Bytový súbor Terchovská

Prebiehajúca
Ukončená

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie rieši požiadavky zadania - navrhnúť objekt s obytnou funkciou s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi v lokalite vymedzenej ulicami Terchovská, Banšelova a Galvániho. Návrh musí rešpektovať okolité prostredie, existujúcu urbánnu štruktúru, hlavné uzly územia a dopravné napojenia. Odhadovaný počet bytov je 81.


Výsledky súťaže

1. miesto

The Büro s.r.o. (Odmena vo výške 16 000 €)  

Pri víťaznom návrhu vyzdvihujeme predovšetkým vynikajúce urbanistické riešenie a citlivé začlenenie do územia. Bariérový pavlačový dom odtieňuje hluk z Galvaniho ulice a logicky dopĺňa rad štvorpodlažných panelových domov. Zároveň sa však ku koridoru Galvaniho ulice nestavia chrbtom, keď na oboch priečeliach autori umiestnili priestory vybavenosti. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdzuje aj úprava a zvládnutie čelného priestoru pri križovatke Rožňavská - Galvaniho ulica. Skupina menších domov v západnej časti pozemku reaguje na mierku priľahlej zástavby a vytvára tak priepustné poloverejné priestory, ktoré nadväzujú na obdobné priestory medzi panelovými bytovými domami na juhovýchodnej strane Banšelovej ulice. Autori navyše vhodne umiestňujú vjazd do podzemnej halovej garáže do Banšelovej ulice, čím odľahčujú dynamickú dopravu v Terchovskej ulici a potvrdzujú jej status vedľajšej ukľudnenej slepej ulice. 

Samotné domy sú lapidárne tak v konštrukčnom, ako aj v dispozičnom riešení, čo považujeme za správne. Popri splnení požadovaných parametrov navrhnutých bytov ponúka riešenie vhodných spoločných a komunitných priestorov.  

Vidíme možnosť ďalšieho vývoja návrhu v optimalizácii veľkosti podzemnej halovej garáže a posune vjazdu do suterénu od križovatky Galvaniho - Banšelova ul. 

2. miesto

SUPERATELIER s.r.o. (Odmena vo výške 10 000 €) 

Urbanistické riešenie druhého oceneného návrhu oceňujeme. Líniový bytový dom odtieňuje vnútro riešenej parcely od hluku. Zároveň ale kvitujeme, že sú aj do Galvaniho ulice orientované okná obytných miestností. Autori teda nerezignujú na možnosť budúcej transformácie Galvaniho na mestskú triedu. Dvojica menších bodových bytových domov v západnej časti parcely nadväzuje na domy v susedstve. V prízemí sú menšie domy vybavené prenajímateľnými priestormi, ktoré k sebe dôveryhodne priťahujú spoločenský život. 
Dispozičné riešenie domov je veľmi racionálne, vrátane riešenia podzemného parkoviska. Domy samotné sú navrhnuté starostlivo s citom pre detail.

Príležitosť na zlepšenie výsledku vidíme v revízii oboch priečelí pozdĺžneho bytového domu, ktorých súčasné riešenie považujeme za nevhodné.

3. miesto

MRCK GROUP s.r.o. (Odmena vo výške 6 500 €) 
 

Tretí ocenený návrh nás presvedčil prostým a fungujúcim usporiadaním dvoch pozdĺžnych pavlačových domov, ktoré vhodne využíva základnú konfiguráciu parcely. Park, ktorý medzi domami vzniká, dobre nadväzuje na existujúci park medzi panelovými domami a zároveň umožňuje elegantný priechod parkom ku križovatke Rožňavská – Galvaniho. V situovaní vjazdu do podzemných garáží vidíme, ale priestor na vylepšenie projektu. 

Konštrukčné riešenie domov je lapidárne a vhodné. Traktovanie bytov je tiež správne, samotné dispozičné riešenie jednotlivých bytov, ale umožňuje tiež výrazné zlepšenie. Jednotlivé domy majú správne orientované obytné miestnosti. Kvitujeme návrh predzáhradiek na zvýšenom prízemí. Materiálové vyhotovenie fasád domov si vynútilo dôkladnú diskusiu medzi porotcami. Pozinkované plechy môžu evokovať experimentálne sídlisko Invalidovňa v Prahe, ale aj oceľokôlne na predmestí.  


Odmeny

PLURAL s.r.o. (Odmena vo výške 1375 €)  

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Kladne hodnotíme výborné dispozičné a konštrukčné riešenie návrhu a jednoznačný urbanistický koncept. Za nevhodné považujeme umiestnenie vjazdu do podzemnej garáže, vstupov do domov a príliš tvrdý výraz domov.


DOXA s.r.o. (Odmena vo výške 1375 €)  

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Odmenu tomuto návrhu udeľujeme predovšetkým za dôsledné overenie dispozičného a priestorového konceptu a silný umelecký výraz navrhovanej štruktúry. 
 


Ing. arch. Šimkovič Vladimír / Ing. arch. Márius Žitňanský (Odmena vo výške 1375 €)  

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Oceňujeme silný urbanistický koncept, racionálne konštrukčné a dispozičné riešenie. Riešenie parkovania a s tým súvisiace úpravy parku, ale vzbudzujú veľké pochybnosti. 


FREE DOM s.r.o. (Odmena vo výške 1375 €)  

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Návrhu porota udelila odmenu za zaujímavé urbanistické riešenie a výtvarný výraz, ktorý ju podnietil ku dôkladnej diskusii.


Poradie ostatných zúčastnených kolektívov na základe hodnotenia poroty: 

8. – 10. miesto:

NOIZ s.r.o.  
Ing. arch. Pavol Dobšinský  
Totalstudio, s.r.o. 

11. - 29. miesto:

Grido architekti, s.r.o.  
A B.K.P.Š., spol. s r.o.  
OON Design s.r.o.  
SLLA s.r.o.  
Architekt DI Max Utech  
hantabal architekti s.r.o.  
MAPA architekti s.r.o.  
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. / studený architekti s.r.o.  
young.s architekti s. r. o.  
RULES, s.r.o.  
winwin architects s.r.o. 
BEEF, s.r.o.  
plus 2 architekti s.r.o.  
ECKHARDT s.r.o.  
Ing. arch. Matúš Podskalický / LP Bros, s.r.o.  
Ing. arch. Kristína Olesová A 
ALEXY & ALEXY s.r.o.  
JSME ARCHITEKTI s.r.o. / Ing. Martin Sladký  
Ing. arch. Emanuel Murín 

30. -  45. miesto:

DAVANITA about_architecture s.r.o.  
Ing. arch. Pavol Vadkerti – PV ART  
Ing. arch. Dávid Chaľ / FVA, s.r.o.  
ProRevit s.r.o.  
PH9 s.r.o.  
LIMarch s.r.o.  
INDEX, spol. s.r.o.  
PHA, s.r.o.  
ATELIÉR A. BKPŠ  
Šutek s.r.o.  
Maarch s.r.o.  
LePlan, s.r.o.  
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o.  
Architektonické štúdio Atrium s.r.o.  
Houzzin s.r.o.  
Ing. arch. Milan Kiaček 

47. – 57. miesto: 

Ing. arch. Tomáš Beneš  
MBarch s.r.o.  
MMA ateliér, s.r.o.  
Atelier 008 s.r.o.  
IKOONA a.s.  
GFI, a.s.  
nice&wise s.r.o.  
adbau+, s.r.o.  
Ing. arch. Peter Szofka  
MS arch, s.r.o.  
Architekti on:off s.r.o.  
2M ateliér architektúry, s.r.o.  

58. – 70. miesto:

Ing. arch. Ľubomír Králik, ateliér architektúry a designu

MILAN architecture, s.r.o.

Kolčák architekti

DD Architekti s.r.o.

A11 spol s.r.o.

ASPACE, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PODOBA s.r.o.

Ing. arch. Emanuel Murín

Createrra s.r.o.

Ing. arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS

Ing. arch. Milan Kiaček

architekti Šercel Švec s.r.o.

A11 spol s.r.o.

71. – 73. miesto:

Doubner spol. s r.o.  
ARC.AA s. r. o.  
GEHAS SLOVAKIA s.r.o.


Priebeh súťaže

Formát súťaže: 

Verejná anonymná projektová jednoetapová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

Vyhlasovatelia:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislava
Generálny investor Bratislavy

Termíny:
zaslanie súťažných podmienok do vestníka: 16. 10. 2019
lehota na predkladanie návrhov: do 21. 1. 2020 do 17:00
predpokladaný termín oznámenia výsledkov: 7. 2. 2020

Porota

riadni členovia:

Ing. arch. Juraj Šujan, predseda poroty

Ing. Boris Hrbáň

Akad. arch. Ladislav Kuba

Ing. arch. Juraj Benetin

MgA. Ondřej Synek

náhradníci:

Ing. arch. Norbert Dvorčák

Ing. arch. Michal Pulman

Ceny a odmeny:
1. cena: 16 000 €
2. cena: 10 000 €
3. cena: 6500 €
suma vyhradená na odmeny: 5 500 €

Rozsah odovzdávaných návrhov: Súťažný návrh bude prezentovaný na 3 formátoch s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať axonometriu, situáciu, pôdorysy všetkých podlaží, dva rezopohľady, dva pohľady, jednoduchý výkaz plošných a priestorových bilancií, krátky popis návrhu a ďalšiu prezentáciu podľa uváženia účastníka. Panely budú predložené elektronicky.