Kultúrne stredisko a knižnica Žarnovická – Rača

Prebiehajúca súťaž
Ortofotomapa súťažného územia

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.

Druh súťaže

  • Podľa účelu súťaže: projektová
  • Podľa okruhu účastníkov: verejná
  • Podľa predmetu súťaže: architektonicko-urbanistická
  • Podľa priebehu súťaže: jednoetapová

Porota

Prof. Mgr. Akad. arch. Roman Brychta          

Mgr. art. Matúš Bišťan                                 

Ing. arch. Jitka Ressová      

Mgr. Michal Drotován       

Ing. arch. Katarína Bergerová  

Náhradníci poroty

Ing. arch. Martin Hörmann

Ing. Róbert Pajdlhauser        

Experti poroty

Ing. Soňa Ridillová

Ing. Ján Kubovčák

Ing. Miroslav Lacko

Lehoty

  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 19. 11. 2021, 17:00 hod.
  • Predpokladaná lehota na zasadnutie súťažnej komisie: 30. 11. 2021  
  • Predpokladaný termín oznámenia výsledkov účastníkom: 17. 12. 2021  
  • Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov: 10. 01. 2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Prebehnú 2 organizované obhliadky riešeného územia so stretnutím pred objektom Kultúrneho strediska Žarnovická na adreseŽarnovická 7, 83106 Bratislava – Rača v nasledovných termínoch:

  • štvrtok 02.09.2021: 10:00
  • utorok  21.09.2021: 16:00

Odmeny

1. cena: 10 000 € (8 100 € očistené o zrážku dane z príjmu)                   

2. cena: 6 000 € (4 860 € očistené o zrážku dane z príjmu)       

3. cena:  4 000 € (3 240 € očistené o zrážku dane z príjmu)       

1. odmena: 1 250 € (1 012,5 € očistené o zrážku dane z príjmu)   

2. odmena: 1 250 € (1 012,5 € očistené o zrážku dane z príjmu)

Dokumenty na stiahnutie