Autá uvoľnia miesto ľuďom. Architekti ukázali, ako sa dá oživiť východná časť Dulovho námestia bez rušenia parkovacích miest

14. júla 2022

Východná časť Dulovho námestia je bližšie k revitalizácii. Architekti dokončili štúdiu, ktorá navrhuje vytvoriť príjemný bezbariérový priestor, zvýšiť bezpečnosť cyklistov a na miesto, kde dnes parkujú autá, dostať viac zelene, lavičiek a osvetlenia.

Vďaka premiestneniu parkovacích miest k Trenčianskej ulici vznikne kvalitný verejný priestor pre ľudí, a súčasne sa navýši počet parkovacích miest z 29 na 31. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) zapojil cez participatívny proces vyše 900 ľudí z okolia, ktorí poskytli informácie o tom, ako túto lokalitu využívajú a čo by do budúcna privítali. Aj na základe týchto vstupov vznikla štúdia, ktorá reflektuje požiadavky miestnych.

Východnú časť Dulovho námestia ohraničujú ulice Košická a Trenčianska a dve rezidenčné budovy s obchodným parterom v prízemí. Momentálne je námestie v zanedbanom stave, nemá jasnú funkciu a využívajú ho najmä vodiči, ktorí parkujú okolo reštaurácie. Ľudia tu nezvyknú tráviť svoj voľný čas, územím najčastejšie len prechádzajú, prípadne čakajú na autobus.  

Riešená lokalita sa nachádza v dynamicky sa rozvíjajúcej štvrti Ružinov – Nivy, ktorá má množstvo pekných verejných priestorov. Súčasne tu do pár rokov pribudne nová električková trať Pribinova- Košická, ktorá zásadne zlepší dostupnosť a zatraktívni celú lokalitu.

“Teší ma, že pokračujeme v obnove verejných priestorov, tentokrát v Ružinove, na Dulovom námestí, ktoré patrí k dôležitým centrálnym bodom štvrte. Východná časť námestia, ktorú obnovíme, bola poznačená tým, že tam bol hluchý, anonymný priestor, rozdelený dvomi cestami. Architekti zapracovali zmenu organizácie dopravy, vďaka čomu sa odhalí potenciál tohto miesta a vznikne tu ďalší kvalitný verejný bezbariérový priestor, ktorý bude slúžiť ľuďom všetkých vekových skupín,” uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy. 

Revitalizácia východnej časti Dulovho námestia je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, pričom zaradeniu tejto lokality do programu predchádzala aj konzultácia s mestskou časťou Ružinov. 

Riešené územie – východná časť Dulovho námestia.

Zapojili sme vyše 900 ľudí zo susedstva 

Aby výsledná revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, zapojili sme aj miestnych, od ktorých sme získali celkovo 938 vyplnených dotazníkov. Rovnako sme uskutočnili pozorovanie ľudí v teréne počas viacerých dní, vďaka čomu sme získali dáta týkajúce sa pohybu a správania ľudí. 

Respondentky a respondenti považujú výsadbu novej zelene za jednu z kľúčových zmien v riešenej lokalite. Privítali by tiež odpadkové koše, lavičky, nočné osvetlenie, viac miesta pre peších, zlepšenie podmienok pre cyklistov a utlmenie automobilovej dopravy.  

Obyvatelia majú tiež záujem o to, aby sa v budúcnosti na námestí diali rôzne spoločenské alebo komunitné aktivity, ako napríklad výstavy, menšie športové akcie, susedské stretnutia či aktivity určené pre najmenších. 

„Architektonická štúdia načrtla, ako vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie. Vznikne tu atraktívnejšie a zdravšie prostredie, ktoré budú môcť ľudia využívať na stretávanie sa či oddych. Zlepší sa aj cyklistické prepojenie Trenčianskej ulice s Košickou a reorganizáciou parkovacích miest docielime viac miesta pre peších,“ priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB. 

Pred
Po

Vyššia bezpečnosť pre chodcov aj cyklistov 

Najvýraznejšou zmenou bude presunutie existujúcich parkovacích miest k Trenčianskej ulici, pričom nedôjde k rušeniu parkovania a súčasne vznikne viac miesta pre ľudí. Pôvodných 29 parkovacích miest bude navýšených o dve na celkovo plánovaných 31 miest, z veľkej časti tienených stromami. záhonov. 

Súčasnú betónovú plochu nahradí 830m2 zatrávňovacej dlažby. Rovnako pribudne 19 stromov a 330m2 záhonov. Na voľnej ploche tak vznikne príjemný pobytový priestor s lavičkami a vzrastlou zeleňou, ktorá poskytne ľuďom tieň. Pribudnú aj smetné koše a nové osvetlenie, vďaka ktorému sa zvýši bezpečnosť a pohodlie.

Dôležitou zmenou bude výškové zjednotenie celej plochy námestia až po parter susediacich budov. Okrem toho, že vznikne bezbariérový priestor, umocní sa tým pocit, že človek sa nachádza na námestí.  

Architekti našli tiež spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť cyklistov, ktorí sa tu momentálne dostávajú do kolíznych situácií s vodičmi aj chodcami. Súčasná cyklotrasa má byť zjednotená do obojsmerného pruhu, ktorý je vedený paralelne k jednosmernej automobilovej komunikácii z Košickej ulice na južnej strane námestia, čím sa vyriešia nevhodné napojenia na križovatkách, a zároveň sa nenaruší bezpečnosť ľudí na námestí.  

Po dobudovaní električkovej trate sa súčasné autobusové zastávky na Dulovom námestí premiestnia do stredového ostrovčeka, kde vznikne spoločné nástupište pre autobusy aj električky.

Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených slovenských ateliérov – Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s.. 

Do konca tohto roka majú architekti sfinalizovať projektovú dokumentáciu. So samotnou výstavbou sa začne po tom, čo sa podarí získať všetky potrebné povolenia a obstará sa zhotoviteľ stavby. Odhadovaný rozpočet na revitalizáciu východnej časti Dulovho námestia je 427 715 eur s DPH. 

Q&A: Časté otázky a odpovede

Súčasnú betónovú plochu nahradí vodopriepustná dlažba, ktorá zaručuje komfortný pohyb aj ľuďom s pohybovým obmedzením. Zo spevnených plôch, ako je betón, budú len cyklochodníky a vozovka pre autá.  

Dlažba dopomôže aj k výškovému zjednoteniu celej plochy námestia až po parter susediacich budov. Okrem toho, že vznikne bezbariérový priestor, umocní sa tým pocit, že človek sa nachádza na námestí.   

Pre vytvorenie parku v tejto lokalite nie sú vhodné predpoklady. Zároveň Dulovo námestie po revitalizácii nadobudne podobu parkového námestia, a to vďaka novej výsadbe stromov a  trvaliek.  

Trávnik nie je hlavným kritériom pobytového priestoru. Práve v súčasnom mestskom prostredí sa ukazuje byť neudržateľný – je náchylný na vyšľapávanie, vysokonáročný na údržbu, závlahu a s nízkou hodnotou z hľadiska biodiverzity. Dulovo námestie je ohniskom štvrti, na spojnici Trenčianskej a Košickej ulice, západnej časti námestia, MHD zastávky a jednotlivých prevádzok na námestí. Bezbariérový spevnený povrch pod korunami stromov naopak pozýva k pobytu a voľnému pohybu všetkými smermi.  

Západná strana námestia poskytuje možnosti pre organizovanie hromadných akcií ako napríklad trhy. Východná časť námestiaskôr komorný charakter, ktorý je prijateľnejší pre oddych, menšie výstavy či susedské stretnutie. Tieto aktivity označila za preferované aj značná časť respondentov v našom dotazníku. 

Východná časť Dulovho námestia bude po revitalizácií zásadne zelenšia. Pribudne 19 nových stromov a 330 m2 záhonov. Na voľnej ploche tak vznikne príjemný pobytový priestor s lavičkami a vzrastlou zeleňou, ktorá poskytne ľuďom tieň. 

Celkovo bude v území vysadených 19 stromov, konkrétne pôjde o Sofory japonské s priemerom koruny až 10 metrov. Tento druh stromu je veľmi dobre prispôsobivý náročnému mestskému prostrediu. Jedným z najefektívnejších prístupov k predchádzaniu prehrievaniu mestských povrchov je povrch zatieniť pred priamym slnečným žiarením. Stromy sú v tomto smere najúčinnejšie aj vďaka prirodzenej transpirácii (odparovaniu vody cez listy), takže efekt ochladzovania je väčší ako v prípade tieňa z budovy alebo tieniacej plachty. Povrchová dažďová voda bude zároveň vyspádovaná ku koreňovému priestoru stromov cez výsadbové záhony. Príjemný pobytový priestor ešte viac umocní vodný film so sezónne generovanou vodnou hmlou. 

Zo súčasných stromov sa zachovajú všetky okrem jedného pajaseňa, nakoľko ide o inváznu drevinu. 

Parkovacie miesta sa nezrušia, ale premiestnia v rámci danej lokality smerom na Trenčiansku ulicu. Práve tam architekti identifikovali voľný priestor, ktorý možno premeniť na nové parkovanie.

Pôvodných 29 miest bude tak navýšených o dve na celkovo plánovaných 31 miest z veľkej časti tienených stromami. Parkovanie bude pod uhlom 60, resp. 45° so zacúvaním. Zároveň budú nové miesta riešené tak, aby umožnili maximalizovať zelenú výsadbu a zasakovanie dažďových vôd.

Zapojenie verejnosti pomáha lepšie pochopiť požiadavky na riešené územie, preto sa snažíme o zapojenie čo najväčšieho množstva aktérov z okolia, ktorí definujú svoje potreby a vyjadrujú svoje preferencie. Súhrnný výstup z participácie bol ako zvyčajne odprezentovaný kolegom a kolegyniam zo Sekcie tvorby mestských priestorov, ako aj architektom, ktorí na tomto zadaní pracovali. Komunikované im boli prevažne odporúčania, ktoré sa nadefinovali po spojení z výstupu z dotazníka verejnosti ako aj pozorovaní, ktoré sme v priestore realizovali v priebehu jari.

Architekti našli spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť cyklistov, ktorí sa tu momentálne dostávajú do kolíznych situácií s vodičmi aj chodcami. Súčasná cyklotrasa má byť zjednotená do obojsmerného pruhu, ktorý je vedený paralelne k jednosmernej automobilovej komunikácii z Košickej ulice na južnej strane námestia, čím sa vyriešia nevhodné napojenia na križovatkách, a zároveň sa nenaruší bezpečnosť ľudí na námestí. Cyklistky a cyklisti tak budú mať vlastný cyklochodník oddelený od áut. 

Detailný nákres nájdete v architektonickej štúdií na strane 6.

Najzásadnejšou zmenou je, že územie zjednosmerňuje, a tým sa významne rozširuje priestor pre peších.

V súčasnosti je východná časť Dulovho námestia obslúžená po oboch stranách jednosmernými komunikáciami s paralelným pásom parkovania a oddelenou cyklotrasou. Tá sa v území viackrát kríži s automobilovou dopravou a je vedená komplikovaným spôsobom. Pre maximalizovanie pobytových plôch a vytvorenie bezpečného predpolia prevádzkam pod arkádami bytových domov počíta návrh s úpravou a zjednodušením dopravy.

Cyklotrasu zjednocuje do obojsmerného pruhu, ktorý je vedený paralelne k jednosmernej automobilovej komunikácii z Košickej na južnej strane námestia. Severná jednosmerná komunikácia z Trenčianskej ulice bude zrušená – automobilová doprava bude vedená ďalej okolo priľahlého bloku, aby na Košickú ulicu vyústila cez Oravskú ulicu. Tým vznikne súvislá pobytová plocha plynulo nadväzujúca na severnú arkádu. Z dopravného sčítania sme jednoznačne identifikovali, že vodiči používajú túto komunikáciu minimálne, a obvykle za účelom hľadania parkovacieho miesta.

Profil Trenčianskej ulice bude optimalizovaný, aby umožnil pridanie obojsmerného cyklopruhu a aleje stromov s doplnením solitérov na vhodných miestach.

Kolegovia zo Sekcie mestských štúdií a participácie robili  pozorovanie v teréne počas 6 rôznych časových intervaloch. Pozorovanie ukázalo nízky počet vjazdov automobilových vozidiel z Trenčianskej na Košickú. Ulicou prechádzalo menej ako 1 vozidlo za minútu, čo ukázalo, že zaťaženie Oravskej ulice bude minimálne.  Na druhú stanu, za rovnaký pozorovaný čas prešlo námestím skoro 4x viac ľudí (či už sa na námestí zdržali alebo len prešli) a až tretina účastníkov dopravy boli cyklisti. Z dopravného sčítania sme tak jednoznačne identifikovali, že vodiči používajú túto komunikáciu minimálne, a obvykle za účelom hľadania parkovacieho miesta.

Máme za to, že navrhované zmeny neznížia komfort vodičov. Zároveň sa plánuje preveriť profil Oravskej ulice v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a v prípade potreby sa upraví tak, aby sa kolízne situácie eliminovali.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...