Vrančovičova ulica

Revitalizácia
Zeleň

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.

Riešené územie

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile, t.j. od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext  širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.  

Vrančovičova ulica bola pôvodne centrom obce a dôležitým verejným priestorom, kde sa odohrával kultúrny aj spoločenský život. Po tom ako sa Lamač stal súčasťou Bratislavy a následne s rastom a výstavbou sídliska, význam Vrančovičovej ulice postupne klesal  
a centrum verejného života sa presunulo na Malokarpatrské námestie, okolo ktorého sa sústredili obchody a služby.   

Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. Ako ulica v centrálnej časti Lamača, s bohatou vrstvou histórie a živých susedských komunít, predstavuje potenciál pre dotvorenie Lamača, vytvorenie nových kvalitných verejných priestorov, posilnenie lokálnej identity a hodnôt. 

To čo teraz potrebujeme, je nájsť silnú spoločnú víziu pre ďalší rozvoj tejto ulice, ktorá sa pretaví do konkrétnych zmien a zlepšení. 

Zapojenie verejnosti 

Zapojenie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu prípravy revitalizácie. Sekcia mestských štúdií a participácie pripravila viacero aktivít, do ktorých sa bude môcť široká verejnosť zapojiť:  

 • Susedské stretnutie / Susedské stretnutie nad mapou  
 • Komentovaná prechádzka územím  
 • Dotazníkový prieskum  
 • Individuálne rozhovory s obyvateľmi a ďalšími aktérmi v území 
 • Predstavenie výsledkov zapojenia verejnosti  
 • Verejná prezentácia konceptu riešenia 
   

Dotazníkový prieskum môžete vyplniť do 27.7. 2021

Ciele participácie: 

Zapojenie verejnosti – participáciu realizujeme s viacerými cieľmi a očakávaniami. Prostredníctvom uvedených aktivít chceme: 

 • informovať zainteresovaných aktérov aj širokú verejnosť o projekte revitalizácie,  
 • získať dôležité vstupy od širšej a odbornej verejnosti pre projekt revitalizácie lokality,  
 • vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní zadania, najmä vzhľadom na dôležitosť lokality a citlivosť navrhovaných zmien,   
 • vytvoriť silnú spoločnú víziu pre Vrančovičovu ulicu a získať pre ňu podporu. 

Časová os projektu

Participatívny proces

leto 2021

Finalizácia zadania pre revitalizáciu

september 2021

Vypracovanie štúdie rámcovými architektmi

koniec roka 2021

Predstavenie štúdie verejnosti

prvá polovica 2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie

2022

Schválenie prostriedkov do rozpočtu pre realizáciu

2022

Realizácia

2023

Park Husova na Kolibe je opäť otvorený pre verejnosť

Revitalizácia
Verejný priestor
23.7.2021

Obyvateľky a obyvatelia mesta môžu po roku navštíviť park Husova na Kolibe, v ktorom sa obnovilo detské ihrisko, vymenili lavičky, položila nová dlažba či dosadila zeleň.

Pozrite sa ako vyzerala prvá vychádzka v Sade Janka Kráľa

Starostlivé mesto
22.7.2021

Cieľom prvej prechádzky v Sade Janka Kráľa bolo okrem identifikovania problematických bariér či zlej infraštruktúry aj zvýšiť povedomie o tom, ako ľudia s pohybovým či zrakovým obmedzením vnímajú verejný priestor.

Kedysi bitúnok, dnes trhovisko. Trhy zvyknú skrývať zaujímavé príbehy

Revitalizácia
Verejný priestor
21.7.2021

Pri hľadaní budúcej podoby trhoviska Miletičova sa oplatí pozrieť aj za hranice Slovenska. Obzvlášť podnetné bývajú príbehy tržníc, ktoré vznikli na miestach niekdajších fabrík či priemyselných areálov. Je to dôkaz toho, že trhy dokážu prinavrátiť život opusteným miestam a zároveň obohatiť celé štvrte. Zozbierali sme pre vás niekoľko inšpiratívnych trhovísk, ktoré sú zaujímavé svojou históriou i súčasným modelom fungovania.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Trhovisko Miletičova

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

Trnavské mýto

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekventovaných prestupných uzlov v meste a napriek tomu, že pred 4 rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore bol počas horúcich letných dní kvôli prehriatemu asfaltu neznesiteľný. Chýbal tieň a tí, ktorí tu nemuseli čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustili. Preskúmali sme preto podzemné siete a zistili sme, že stromy sa tu predsa len sadiť dajú. V priestore pred tržnicou sme vytvorili príjemné miesto na sedenie v tieni, s kvalitnou dlažbou, 5 vzrastlými platanmi a lavičkami.

Motýlia lúka

Verejný priestor
Zeleň

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytnúť pobytovú funkciu pre ľudí žijúcich v jej okolí. Verejný priestor navrhujeme tak, aby sa zlepšili jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzita v mestskom prostredí.