Bytový súbor Parková

Prebiehajúca
Ukončená

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania - menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.

1.miesto

SUPERATELIER s.r.o.

Súťažný návrh

Porota ocenila tento premyslený návrh ako najlepší. Od samého začiatku hodnotenia vynikal tento návrh medzi ostatnými silou svojho konceptu. Stavba je organizovaná v dvoch členitých hmotách, zrkadlených okolo centrálneho priestoru krytého dvora. Členitosť zmenšuje merítko stavby, ktoré tak dobre zapadá do praku. Využitie hmoty skleníkov na južných fasádach a vo vnútornom dvore odkazuje k histórii parcely. Rozdrobené hmoty sú na parcele umiestnené tak, že umožňujú zachovať maximum zelene.

Hlavnou kvalitou návrhu, o ktorej autori porotu presvedčili, je uveriteľná útulnosť navrhnutého prostredia. Podľa názoru poroty sa autorom najlepšie podarilo namiešať pomer obytných a spoločenských priestorov, Návrh tak najlepšie odpovedá predstavám o dome, kde má každý jeho obyvateľ dostatok súkromia a zároveň tu vznikajú zaujímavé spoločenské priestory vhodné ku kultivácii komunity obyvateľov domu.

Porota predpokladá, že v nadväzujúcich fázach prejde projekt zmenami, ktoré budú musieť zohľadniť vplyvy, ktoré v súťaži neboli zahrnuté. Porota sa zhodla, že koncept projektu je dostatočne robustný, aby prípadné úpravy vstrebal. Veríme, že základná kvalita útulnosti nádvorí a priľahlých spoločenských priestorov je v projekte natoľko pevne zakorenená, že sa nevytratí. Dobré dispozície jednotlivých bytov budú tiež zachované. Celkové pôsobenie drobných hmôt stavby v kontexte parku a zámku nebudú taktiež zmenené.

2.miesto

The Büro, s.r.o.  

   

Súťažný návrh

Súťažný návrh patril so skupiny projektov “Solitér – Linia”. Porotu zaujal svojou jasnou ideou pobytovej komunitnej chodby, ktorá vytvára kontinuálny predpriestor, resp. sériu predpriestorov k bytovým jednotkám na každom podlaží. Obývačka, komunitná kuchynka, jedálenský stôl, to všetko vytvára čitateľný programový update k tradičnému bývaniu pre seniorov. Navrhovaný objekt je riešený ako dispozičný dvojtrakt, pričom všetky komunitné priestory sú orientované na sever s výhľadom na kaštieľ a rozľahlý park. Obytné miestnosti sú orientované smerom na juh, do preslnenej záhrady. Návrh riešením severnej fasády vkusne a nenútene odkazuje na bohatú záhradnícku históriu miesta. Látkové markízy na južných balkónoch dodávajú objektu ľahkosť a šarm “dovolenkového” ubytovania v parku.

Porota napriek tomu diskutovala o vhodnosti daného riešenia pre tento druh bývania, a to aj z hľadiska zachovania možnosti individuálneho súkromia budúcich obyvateľov, ako aj spojenia komunitných priestorov s únikovou komunikáciou.

 

3. miesto

(Grau Architects) MRCK GROUP s.r.o.

Súťažný návrh

Autori návrhu rozdelili program do dvoch samostatných hmôt paralelne vedľa seba a v ich medzipriestore budujú pobytové dvory- námestia. Spoločné stretávanie seniorov a ich návštev rozširujú do presklených schodišťových hál, ktoré sú otočené oproti sebe a sú v priamom kontakte s pobytovým dvorom. Členité vnútorné haly majú charakter krytého gánku, pôsobí obytne a ponúkajú kútiky na posedenie, stolovanie a spoločenské hry. Jednoduchý a racionálny koncept podporuje aktívny komunitný život seniorov v atraktívnom prostredí parku a záhrady.
Slabinou návrhu sú veľké presklené plochy fasád a malé jednoizbové byty, ktoré neumožňujú súžitie dvoch seniorov. Porota oceňuje jasný racionálny koncept dôsledne prechádzajúci všetkými úrovňami návrhu. Rozdelenie do dvoch rovnako veľkých hmôt poľudšťuje mierku spoločne zdieľaných priestorov a nepôsobí inštitucionálnym dojmom.

4. – 5.miesto

A B.K.P.Š., spol. s r.o.  

Súťažný návrh

Súťažný návrh, bol jedným zo skupiny návrhov, ktoré pracovali s témou monobloku. Autori navrhli líniovú stavbu s presvedčivým, až puristickým konceptom, výbornou realizovateľnosťou a ekonomickými parametrami. Stavba je navrhnutá v severnej časti záhrady. Dispozične je riešená ako dvojtrakt, pričom všetky obytné a komunitné priestory sú orientované smerom na juh, do preslnenej záhrady. V severnom trakte sa nachádza chodba s otvorenými schodiskami, ktorá čiastočne dopĺňa komunitné priestory—zdieľané denné miestnosti, ktoré sa nachádzajú na každom podlaží, na západnom konci dispozície. Porota vyzdvihla aj snahu autorov o reflexiu na historický kontext územia. Autori sa rozhodli ponechať fragmenty pôvodných skleníkov, či ich častí, aby ich využili na rôzne komunitné a spoločenské aktivity.

Spomínaná chodba a miera jej komunitného využitia bola jednou z tém diskusií poroty. Je otázne, nakoľko je zlučiteľná funkcia únikovej komunikácie s pobytovými požiadavkami, ako odznelo vo viacerých predložených návrhoch.

4. – 5.miesto

BLAU architecture urbanism

Súťažný návrh

Návrh zaujal výborným priestorovým osadením a urbanisticko-architektonickým konceptom. Rozčlenenie prevádzky do dvoch objektov, z ktorých jeden je líniový a umožňuje priehľady do záhrady a parku a druhý je bodový a svojím natočením upozorňuje na blízky kaštieľ, vyzdvihuje v plnej miere danosti lokality a kontext zadania. Vzniká tak priestor pre vtiahnutie verejnosti ale aj pre oddychovejšiu zónu obyvateľov bytových domov.
Spoločné komunitné priestory rešpektujú konštrukčné usporiadanie, je možné zvážiť ich variantné umiestnenie. Byty majú optimálnu veľkosť a uspokojivú dispozíciu s presvetlením z oboch strán. Celý návrh má kultivovanú a veľmi príjemnú architektúru, s predpokladom realizovateľnosti v podmienkach štátnej dotácie.

6. – 10. miesto

Ing.arch. Michal Kontšek
Jiří Šámal, Marek Šilar
architekti SPDe s.r.o.
INDEX, spol. s r. o.
OON Design s.r.o.

11. – 27. miesto

Meerkatelier s.r.o.  
André und Erich Kramm GmbH 
young.s architekti s. r. o. 
SLLA s.r.o.
ATLR11, s.r.o. 
CAKOV+PARTNERS, S.R.O.
Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Studio Perspektiv, s.r.o.
FIVE by FIVE s.r.o.  
N/A
DMArchitekti s.r.o.
FVA, s.r.o.
GELB s.r.o. 
Gaft&onion ZT-KG
ER Atelier, s.r.o.
winwin architects s.r.o.
ENDORFINE s.r.o. 

28. – 52. miesto

Informácie o priebehu súťaže

Súčasný stav na pozemku
Súčasný stav na pozemku

Mesto eviduje vysoký počet žiadateľov o pridelenie bývania, pričom skupina seniorov tvorí významnú časť žiadateľov. V pobytových zariadeniach pre seniorov sú klientami častokrát sebestační a aktívni seniori a seniorky. Vedenie takýchto zariadení, rovnako aj zriaďovatelia, rodinní príslušníci a napokon aj samotní seniori by uvítali, ak by mohli byť ubytovaní v samostatných bytových jednotkách malometrážneho charakteru. Výhodou takéhoto bývania pre aktívnejších seniorov a seniorky je aj komunitný charakter takéhoto bývania s dôrazom na spoločné priestory so zásadným znižovaním bariér.

Rozhodnutie o tom, že tento konkrétny projekt bude určený starším obyvateľom a obyvateľkám vychádza z viacerých predpokladov. Primárne zohľadňujeme charakter územia s rodinnými domami, nízku okolitú zástavbu a veľkým podielom zelene v území. Nemenej dôležitým faktom je blízkosť Csákyho kaštieľa, v ktorom pôsobí Kongregácia Dcér sv. Františka z Assisi. Spolunažívaním v blízkosti ich sídla chcú vyhlasovatelia nadviazať na pokojný charakter života v celom okolí.

Účel súťaže:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Formát súťaže:

Verejná projektová jednoetapová urbanisticko-architektocnická súťaž návrhov

Vyhlasovatelia:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislavy
METRO

Termíny:

  • Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže: 12.10.2020
  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 07. 12. 2020 do 17:00
  • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. 12. 2020
  • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 28. 12. 2020

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže.

Prebehnú 2 organizované obhliadky riešeného objektu so stretnutím na adrese Parková 4 v nasledovných termínoch*:
23.10. 2020 o 11:00
06.11. 2020 o 11:00 

*Prosíme, aby účastníci zvážili svoju účasť na obhliadke riešeného územia kvôli aktuálnym pandemickým nariadeniam. Z obhliadky riešeného objektu bude zabezpečená video prehliadka pre účastníkov, ktorú čoskoro zverejníme.     

Spôsob komunikácie:

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine.

Riadni členovia poroty

Ing. arch. Jan Mach
predseda poroty, autorizovaný architekt Česká komora architektov; www.mjolk.cz

Ing. arch. Lukáš Ehl
autorizovaný architekt Česká komora architektov; www.ehl-koumar.cz

Ing. arch. Lukáš Kordík
autorizovaný architekt Slovenská komora architektov; www.gutgut.sk

Ing. arch. Peter Jurkovič
autorizovaný architekt Slovenská komora architektov; www.jrkvc.sk

Ing. arch. Lucia Štasselová
námestníčka primátora, agenda nájomného bývania

Náhradníci poroty

Ing. arch. Martin Hudec, PhD.
autorizovaný architekt Slovenská komora architektov; www.compassatelier.com

PhDr. Branislava Belanová
riaditeľka zariadenia pre seniorov: Jeseň života

Ceny a odmeny:

1. cena: 10 000 €

2. cena: 6 000 €

3. cena: 4 000 €

Suma vyhradená na odmeny: 3 000,00 €

Rozsah odovzdávaných návrhov:

a.  Súťažný návrh bude prezentovaný na 2 formátoch, každom s rozmermi 700 mm x 1 000 mm s orientáciou na výšku. Odporúčané rozloženie je k dispozícii ako súťažná pomôcka, „predloha súťažných panelov“. Panely by mali obsahovať:

– situáciu riešeného územia s 1.NP v mierke 1:200

– širšie vzťahy  1:2000, v prevedení tzv. Schwarzplan

– axonometrický pohľad približne podľa predlohy – leteckej fotografie (príloha 11- letecká fotografia)

– pôdorysy všetkých ostatných podlaží v mierke 1:200

– 2 ľubovoľné rezopohľady v mierke 1:200

– 4 vizualizácie/koláže: 1 exteriérová, 1 interiérová, 2 ľubovoľné

– ďalšia prezentácia návrhu/konceptu  podľa uváženia ( skice, diagramy, vizualizácie, koláže, …)

-text v rozsahu do 1800 znakov

Panely budú predložené ako jeden súbor PDF obsahujúci 2 požadované formáty s názvom „panely s navrhom.pdf“ s rozlíšením 300 DPI (bodov na palec). Veľkosť tohto súboru nesmie presiahnuť 40 MB.

Ortofotomapa vymedzeného územia