Parčík na Radlinského ulici

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Park na Radlinského ulici získa nové stromy. Pri ich výbere sa kládol dôraz na to, aby boli vhodné do mestského prostredia, dobre znášali vysoké teploty či znečistené ovzdušie.

Vizualizácia parčíku na Radlinského
Vizualizácia parčíku – autori návrhu MAPA architekti

Text sme aktualizovali 27. januára 2022.

Obnovený priestor na Radlinského bude podľa Manuálu verejných priestorov, reaguje aj na klimatickú krízu.

Vybrané druhy rastlín sú celoročne zelené trvalky, ktoré dobre znášajú tienisté stanovištia a mestské prostredie. Ide prevažne o druhy voľne sa vyskytujúce v slovenských lesoch, nenáročné na starostlivosť. Dlažba bude kladená nasucho – čo zabezpečí presakovanie vody do zeme pod ňou. Návrh zároveň vníma aj priestor zastávky, ktorý sa zväčší.

Radlinského ulica je známa svojim živým parterom, preto návrh architektov MAPA citlivo dotvára verejný priestor tak, aby vyhovoval svojmu okoliu. Osvetlenie na ulici nebude vytvárať bariéru ale je umiestnený tak, aby prirodzene zapadal do svojho okolia. Projekt je realizovaný v spolupráci s mestom, GIB a MAPA architektmi.

Vizualizácie návrhov, autori návrhu: MAPA Architekti

Ako vznikol projekt na Radlinského ulici? 

 • V programe Živé miesta komplexne obnovujeme verejné priestory podľa návrhov architektov, ktorí navrhujú kvalitné, bezpečné a udržateľné riešenia pre dlhodobo zanedbávané miesta. Priestor na Radlinského sme vybrali, pretože ide o frekventovaný dopravný uzol, ktorý potrebuje skvalitnenie, zlepšenie bezpečnosti čakajúcich ľudí na spoj, rovnako ľudí prechádzajúcich týmto priestorom, obnovu zelene, prekládku sietí aj nový funkčný mobiliár.  
 • Už od roku 2017 bol v tomto priestore naplánovaný bezpečnostný výrub stromov, ku ktorému MČ Staré Mesto vydala výrubové povolenie, no bol dlhodobo odkladaný, pretože chýbal komplexný projekt. Už v roku 2017 bolo 9 stromov označených ako nebezpečných a ich dobu dožitia odborníci určili na maximálne 5 rokov. Aktuálny arboristický posudok z tohto roka určil, že tieto stromy sú v havarijnom stave, a môžu ohrozovať okoloidúcich ľudí alebo majetok. Hrozí u nich zlom koruny alebo konárov, prístrojovým vyšetrením boli niektorým odhalené centrálne dutiny vystupujúce do kmeňov či hniloby kmeňov. 
 • Ostatných 6 stromov je dnes v stave dožitia niekoľkých rokov. Ich ponechanie v priestore by znamenalo zabráneniu prekládky inžinierskych sietí a nemožnosti ďalších krokov, okrem iného novej výsadbe a nahradeniu stromov. 
 • Tak hlavné mesto ako aj Dopravný podnik Bratislava eviduje množstvo podnetov na rozšírenie priestoru pre čakajúcich na zastávke Blumentál na Radlinského ulici smerom do Rače kvôli nebezpečným kolíznym situáciám. Na prestupnom uzle Blumentál na Radlinského ulici vystúpi a nastúpi v plnej prevádzke denne až 28 000 ľudí, pričom len na zastávke smerom na Račianske mýto je podľa modelu DPB počas najvyťaženejšej hodiny až takmer 1700 prestupujúcich a nastupujúcich ľudí, z ktorých väčšina čaká na zastávke aspoň pár minút na ďalší spoj. 
 • Cez parčík je okrem zámeru mesta plánovaná aj prekládka slaboprúdovej siete od prevádzkovateľa Slovak Telekom a je začaté konanie o územnom rozhodnutí na stavebnom úrade Staré Mesto. Vzhľadom na tento fakt sme iniciovali koordináciu a preloženie ostatných slaboprúdových rozvodov, aby bolo toto územie pri jednom stavebnom ruchu kompletne vynovené. 
 • V okolí Radlinského sa budú realizovať viaceré ďalšie revitalizácie verejných priestorov, vďaka čomu sa územie v centre mesta systematicky zjednocuje a skvalitňuje. 
  NAHRÁDZAME / PRIBUDNE ODSTRAŇUJEME  
Stromy   20 *Nové stromy sa budú sadiť vo veľkosti cca 7m celková výška stromu, koruna stromu začína vo výške 3 – 4 m 9 nebezpečných stromov by do jari mohlo ohrozovať ľudí a majetok, preto prebieha výrub už na jeseň  + 6 
Celková plocha korún týchto stromov 3086,6 m2 325,8 m2 
Kríky a živé ploty   657,8 m2 * Nové kry – 22 kusov – budú mať výšku nasadenia koruny min. 2,5 metra, teda budú pôsobiť skôr ako stromy, nie ako klasické kry.  126,2 m2  
Trvalkové výsadby 15- 50 cm 4433 ks 
Trávniky  992,9 m2 1322,5 m2 (bez vyšliapaných chodníkov a komunikácií v území je to 1235,82 m2
Plocha komunikácií 1787 m2 vodopriepustné povrchy 91 m2 asfalt 1373 m2  výlučne asfaltových plôch 
Plocha pre ľudí čakajúcich na spoj 210 m2 v okolí celej zastávky 120 m2 v okolí celej zastávky 

Ako sa mení zeleň v priestore v projekte vytvorenie parčíka na Radlinského? 

 • Zeleň sa rozširuje o 20 nových vzrastlých stromov s výškou cca 7 metrov. 
 • Plocha ich korún sa zvýši desaťnásobne oproti ploche korún terajších stromov na 3086,6 m2
 • Pribudne 4433 kusov menších trvalkových rastlín a 22 viackmenných krov s korunou minimálne 2,5 metra od povrchu. 
 • Vďaka novej výsadbe a vysadeniu viac druhov rastlín sa zvyšuje biodiverzita v priestore. 
 • Trávnik ostáva na 80% plochy priestoru a je vymenený len na miestach dnes vyšliapaných cestičiek. 

Prečo sa výmenou stromov nezačne až na jar spolu s projektom?   

 • 9 stromov bude počas zimy nebezpečných pre ľudí pohybujúcich sa v ich okolí a čakať do jari by bolo riskantné. Konáre zaťažené snehom sa totiž môžu kedykoľvek zlomiť a zraniť okoloidúcich. 
 • Stromy majú odborný arboristický posudok, ktorý hovorí o ich zlom stave.  

Fotografie z výrubu stromov, kde je vidno ich zlý stav:

Koľko ľudí denne využíva zastávku Radlinského?  

 • Na prestupnom uzle Blumentál na Radlinského ulici vystúpi a nastúpi v plnej prevádzke denne až 28 000 ľudí, pričom len na zastávke smerom na Račianske mýto je podľa modelu DPB počas najvyťaženejšej hodiny až takmer 1700 prestupujúcich a nastupujúcich ľudí, z ktorých väčšina čaká na zastávke aspoň pár minút na ďalší spoj.   

Čo sú nové výhody priestoru na Radlinského pre cestujúcich? 

 • Plochy na čakanie pre cestujúcich na spoj v okolí zastávky sa rozšíria o 90m2.   
 • Zvyšuje sa pohodlie cestujúcich vďaka novému mobiliáru na sedenie za zastávkou MHD. 
 • Zvyšuje sa bezpečnosť cestujúcich vďaka zväčšeniu priestoru v okolí zastávky aj vďaka sprehľadneniu tmavých plôch. 
 • Pribudne kamerový systém. 

Čo sú nové výhody parčíka na Radlinského ulici pre ľudí z okolia? 

 • Obytný dom bude od cesty oddelený viackmennými krami a podsadbou do výšky 50cm, ktoré dokážu zachytávať prach, hluk a vodu. 
 • Úplne nový mobiliár – lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, herný prvok pre deti, pribudne pitná fontánka pre ľudí prechádzajúcich priestorom v horúčavách. 
 • Miesta navrhnuté na pobytové aktivity sú prioritne sústreďované do časti, kde sa nenachádza bytová jednotka.   
 • Priestor sme zaradili do zoznamu lokalít, v ktorých mesto v budúcnosti zváži zabezpečiť verejné toalety.  
 • Po celej dĺžke riešeného územia budú položené nové inžinierske siete, vodovod a plynovod, ktorých súčasťou sú nové prípojky vodovodu a plynovodu pre objekty v dotyku s parkom. 

Ako prebiehala participácia? 

 • Od Dopravného podniku Bratislava boli zozbierané podnety od cestujúcej verejnosti, ľudí čakajúcich na spoj, z čoho vyplynula potreba rozšíriť priestor na čakanie. 
 • Ešte pred predstavením projektu verejnosti bola MČ Staré Mesto oslovená Oddelením tvorby mestskej zelene magistrátu hlavného mesta ohľadom zámeru nahradiť bezpečnostné výruby  stromov novou výsadbou. 
 • Podobne ako v prípade iných projektov hlavné mesta a MIB bol projekt 2x prezentovaný zástupcom MČ Staré mesto, pričom mestská časť nevzniesla žiadne námietky či návrhy na zlepšenie (nad rámec vyššie uvedeného stretnutia za účasti iniciátorov petície). 
 • Projekt bol tiež konzultovaný s MÚOP, KPÚ a Hasičským zborom. 
 • O projektoch od začiatku iniciatívy dostatočne v predstihu informujeme verejnosť a vždy reagujeme aj na konkrétne otázky a podnety od občanov. 
 • So zástupcami obyvateľov a iniciátorov petície sa  stretli zástupcovia hlavného mesta a MIBu 6x,  online alebo osobne, pričom spracovatelia projektu zapracovali do projektu viaceré návrhy a pripomienky obyvateľov.  

Počet stretnutí (interakcií) s obyvateľmi: 

1. Interakcia: Stretnutie s iniciátormi petície (máj/jún 2021)

2. Interakcia: Stretnutie so spoluiniciátorom petície a 3 ďalšími obyvateľkami lokality (jún 2021)

3. Interakcia: List iniciátorom petície aj obyvateľom (leto 2021 – júl/august)

4. Interakcia: List iniciátorom petície aj obyvateľom (leto 2021 – júl /august)

5. Interakcia: Verejné stretnutie, kde boli aj iniciátori petície (október 2021)

6. Interakcia: Stretnutie na MČ s pani starostkou Aufrichtovou, kde boli aj iniciátori petície aj obyvatelia okolitých bytov (november 2021)

7. Plánované stretnutie s primátorom (november 2021)

8. Okrem toho sa uskutočnilo rokovanie miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto, na ktorom sa riešila petícia, avšak bez prizvania a vypočutia si názoru spracovateľov projektu (zástupcovia za MIB, hlavné mesto, november 2021).

 • Po stretnutiach s obyvateľmi boli zapracované pripomienky od občanov na zníženie počtu lavičiek. Na základe pripomienok občanov sme vypustili lavičku na sedenie v priestore na začiatku parčíka smerom od kostola. 
 • Zredukovali sa priečne chodníky smerujúce k bytovému domu a bol zachovaný len jeden priečny chodník na prechod popri fasáde domov k zastávke.  

Čo sú ďalšie výhody projektu?  

 • Asfaltové povrchy budú nahradené mestskou kamennou dlažbou, ktorá je vodopriepustná a ekologickejšia.   

Ako dlho bude trvať obnova priestoru?  

 • Ako prvé sa budú diať prekládky inžinierskych sietí trvajúce približne 4 mesiace. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...