Grössling – Architektonická súťaž

Prebiehajúca
Ukončená

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie vyrieši požiadavky zadania. Mesto Bratislava prichádza so zámerom obnoviť pôvodnú rekreačnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling.

Víťazný návrh architektonickej súťaže umožňuje nielen obnoviť architektonický význam Grösslingu, ale aj znovu objaviť starobylú spoločenskú a kultúrnu hodnotu, ktorú má pre mesto Bratislava. Návrh napĺňa víziu prepojenia funkcie kúpeľov, mestskej knižnice a domu literatúry, umožňuje vytvoriť moderný model komplexnej budovy, ktorá ťaží zo svojej rozmanitosti funkcií.

1.miesto

OPPS Architettura – Florencia (Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti)

Súťažný návrh

Víťazný návrh najlepšie reaguje na požiadavku zadávateľa vytvoriť pokojný, uzavretý mestský blok s dobre riešeným variabilným námestím a vzťahom k okolitému mestu. Autori dokázali jednoduchými zásahmi nadviazať na historickú hodnotu komplexu a zvýšiť kvalitu objektu. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne. Prevádzka jasne definuje oddelenie plaveckého bazéna, saunovej časti a samotných kúpeľov a taktiež rušnej a pokojovej zóny knižnice. Predpolie kúpeľov na Medenej ulici návrh rieši ako pokojný mestský verejný priestor s exteriérovým sedením. Naň priamo nadväzuje priestor kaviarne, ktorý tvorí spojovací bod medzi samotnými kúpeľmi a knižnicou. Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice. Pomerne málo vstupov do objektu zabezpečuje dobrú obsluhu celého objektu, prevádzkový koncept je hodnotený veľmi pozitívne. Porota ocenila materiálové prevedenie vkladaných konštrukcií, ktoré vytvárajú atmosféru pocitovo príbuznú celkovému charakteru budovy. Presklené konštrukcie odkazujú na obdobie rozvoja kúpeľov a zároveň vytvárajú veľkorysé a pritom krehké priestory. Vkladané konštrukcie pracujú s rôznou mierou otvorenosti voči okoliu – robia tak v závislosti na funkcii nadväzujúcich priestorov a na zámere autorov. Riešenie zadného dvora s presklenou sálou pre kultúru a s exteriérovou záhradou bolo hodnotené kladne. V objekte na Vajanského nábreží sa zachovávajú obytné podlažia bez radikálnych zmien.

Porota odporúča v ďalšom dopracovaní návrhu preveriť možnosti riešenia miestami príliš tesných priestorov medzi fasádou pôvodnej budovy a fasádou navrhovaných objektov a taktiež alternatívnu možnosť riešenia exteriérového bazéna v prieluke na Kúpeľnej ulici. Pozitívne je hodnotená jasná a konzistentná prezentácia návrhu s dôsledným rozpracovaním vlastnej témy a zároveň dostatočne otvorený koncept, s ktorým sa dá ďalej pracovať.

2.miesto

Tím Tvar a Roar architekti – A-design. s.r.o. – Bratislava (Tomáš Pohanič, Michal Romanec, Patrik Kuva, Michal Buranovský, Denisa Kollárová, Igor Pohanič)

Súťažný návrh

Pozitívom návrhu je jeho jasné urbanistické členenie a vysoká kvalita celkovej navrhovanej koncepcie. Na rozdiel od víťazného návrhu, v tomto prípade autori pracujú s výraznejším otváraním priestorov bloku do okolitého prostredia – zapojenie priestoru na Kúpeľnej ulici, využívanie exteriérových terás vo vnútri bloku. Porota ocenila umiestnenie a riešenie jednotlivých vstupov do objektu. Samostatný vstup do kúpeľov z prieluky na Kúpeľnej ulici vytvára veľkorysý predpriestor, ktorý vizuálne komunikuje s interiérom historickej kotolne a časti kúpeľov. Umiestnenie šatní do podzemného podlažia s prirodzeným presvetlením v rámci prieluky pôsobí ako dobré rozhodnutie a umožňuje vytvorenie verejnej funkcie na celom prízemí objektu. Porota ocenila navrhované kultivované materiálové riešenie, ale ako otázne vníma chýbajúce interiérové prepojenie kúpeľnej a knižničnej časti. Ako polemická bola časťou poroty hodnotená konzistentnosť architektonického riešenia novovzniknutých zásahov (opodstatnenosť pultovej strechy nad pôvodným bazénom, rozdielna tektonika tohto priestoru z pohľadu exteriéru a interiéru, riešenie vertikálneho priestoru s bazénom a umiestnenie oddychovej zóny v dekonštruovanej budove na Vajanského nábreží).

3. miesto

mar.s architects – Praha (Martin Šenberger, Martin Zítek, Daniel Mudra)

Súťažný návrh

Porota oceňuje kvalitne vyriešený verejný priestor – veľmi mestský a zároveň príjemne civilný. Riešenie križovatky Medenej a Kúpeľnej ulice primerane uprednostňuje chodcov v území. Vstup do kúpeľov cez dvor, do šatní na prízemí bez kríženia prevádzky je pozitívom návrhu. Čitateľnosť novej vrstvy porota, na rozdiel od pamiatkarov, hodnotí kladne. Kladom je, že nepôsobí ako exhibícia, avšak ako negatívum bola vnímaná absencia jednoznačného architektonického výrazu asociovateľného s objektom kúpeľov. Priestor pre oddych je podhodnotený a jeho umiestnenie pri vstupe z neho robí príliš frekventovaný uzol vzhľadom na funkciu, ktorej má slúžiť. Otázne je riešenie šatní v rámci troch podlaží a vstup do saunového sveta cez hlavný bazén. Obnažená štítová stena v prieluke na Kúpeľnej ulici s brečtanom a graffiti pôsobí ako provizórium.

4 – 5. miesto

Grau architects – MRCK Group s.r.o. – Bratislava (Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Jana Filípková, Simona Fischerová, Karolína Krajčíková)

Súťažný návrh

Pozitívom návrhu je umiestnenie knižnice a kaviarne do časti objektu orientovaného do parčíka na Medenej ulici. Autori vytvorili prevádzkovú schému, ktorá umožňuje oddeliť rušnú a pokojovú zónu kúpeľov, avšak plavecký bazén nemá vlastný prístup. Z pamiatkového hľadiska je tento konzervatívny návrh hodnotený kladne, vo veľkej miere pracuje s pôvodným objektom, zachováva exteriérový výraz stavby bez výrazných zásahov či dostavieb. Napriek tomu práca s historickou vrstvou v detaile navrhovaných stavebných úprav pôsobí necitlivo. V dôležitých priestoroch sú nízke svetlé výšky, čo môže pôsobiť stiesňujúco. Návrh neprezentuje výraznejšiu atmosféru, riešenie interiérov neprináša výraznejšiu pridanú hodnotu. Otázna je vhodnosť použitia schematického návrhového postupu, ktorému autori podriadili koncept. Pešia zóna na Kúpeľnej ulici nie je v dohľadnej dobe realizovateľná a má príliš formálnu štruktúru, výsledný verejný priestor pôsobí tvrdým dojmom. Riešenie nástupu na vstupné schodisko popri kotloch a ich posunutie sa nejaví ako vhodné riešenie. Návrh má pomerne veľa bariérových riešení. Šatne zaberajú vzácny priestor na 1.np a mieša sa v nich čistá a špinavá prevádzka a trasa zásobovania bistra na poschodí. Oddychová zóna má tranzitný charakter. Štyri exteriérové vodné plochy sú energeticky pomerne náročným riešením.

4 – 5. miesto

Deichler Jakab Stúdió – Budapešť (Timea Deichler, Daniel Jakab)

Súťažný návrh

Nástup k budove od Medenej ulice cez terénne stupne na celú šírku námestia pôsobí neprimerane monumentálne. Riešenie zakrýva budovu, vytvára bariéru smerom k fasáde. Z Kúpeľnej ulice návrh prináša veľkorysý nový vstupný priestor prekrytý novotvarom. Opodstatnenosť objektu a architektonický výraz navrhnutého novotvaru však vyvoláva viacero otázok. Saunová a kúpeľná časť sú z prevádzkového hľadiska funkčné a prinášajú dobre rozmiestnené oddychové plochy. Autori vo veľkej miere pracujú so strešnou krajinou budovy. Návrh prináša pomerne veľa zásahov do historických nosných konštrukcií. Navrhovaná “pasáž” na prízemí síce vytvára potenciálny verejný priestor, ale nepôsobí presvedčivo a vytváraním vstupov a kombináciou viacerých funkcií komplikuje prevádzku a odoberá potenciálnu plochu iným funkciám. Členenie budovy v knižničnej aj v kúpeľnej časti vytvára pomerne veľa bariér, na čo návrh dostatočne nereflektuje. Architektonický výraz a atmosféra návrhu pôsobia v niektorých momentoch neprimerane k existujúcemu objektu a zadanej funkcii.

6. – 7. miesto

Ing. arch. Martin Simonides (Zuzana Ondrušková, Vladimír Dianiška, Martin Simonides)

GUTGUT s.r.o. (Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Matúš Peklanský, Mária Trnková, Igor Marko,Simona Tóthová)

8. – 16. miesto

17. – 21. miesto

22. – 30. miesto

31. – 43. miesto

44. – 77. miesto

Informácie o priebehu súťaže


V súlade so súčasným trendom spájať rôzne funkcie verejných budov a prinášať ich užívateľom nové využitie na trávenie voľného času ráta plán obnovy a využitia objektu s využitím nielen kúpeľnej časti, ale aj oddelených častí od kúpeľov na kultúrno-komunitné aktivity s presťahovaním prevádzky pobočky Mestskej knižnice v Bratislave. Hlavným konceptom prepojenia týchto dvoch funkcií je „ponorenie sa‟. Predstavuje to na jednej strane ponorenie sa do kúpeľnej atmosféry, do miesta relaxu a pokoja, na druhej strane ponorenie sa do kníh, do pokoja priestoru knižnice. Dva oddelené priestory má spájať kaviareň, ktorá bude zároveň s parkom na Medenej ulici, najverejnejšou časťou celého komplexu. Tento park by sa mal stať miestom stretávania obyvateľov z okolia aj návštevníkov Grösslingu.

toto je alt k obrazku
Foto: Nora & Jakub

Formát súťaže: verejná anonymná projektová dvojkolová architektonická súťaž návrhov

Vyhlasovatelia:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Metropolitný inštitút Bratislava

Generálny investor Bratislavy

Termíny:

Lehota vyhlásenia súťaže 13.03. 2020 – 20.03. 2020

Obhliadky riešeného objektu 17., 24. 27.04. 2020 o 13:00 – Z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s korona vírusom, nebude možné absolvovať obhliadky naživo. Pre všetkých záujemcov chystáme online prehliadku, o ktorej budeme čoskoro informovať.

Pôvodná lehota na predkladanie súťažných návrhov stanovená na 12. 06. 2020 17:00 hod. sa predlžuje o týždeň na 19. 06. 2020 17:00 hod.

Vzhľadom na situáciu spojenú so svetovou pandémiou koronavírusu a možnú časovú náročnosť autentifikácie účastníkov sa vyhlasovateľ rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie súťažných návrhov a tak zabezpečiť, čo najväčšiu účasť v súťaži.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov do I.kola 19.06. 2020 17:00

Predpokladaná lehota na vyhodnotenie I.kola súťaže 29. 06. 2020

Predpokladaná lehota na predkladanie súťažných návrhov do II.kola 31. 08. 2020

Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 02. 10. 2020

Porota

Ilja Skoček (SK)

architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty

Lászlo Kovács (HU)

bývalý zástupca riaditeľa budapeštianskych kúpeľov

náhradníci: Peter Fejerdy (HU) – architekt, Zuzana Zacharová (SK) – architektka

Henrieta Moravčíková (SK)

teoretička architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Adam Halíř (CZ)

architekt, www.projektil.cz

Peter Lényi (SK)

architekt, www.2021.sk, vedúci útvaru súťaží MIB

Prvé kolo nie je honorované, do druhého kola postúpia traja až piati účastníci, ktorým budú udelené ceny a odmeny:

1. cena: 25 000 €

2. cena: 15 000 €

3. cena: 10 000 €

1. odmena: 5 000 €

2. odmena: 5 000 €

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1.kole:

2 formáty s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať

– situáciu a pôdorysy v mierke 1:300

– ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2.kole:

6 formátov s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať

– situáciu, pôdorysy, rezopohľady v mierke 1:300

– pôdorysy a rezopohľady so zakreslením stavebných úprav

– 4 vizualizácie (2 exteriérové, 2 interiérové)

– výkaz plošných a priestorových bilancií

– ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Formáty budú predkladané elektronicky.