Sad Janka Kráľa

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Najstarší verejný park v strednej Európe čaká revitalizácia. Obnove parku predchádzali participatívny proces a zásahy, ktoré zlepšili jeho stav.

Mestský park Sad Janka Kráľa, situovaný na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je najstarším parkom v strednej Európe s rozlohou približne 42 ha. V súčasnosti má park kultúrno-spoločenskú funkciu, slúži ako miesto oddychu, športu a stretávania sa.  

V Sade Janka Kráľa a na priľahlom Tyršovom nábreží sa už udiali prvé zásahy s cieľom zlepšiť stav tohto verejného priestoru. V parku sa vymenil mobiliár, pribudli nové kvety a otvorili sa nové verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali.  

Zároveň MIB uskutočnil revitalizáciu okolia Pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého. Obnovou tiež prejde objekt v Sade Janka Kráľa, ktorý sa preslávil ako nočný klub a posledné roky nebol vôbec využívaný. 

Hlavné mesto tiež vytvorilo oficiálne parkovisko mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky, aby Tyršovo nábrežie a Sad Janka Kráľa boli naďalej prístupné návštevníkom, ktorí potrebujú použiť auto.  

Participatívny proces 

Cieľom participatívneho procesu bolo zmapovať užívateľské skupiny a kľúčových aktérov a aktérky, skúmať potreby, názory, preferencie užívateľov a užívateliek. Taktiež umožnil získať vnímané hodnoty, ale aj problematické aspekty riešeného územia.  

V rámci participatívneho procesu sa uskutočnili 3 okrúhle stoly s odbornou verejnosťou, mapovanie a pozorovanie územia počas 3 dní v parku, tematická vychádzka s dôrazom na sledovanie inkluzivity priestoru pre ľudí s pohybovým či zrakovým obmedzením a 2 dni osobných rozhovorov s návštevníkmi parku. 

Začiatkom roka 2022 sa uskutočnil aj zber názorov, skúseností a odporúčaní od širokej verejnosti – návštevníkov a návštevníčok Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia formou online dotazníka. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 1165 respondentiek a respondentov. 

Záverečná správa z participatívneho procesu

Dokument prináša ucelený pohľad na to, ako je aktuálne verejnosťou vnímané územie Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia, a na čo sa je potrebné zamerať do budúcnosti pri ich revitalizácii. Zo získaných dát sme definovali kľúčové tézy relevantné pre revitalizáciu riešeného územia, aby bolo inkluzívnym priestorom pre rôzne skupiny Bratislavčanov a Bratislavčaniek, návštevníkov a návštevníčok mesta.

Stiahnuť dokument

Naše odporúčanie – Ďalšie kroky 

Na základe výsledkov participácie a ďalších vstupov MIB vyplynulo, že ľudia neočakávajú väčšie zásahy v tomto parku. Oceňujú park kvôli množstvu zelene blízko centra a chceli by najmä jej lepšiu údržbu.

MIB preto pripravil zadanie pre urbanisticko-krajinársko-ekologickú štúdiu, ktorá prinesie komplexný pohľad na územie a jeho ďalší rozvoj namiesto veľkej architektonickej súťaže. Štúdia prispeje k tomu, aby na seba racionálne nadväzovali dielčie rekonštrukcie ako napríklad výmena povrchov chodníkov, osvetlenia či mobiliáru, ale aj nová výsadba zelene. 

Zhotoviteľ štúdie bude transparentne vysúťažený cez verejné obstarávanie. Tiež sa spracovávajú analýzy územia a jeho možností a medzičasom MIB získal sadovnícky a pamiatkový prieskum. 


Projekt Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – NKP Sad Janka Kráľa, projektová príprava

Reflektujúc zraniteľnosť mestskej aglomerácie Bratislavy voči zmene klímy hlavné mesto v nasledujúcich rokoch plánuje realizovať sériu opatrení s cieľom zlepšiť adaptáciu urbánnych štruktúr na zmenu klímy a zvýšiť biodiverzitu v mestskom prostredí, čo je plne v zmysle s rozvojovými cieľmi mesta definovanými v strategickom dokumente Bratislava 2030, ako aj s prioritami Programu Slovensko.

Cieľom predkladaného projektu je podporiť úroveň pripravenosti investičného projektu obnovy a rozvoja Sadu Janka Kráľa a priľahlého funkčne súvisiaceho územia Tyršovho nábrežia. Budúca realizácia investičného projektu prispeje k zvýšeniu krajinno-ekologickej kvality územia a miery jeho adaptability na zmenu klímy prostredníctvom zlepšenia programovo-prevádzkového riešenia tak, aby zodpovedalo súčasným nárokom na park s celomestským významom. Vytvorením komplexnej koncepcie rozvoja riešeného územia, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou a každá jeho časť podlieha rôznej miere pamiatkovej ochrany, sa zároveň zvýši jeho kultúrno-spoločenská hodnota. Výsledkom projektu bude obstaranie 1 technickej dokumentácie – štúdie realizovateľnosti, vďaka čomu sa zvýši pripravenosť hlavného mesta ako územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) čerpať finančné prostriedky z opatrenia 2.7.4 Adaptácia na zmenu klímy v obciach a mestách Programu Slovensko, ako aj z dopytových výziev v rámci opatrenia 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami.

Objednávateľom a prijímateľom dokumentácie je Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), príspevková organizácia hlavného mesta, ktorý je zároveň žiadateľom o NFP. Realizátorom následných investícií bude hlavné mesto, ktorému budú obstarané dokumentácie zverené do majetku po dokončení všetkých krokov investičnej prípravy.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Sad Janka Kráľa je bližšie k obnove. Víziu vytvorí MIB spolu s česko-slovenským tímom odborníkov

10. 8. 2023

Súťaž na zhotoviteľa štúdie vyhral tím so skúsenosťami s obnovou veľkých parkov na Slovensku aj v Česku. ...

MIB urobil ďalší krok, aby bol Sad Janka Kráľa ešte príjemnejšie miesto. Vyhlasujeme súťaž na zhotoviteľa štúdie

11. 5. 2023

Hľadáme tím odborníkov, s ktorým dotvoríme víziu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia....

Okolie Pamätníka obetiam extrémizmu dostalo dôstojný vzhľad. Asfaltovú plochu nahradila zeleň

27. 9. 2022

Nábrežie Dunaja na petržalskej strane sa postupne mení na zelenší a bezpečnejší verejný priestor. ...