Parčík pri hasičskej stanici

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Na križovatkách ulíc Hálkova a Letná sa nachádza park, ktorý je v súčasnosti využívaný primárne ako tranzitné miesto, prípadne miesto na prechádzku s domácimi miláčikmi. Priestor však ponúka oveľa väčší potenciál na pobytovosť. Aj vzhľadom na významnú polohu je tento park miestom, ktoré môže slúžiť na stretávanie sa a trávenie príjemných chvíľ s rodinou a priateľmi.

Riešená lokalita sa nachádza v mestskej časti Nové Mesto – pri Riazanskej ulici, ktorá je spojnicou medzi Račianskou a Vajnorskou radiálou.  Ide o parčík, ktorý dopĺňa hierarchiu väčších verejných priestorov v okolí a má prevažne tranzitnú funkciu. Krátkodobo sa tu zdržujú obyvatelia venčiaci psov a konzumujúci zmrzlinu z prevádzky na križovatke. Dá sa hovoriť o význame lokálneho meeting pointu, ktorý by bolo vhodné rekonštrukciou podporiť. 

Riešené územie

Súčasťou revitalizácie je riešenie organizácie dopravy. Priľahlá križovatka je neprehľadná a priechody pre chodcov sú nebezpečné. Potreba na dopravné riešenia vyplývajú aj zo skutočnosti, že sa v okolí pohybuje veľa detí.

Zároveň je v tejto lokalite aj výjazd vozidiel hasičskej techniky a hydrant, ktorý slúži na dočerpávanie vody do hasičských vozidiel. Pri dočeprávaní vozidlá často zasahujú do križovatky. Revitalizácia ráta s vyhradeným tohto priestoru tak, aby vozidlá neprekážali v križovatke a mali vyhradené miesto na dočerpávanie.

Priestor a jeho bezprostredné okolie sú zanedbané. Asfaltové povrchy sú porušené, mobiliár opotrebovaný, prechody medzi jednotlivými povrchmi sú riešené nefunkčne a vizuálne neatraktívne. Prechod týmto parčíkom v nočných hodinách je nebezpečný, keďže je neprehľadný a chýba mu osvetlenie.

Cieľom revitalizácie je upraviť a skvalitniť verejný priestor tak, aby bol plne funkčný pre všetky vekové kategórie, aj pre domáce zvieratá, aby spĺňal požadované funkčné a priestorové požiadavky obstarávateľa a súčasné potreby návštevníkov aj obyvateľov z okolia.

Návrh na revitalizáciu parčíku Hálkova – Letná (predštúdia)

Parčík má slúžiť ako verejná plocha pre krátkodobý pobyt obyvateľov lokality a tranzit k školským zariadeniam, medzi existujúcimi verejnými priestormi s infraštruktúrou na dlhší pobyt a z neďalekej zastávky MHD.

Prioritou zadania je budovanie lokálneho charakteru verejného priestoru, zvýšenie pobytovej kvality priestoru doplnením vhodného mobiliáru a adresovaním prehrievania priestoru v letných mesiacoch. Dôležité je zvýšiť prehľadnosť priestoru vo večerných hodinách doplnením osvetlenia a vhodnou úpravou zelene.

Súčasťou štúdie je aj dopravné preriešenie priľahlej  križovatky s dôrazom na bezpečnosť priechodu pre chodcov a dopravnú obsluhu hasičskej stanice.

Štúdiu vypracovávajú Grido architekti a Ateliér DUMA, ktorí boli vybraní z Veľkej rámcovej súťaže na malé až stredne veľké projekty. Projekt vznikol za spolupráce Hlavného mesta SR Bratislava, Metropolitného inštitútu Bratislavy a mestskej časti Nové Mesto.

Participatívny proces

Výber lokality v spolupráci s mestskou časťou, vzhľadom na jej potreby

Stretnutia v prípravnej fáze projektu so starostom MČ Nové Mesto, s vedúcimi Oddelenia životného prostredia a Stavebného úradu

Úvodné stretnutie pri zadávaní projektu s vysúťaženými architektami ateliéru Grido, Duma priamo na miesteK

Konzultácie rozpracovanosti konceptu s Odd. tvorby mestskej zelene

Prezentácia architektonickej štúdie pre starostu MČ Nové Mesto na mieste

1. kolo konzultácie so zástupcami komunít v území

2. kolo konzultácie so širšou verejnosťou na mieste

2. kolo konzultácie so širšou verejnosťou – prechádzka s obyvateľmi okolitých ulíc

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt revitalizácie Parčíku pri hasičskej stanici? 

  • Projekt vznikol v rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta. Priestor je majetkom hl. mesta SR a výber lokality MIB konzultoval s mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a Oddelením životného prostredia magistrátu hl.m. Bratislavy
  • Cieľom projektu je zlepšiť stav parku, ktorý kvôli zanedbanému stavu nevyužíva svoj potenciál

Aké sú výhody navrhovanej obnovy parku

  • vytvoríme kvalitný verejný priestor s tematickou väzbou na svoje okolie
  • ​zrenovujeme pešie ťahy
  • ​vytvoríme pobytové zóny s variabilnou náplňou​
  • aktivujeme priestory – vytvoríme priestor pre krátkodobý aj strednodobý pobyt
  • zvýšime podiel vzrastlých stromov, vytvoríme rôznorodú nižšiu etáž vegetácie
  • ​vytvoríme priestor pre pohyb domácich zvierat
  • doplníme osvetlenie a zvýšime tým sociálnu bezpečnosť

Časová os projektu

1. Analýza súčasného stavu​

Definovanie zadania ​a cieľov projektu​, socio-priestorová analýza​. ​ ​ ​

2. Príprava zadania​.

Príprava zadania na základe vykonaných analýz​, príprava podkladov pre spracovanie PD​, vyhlásenie súťaže​ v rámci ateliérov rámcovej​ dohody​, výber víťaza​.

3. Spracovanie projektovej dokumentácie ​

Spracovanie​ architektonickej štúdie​, stretnutia s verejnosťou – 2 kolá​. Spracovanie nadväzujúcich stupňov PD​. ​ ​ ​

4. Získanie potrebných povolení ​

Získanie súhlasných stanovísk dotknutých orgánov​, shvaľovací​ proces. ​ ​

5. Verejné obstarávanie realizátora​

Výber generálneho dodávateľa stavby​.

6. Realizácia​

Realizácia stavby, technický dozor, autorský dozor​, kolaudácia. ​

7. Užívanie a správa​ ​

Zhodnotenie​ celkového ​procesu​, stanovenie pravidiel užívania verejného priestoru, správa a údržba.​