Vrančovičova ulica

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.

Riešené územie

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile, t.j. od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext  širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.  

Vrančovičova ulica bola pôvodne centrom obce a dôležitým verejným priestorom, kde sa odohrával kultúrny aj spoločenský život. Po tom ako sa Lamač stal súčasťou Bratislavy a následne s rastom a výstavbou sídliska, význam Vrančovičovej ulice postupne klesal  
a centrum verejného života sa presunulo na Malokarpatrské námestie, okolo ktorého sa sústredili obchody a služby.   

Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. Ako ulica v centrálnej časti Lamača, s bohatou vrstvou histórie a živých susedských komunít, predstavuje potenciál pre dotvorenie Lamača, vytvorenie nových kvalitných verejných priestorov, posilnenie lokálnej identity a hodnôt. 

To čo teraz potrebujeme, je nájsť silnú spoločnú víziu pre ďalší rozvoj tejto ulice, ktorá sa pretaví do konkrétnych zmien a zlepšení. 

Zapojenie verejnosti 

Zapojenie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu prípravy revitalizácie. Sekcia mestských štúdií a participácie pripravila viacero aktivít, do ktorých sa bude môcť široká verejnosť zapojiť:  

 • Susedské stretnutie / Susedské stretnutie nad mapou  
 • Komentovaná prechádzka územím  
 • Dotazníkový prieskum  
 • Individuálne rozhovory s obyvateľmi a ďalšími aktérmi v území 
 • Predstavenie výsledkov zapojenia verejnosti  
 • Verejná prezentácia konceptu riešenia 
   

Dotazníkový prieskum môžete vyplniť do 27.7. 2021

Ciele participácie: 

Zapojenie verejnosti – participáciu realizujeme s viacerými cieľmi a očakávaniami. Prostredníctvom uvedených aktivít chceme: 

 • informovať zainteresovaných aktérov aj širokú verejnosť o projekte revitalizácie,  
 • získať dôležité vstupy od širšej a odbornej verejnosti pre projekt revitalizácie lokality,  
 • vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní zadania, najmä vzhľadom na dôležitosť lokality a citlivosť navrhovaných zmien,   
 • vytvoriť silnú spoločnú víziu pre Vrančovičovu ulicu a získať pre ňu podporu. 

Časová os projektu

Participatívny proces

leto 2021

Finalizácia zadania pre revitalizáciu

september 2021

Vypracovanie štúdie rámcovými architektmi

koniec roka 2021

Predstavenie štúdie verejnosti

prvá polovica 2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie

2022

Schválenie prostriedkov do rozpočtu pre realizáciu

2022

Realizácia

2023

Mesto klimatickú krízu nevyrieši, môže sa však proti nej brániť

Na chodníky kvapká voda z prepracovaných klimatizácií, električkové trate dostávajú zabrať pod nápormi najväčších horúčav za posledné roky, obyvatelia sú unavení a nemôžu si oddýchnuť ani počas noci, pretože teplota neklesá dostatočne. Následne prichádzajú veľké návaly dažďa, ktoré rýchlo odídu a mestské povrchy ich väčšinou nemajú ako uchovať a mestská zeleň vysychá. Tento stav je zapríčinený klimatickou zmenou, ktorá situáciu v Bratislave bude naďalej zhoršovať.

www.bratislava2030.sk

Mesto tvorí novú víziu pre Bratislavu. Ako bude vyzerať Bratislava v roku 2030 môžu ovplyvniť aj Bratislavčanky a Bratislavčania

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto aktuálne tvoria strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava v roku 2030. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030 bude vychádzať z ročnej práce odborných pracovných skupín aj z vstupov od verejnosti. Budúcnosť hlavného mesta tak môže ovplyvniť každá Bratislavčanka a Bratislavčan. Stačí vyplniť dotazník a prispieť svojim nápadom.

Ako by mala vyzerať Vrančovičova ulica?

V sobotu na Rozálskych hodoch v Lamači ste mohli postrehnúť náš MIB stánok, kde nám návštevníci a návštevníčky mohli predstaviť, ako vidia budúcnosť Vrančovičovej ulice.

Menej bariér pre chodcov na chodníku a viac novej zelene v parku. Architekti ukázali, ako by mohol vyzerať priestor na Mudrochovej ulici v Rači

Park na Mudrochovej ulici spolu s priľahlým verejným priestorom pri miestnom úrade na Kubačovej ulici prejde revitalizáciou. Jej cieľom je oživiť park, aby v ňom vedeli tráviť voľné chvíle všetky vekové kategórie cez deti, mladých aj seniorov. Okrem parku architekti navrhujú aj úpravu verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan po miestny úrad, kde majú pomôcť zlepšiť pohyb ľuďom, aby bol plynulý bez zbytočných bariér.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Kazanská ulica

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vyšľapanými neupravenými chodníkmi.

Trhovisko Miletičova

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

Trnavské mýto

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekventovaných prestupných uzlov v meste a napriek tomu, že pred 4 rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore bol počas horúcich letných dní kvôli prehriatemu asfaltu neznesiteľný. Chýbal tieň a tí, ktorí tu nemuseli čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustili. Preskúmali sme preto podzemné siete a zistili sme, že stromy sa tu predsa len sadiť dajú. V priestore pred tržnicou sme vytvorili príjemné miesto na sedenie v tieni, s kvalitnou dlažbou, 5 vzrastlými platanmi a lavičkami.