a dvomi rezidenčnými budovami s obchodným partnerom, zmení na príjemný bezbariérový pobytový priestor pre všetky generácie.

Hlavným dôvodom plánovanej revitalizácie je zanedbaný stav a nevyužitý potenciál mestského priestoru, ktorý je súčasťou rozvíjajúcej sa štvrti Ružinov – Nivy.

Pred
Po

Viac miesta pre ľudí ale aj zachovanie parkovacích miest

Najvýraznejšou zmenou v rámci revitalizácie bude presunutie parkovacích miest bližšie k Trenčianskej ulici. Pôvodných 29 miest na parkovanie sa navýši o dve na celkovo plánovaných 31 miest, z veľkej časti tienených stromami.

Súčasnú betónovú plochu nahradí 830m2 zatrávňovacej dlažby. Rovnako pribudne 19 stromov a 330m2 záhonov. Uvoľnená plocha pripadne chodcom a návštevníkom námestia. Pribudnú tu lavičky, smetné koše, vzrastlá zeleň, ktorá poskytne tieň. Doplní sa aj nové osvetlenie, čím sa zvýši bezpečnosť a pohodlie.

Revitalizácia prinesie aj výškové zjednotenie celej plochy námestia až po parter susediacich budov, vďaka čomu vznikne bezbariérový priestor.

Výsledkom revitalizácie má byť atraktívnejší pobytový priestor, ktorý budú môcť ľudia využívať na oddych či stretávanie sa.

Pred
Po

Zmení sa aj vedenie cyklotrasy a zastávka MHD

Aktuálne jednosmerné cyklotrasy vedené popri budovách s parterom vytvárajú riziko kolíznych situácií s vodičmi a chodcami. Problematické je aj napojenie cyklotrasy na jej pokračovanie na Trenčianskej ulici. Zvýšenie bezpečnosti cyklistov tak bolo jednou z požiadaviek na architektov.

V rámci revitalizácie sa tak cyklotrasa zjednotí do obojsmerného pruhu, ktorý bude viesť paralelne s jednosmernou automobilovou komunikáciou z Košickej na južnej strane námestia.

Architekti v štúdii rátajú aj s budúcou električkovou traťou vedenou po Košickej ulici. Po jej vybudovaní sa súčasné autobusové zastávky na námestí premiestnia do stredového ostrovčeka, kde vznikne spoločné nástupište pre autobusy aj električky.

Participatívny proces

Aby výsledná revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, chceli sme poznať požiadavky miestnych obyvateľov. Obyvatelia sa mohli zapojiť do participatívneho procesu prostredníctvom dotazníka, ktorý bol dostupný online ale aj vo forme tlačených formulárov distribuovaných v danej lokalite. V dotazníkovom prieskume sme získali celkovo 938 vyplnených dotazníkov (895 online a 43 offline). Po vyhodnotení participácie nasledoval zber ďalších dát o území. Všetky tieto vstupy boli zapracované do zadania pre spracovateľov štúdie.

Q&A: Časté otázky a odpovede

Súčasnú betónovú plochu nahradí vodopriepustná dlažba, ktorá zaručuje komfortný pohyb aj ľuďom s pohybovým obmedzením. Zo spevnených plôch, ako je betón, budú len cyklochodníky a vozovka pre autá.  

Dlažba dopomôže aj k výškovému zjednoteniu celej plochy námestia až po parter susediacich budov. Okrem toho, že vznikne bezbariérový priestor, umocní sa tým pocit, že človek sa nachádza na námestí.   

Pre vytvorenie parku v tejto lokalite nie sú vhodné predpoklady. Zároveň Dulovo námestie po revitalizácii nadobudne podobu parkového námestia, a to vďaka novej výsadbe stromov a  trvaliek.  

Trávnik nie je hlavným kritériom pobytového priestoru. Práve v súčasnom mestskom prostredí sa ukazuje byť neudržateľný – je náchylný na vyšľapávanie, vysokonáročný na údržbu, závlahu a s nízkou hodnotou z hľadiska biodiverzity. Dulovo námestie je ohniskom štvrti, na spojnici Trenčianskej a Košickej ulice, západnej časti námestia, MHD zastávky a jednotlivých prevádzok na námestí. Bezbariérový spevnený povrch pod korunami stromov naopak pozýva k pobytu a voľnému pohybu všetkými smermi.  

Západná strana námestia poskytuje možnosti pre organizovanie hromadných akcií ako napríklad trhy. Východná časť námestiaskôr komorný charakter, ktorý je prijateľnejší pre oddych, menšie výstavy či susedské stretnutie. Tieto aktivity označila za preferované aj značná časť respondentov v našom dotazníku. 

 

Východná časť Dulovho námestia bude po revitalizácií zásadne zelenšia. Pribudne 19 nových stromov a 330m2 záhonov. Na voľnej ploche tak vznikne príjemný pobytový priestor s lavičkami a vzrastlou zeleňou, ktorá poskytne ľuďom tieň. 

Celkovo bude v území vysadených 19 stromov, konkrétne pôjde o Sofory japonské s priemerom koruny až 10 metrov. Tento druh stromu je veľmi dobre prispôsobivý náročnému mestskému prostrediu. Jedným z najefektívnejších prístupov k predchádzaniu prehrievaniu mestských povrchov je povrch zatieniť pred priamym slnečným žiarením. Stromy sú v tomto smere najúčinnejšie aj vďaka prirodzenej transpirácii (odparovaniu vody cez listy), takže efekt ochladzovania je väčší ako v prípade tieňa z budovy alebo tieniacej plachty. Povrchová dažďová voda bude zároveň vyspádovaná ku koreňovému priestoru stromov cez výsadbové záhony. Príjemný pobytový priestor ešte viac umocní vodný film so sezónne generovanou vodnou hmlou. 

Zo súčasných stromov sa zachovajú všetky okrem jedného pajaseňa, nakoľko ide o inváznu drevinu. 

Parkovacie miesta sa nezrušia, ale premiestnia v rámci danej lokality smerom na Trenčiansku ulicu. Práve tam architekti identifikovali voľný priestor, ktorý možno premeniť na nové parkovanie.

Pôvodných 29 miest bude tak navýšených o dve na celkovo plánovaných 31 miest z veľkej časti tienených stromami. Parkovanie bude pod uhlom 60, resp. 45° so zacúvaním. Zároveň budú nové miesta riešené tak, aby umožnili maximalizovať zelenú výsadbu a zasakovanie dažďových vôd.

 

Zapojenie verejnosti pomáha lepšie pochopiť požiadavky na riešené územie, preto sa snažíme o zapojenie čo najväčšieho množstva aktérov z okolia, ktorí definujú svoje potreby a vyjadrujú svoje preferencie. Súhrnný výstup z participácie bol ako zvyčajne odprezentovaný kolegom a kolegyniam zo Sekcie tvorby mestských priestorov, ako aj architektom, ktorí na tomto zadaní pracovali. Komunikované im boli prevažne odporúčania, ktoré sa nadefinovali po spojení z výstupu z dotazníka verejnosti ako aj pozorovaní, ktoré sme v priestore realizovali v priebehu jari.  

Architekti našli spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť cyklistov, ktorí sa tu momentálne dostávajú do kolíznych situácií s vodičmi aj chodcami. Súčasná cyklotrasa má byť zjednotená do obojsmerného pruhu, ktorý je vedený paralelne k jednosmernej automobilovej komunikácii z Košickej ulice na južnej strane námestia, čím sa vyriešia nevhodné napojenia na križovatkách, a zároveň sa nenaruší bezpečnosť ľudí na námestí. Cyklistky a cyklisti tak budú mať vlastný cyklochodník oddelený od áut. 

Detailný nákres nájdete v architektonickej štúdií na strane 6.

Najzásadnejšou zmenou je, že územie zjednosmerňuje, a tým sa významne rozširuje priestor pre peších.

V súčasnosti je východná časť Dulovho námestia obslúžená po oboch stranách jednosmernými komunikáciami s paralelným pásom parkovania a oddelenou cyklotrasou. Tá sa v území viackrát kríži s automobilovou dopravou a je vedená komplikovaným spôsobom. Pre maximalizovanie pobytových plôch a vytvorenie bezpečného predpolia prevádzkam pod arkádami bytových domov počíta návrh s úpravou a zjednodušením dopravy.

Cyklotrasu zjednocuje do obojsmerného pruhu, ktorý je vedený paralelne k jednosmernej automobilovej komunikácii z Košickej na južnej strane námestia. Severná jednosmerná komunikácia z Trenčianskej ulice bude zrušená – automobilová doprava bude vedená ďalej okolo priľahlého bloku, aby na Košickú ulicu vyústila cez Oravskú ulicu. Tým vznikne súvislá pobytová plocha plynulo nadväzujúca na severnú arkádu. Z dopravného sčítania sme jednoznačne identifikovali, že vodiči používajú túto komunikáciu minimálne, a obvykle za účelom hľadania parkovacieho miesta.

Profil Trenčianskej ulice bude optimalizovaný, aby umožnil pridanie obojsmerného cyklopruhu a aleje stromov s doplnením solitérov na vhodných miestach. 

Kolegovia zo Sekcie mestských štúdií a participácie robili  pozorovanie v teréne počas 6 rôznych časových intervaloch. Pozorovanie ukázalo nízky počet vjazdov automobilových vozidiel z Trenčianskej na Košickú. Ulicou prechádzalo menej ako 1 vozidlo za minútu, čo ukázalo, že zaťaženie Oravskej ulice bude minimálne.  Na druhú stanu, za rovnaký pozorovaný čas prešlo námestím skoro 4x viac ľudí (či už sa na námestí zdržali alebo len prešli) a až tretina účastníkov dopravy boli cyklisti. Z dopravného sčítania sme tak jednoznačne identifikovali, že vodiči používajú túto komunikáciu minimálne, a obvykle za účelom hľadania parkovacieho miesta.

Máme za to, že navrhované zmeny neznížia komfort vodičov. Zároveň sa plánuje preveriť profil Oravskej ulice v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a v prípade potreby sa upraví tak, aby sa kolízne situácie eliminovali.

Podrobnosti o projekte

Obnovu námestia zastrešuje štvorica vysúťažených architektov – Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s..

Do konca tohto roka majú architekti sfinalizovať projektovú dokumentáciu. So samotnou výstavbou sa začne po tom, čo sa podarí získať všetky potrebné povolenia a obstará sa zhotoviteľ stavby. Odhadovaný rozpočet na revitalizáciu východnej časti Dulovho námestia je  427 715 eur s DPH.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Autá uvoľnia miesto ľuďom. Architekti ukázali, ako sa dá oživiť východná časť Dulovho námestia bez rušenia parkovacích miest

14. 7. 2022

Východná časť Dulovho námestia je bližšie k revitalizácii. Architekti dokončili štúdiu, ktorá navrhuje vytvoriť príjemný bezbariérový priestor, zvýšiť...