Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž určenú pre nájomný bytový súbor

13. októbra 2020

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO vyhlasujú druhú architektonickú súťaž určenú pre bytový súbor. Menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza na Parkovej ulici na Prievoze.

Ortofotomapa vymedzeného územia

BRATISLAVA – Mesto eviduje vysoký počet žiadateľov o pridelenie bývania, pričom skupina seniorov tvorí významnú časť žiadateľov. V pobytových zariadeniach pre seniorov sú klientami častokrát sebestační a aktívni seniori a seniorky.  Bratislava trpí nedostatkom nájomných mestských alebo komunálnych či obecných bytov, ktorých je v hlavnom meste menej ako 1 % zo všetkých bytov.  

Pre porovnanie, vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od tridsiatych rokov, tvoria nájomné byty až 60 percent bytového fondu. Priemer EÚ v podiele verejných nájomných bytov na celkovom počte bytov je približne 10 percent.  

„Rozhodnutie o tom, že tento konkrétny projekt bude určený najmä starším obyvateľom a obyvateľkám, vychádzalo z viacerých predpokladov. Primárne sme zohľadňovali tichú atmosféru lokality a charakter okolia, ktoré sú dané nízkou zástavbou rodinnými domami, Csákyho kaštieľom so susediacim zariadením a zelenými plochami so vzrastlými stromami,“ uvádza riaditeľ Sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy Peter Lényi.  

Nemenej dôležitým faktom je blízkosť Csákyho kaštieľa, v ktorom pôsobí Kongregácia Dcér sv. Františka z Assisi. Spolunažívaním v blízkosti ich sídla sa tak nenaruší pokojný charakter života v celom okolí.  

Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.  

„Spoločné priestory sú dôležitým socializačným prvkom. Chceme, aby seniori a seniorky ubytovaní v nových bytoch sa navzájom poznali a zabránili tak prípadnej samote,“ uviedla námestníčka primátora Lucia Štasselová. Všetky priestory musia byť bezbariérové vrátane balkónov a zároveň musia mať zabezpečené výťahy. 

V zadaní súťaže je tiež podmienkou, aby nové byty rešpektovali výrazovú dominantnosť kaštieľa, alebo aj aby výška nových objektov nepresahovala priemernú výšku hrebeňov striech rodinných domov na Fibichovej ulici. Zadanie taktiež uvádza, že vysoká zeleň musí byť chránená v maximálnej možnej miere, nakoľko poukazuje na historickú identitu územia.  

Pri tvorbe zadania MIB zorganizoval aj participačné stretnutie s miestnymi obyvateľmi a obyvateľkami, kde im bol predstavený zámer výstavby, obyvatelia mohli vyjadriť svoje podnety, ktoré sa premietli do zadania súťaže.  

MIB v minulom roku vyhlásil architektonickú súťaž pre nájomné byty na Terchovskej ulici, vo februári tohto roku zverejnili víťazný návrh ktorý bol vybraný odbornou porotou spomedzi 76 návrhov. 

Architekti môžu svoje návrhy posielať do 07. 12. 2020 do 17:00 cez portál Josephine.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Aký počet neobývaných bytov je v Bratislave? 

9. 11. 2023

Keďže v Bratislave badať pokles dostupnosti bývania, je nevyhnutnou otázkou, do akej miery je tento problém podporený investičnými bytmi, ktoré sú dlh...

Premena Mlynských nív: Ako má vyzerať štvrť 21. storočia?

24. 10. 2023

Zóna Mlynské nivy chce byť štvrťou 21. storočia, kde sa bude ľuďom nielen dobre bývať či pracovať, ale aj žiť. Čo všetko by sa malo na ploche s rozloh...

Nová metodika pre budovanie občianskej vybavenosti: rozvoj mesta založený na transparentných pravidlách

17. 10. 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavuje návrh transparentných pravidiel, podľa ktorých sa developeri budú podieľať na budovaní občianskej vybaven...