MIB urobil ďalší krok, aby bol Sad Janka Kráľa ešte príjemnejšie miesto. Vyhlasujeme súťaž na zhotoviteľa štúdie

11. mája 2023

Hľadáme tím odborníkov, s ktorým dotvoríme víziu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia.

Riešené územie

Sad Janka Kráľa je obľúbeným oddychovým miestom pre Bratislavčanov a Bratislavčanky. Metropolitný inštitút Bratislavy chce aj do budúcna tento park v dotyku s centrom mesta rozvíjať. Po skultivovaní okolia Pamätníka obetiam extrémizmu, výmene vyše 200 lavičiek v súlade s pravidlami nášho manuálu, pokračujú práce aj na obnove budovy s bistrom a zázemím pre správcu parku. MIB postupuje aj v ďalších koncepčných krokoch. Vychádzame z participácie s obyvateľmi a nadväzujeme na odbornú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku. Aktuálne vyhlasujeme súťaž na zhotoviteľa štúdie, ktorá určí, ako sa má rozvíjať najmä prírodný potenciál jedného z najstarších verejných parkov v Európe. Štúdia má riešiť víziu územia s rozlohou 37,5 hektára z hľadiska adaptácie na klimatickú krízu, bezbariérovosti či lepšieho zapojenia rieky do života ľudí. Záujemci/kyne sa môžu do súťaže zapojiť do 26. júna 2023 (termín predĺžený).

Sad Janka Kráľa (SJK) so susediacim Tyršovým nábrežím navštívia denne stovky ľudí. Ide o obľúbené miesta rodičov s deťmi, športovcov, seniorov či turistov, ktorí majú odtiaľto panoramatický výhľad na hrad či historické centrum. Mať uprostred hlavného mesta celistvú zeleň v priamom kontakte s vodnou plochou je veľká výhoda, z ktorej profitujú všetci obyvatelia mesta. Sad je výnimočný aj z iného dôvodu – jeho založenie okolo roku 1775 neinicioval panovník či jednotlivec, ale samotné mesto s myšlienkou vytvoriť prvý verejný park pre ľudí. Ide tak o jeden z najstarších európskych parkov, ktorý je zaradený do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

Správne nasmerovať rozvoj parku

Aby sa tento vzácny verejný priestor v budúcnosti dôstojne a koncepčne zveľaďoval, vznikne ucelená štúdia, ktorá bude podkladom pre budúce revitalizácie a zásahy. V súťaži sa hľadá skúsený tím pod vedením krajinného architekta/tky, ktorý navrhne, ako rozvíjať obľúbené miesto pri Dunaji bez toho, aby zásahy zmenili jeho charakter, ale postupne obnovili zeleň a doplnili funkcie pre návštevníkov.

„Našou snahou je podchytiť a správne nasmerovať rozvoj parku do ďalších desaťročí. Súťaž má naštartovať systematickú obnovu tejto celoslovensky významnej lokality, aby na seba racionálne nadväzovali dielčie rekonštrukcie, ako napríklad výmena povrchov chodníkov, osvetlenia či mobiliáru , ale aj nová výsadba zelene. V súťaži preto hľadáme čo najlepšieho partnera pre vypracovanie štúdie,“ povedal Marek Harčarík, riaditeľ Sekcie súťaží z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Za posledné obdobie Metropolitný inštitút Bratislavy spracoval viaceré odborné vstupy, vďaka ktorým pribudli cenné informácie o tomto území – napríklad participáciu s odborníkmi/čkami, dotknutými aktérmi/kami, návštevníkmi/čkami alebo urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku, ktorá sa venuje širším územným vzťahom.

Čo sa očakáva od víťazného tímu

Zámerom mesta je vytvoriť komplexnú koncepciu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia. Od štúdie, ktorú vypracuje víťazný tím, sa očakáva, že ponúkne ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a také riešenia, ktoré zohľadnia všetky jeho vrstvy. Štúdia sa má skladať z dvoch častí – zo štúdie realizovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologickej štúdie.

  • Odborníci/čky by v prvom rade mali v štúdii stanoviť komplexný prístup k územiu, ktorý nadviaže na už vypracovanú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku, a tiež stratégiu rozvoja definovanú v dokumente Bratislava 2030.
  • Štúdia má tiež pracovať s vývojom územia v budúcnosti – aby navrhované zásahy reagovali na riziká vyplývajúce z klimatickej zmeny a zmiernili jej dopady. Nová výsadba má podporovať biodiverzitu flóry a fauny. Dôležitou požiadavkou je podporiť rozvoj zeleno-modrej infraštruktúry. V štúdii bude snaha podporiť interakciu ľudí s riekou, aby park dostatočne interagoval so susediacim Dunajom. Blízkosť rieky totiž významne dotvára atmosféru celého riešeného územia.
  • Dopyt po komplexnej štúdii vzniká aj z dôvodu budúcej výsadby zelene, pretože mnohé zo súčasných stromov (niektoré z nich pochádzajúce ešte z doby vzniku parku) dožívajú a začínajú byť pre návštevníkov/čky nebezpečné. Vzniknúť má preto jasný plán pre výsadbu nových stromov, ktoré v takýchto prípadoch nahradia dožívajúce jedince.
  • Štúdia má tiež zohľadniť fakt, že rôzne časti parku majú odlišnú identitu či funkciu. Kým Tyršák za posledné roky ožil vďaka spoločenským podujatiam, centrálna časť parku je skôr pokojnejšia a ľudia ju vyhľadávajú kvôli oddychu. Vítané bude také programové a prevádzkové riešenie, ktoré zodpovedá nárokom 21. storočia a parku s celomestským významom.
  • Rešpektovať sa má aj historická hodnota parku, a to najmä jeho prírodno-krajinárska kompozícia, čo sa vzťahuje na výsadbu stromov alebo iné krajinárske zásahy z prvých etáp vývoja parku – napríklad existujúce stromy ako pozostatky pôvodného lužného lesa, Protinapoleónsky val či centrálny východno-západný priehľad, ktorým je súčasná centrálna lúka.

Súťaž je otvorená do 26. júna 2023 a uchádzači/čky budú preukazovať svoje doterajšie odborné skúsenosti so zadaniami podobného typu. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov súťaže je polovica júna.

Návštevníci/čky chcú zeleň a kľud


V období rokov 2021 až 2022 zastrešil Metropolitný inštitút Bratislavy participáciu s návštevníčkami a návštevníkmi v tomto území. Z jej výsledkov vyplynulo, že ľudia SJK najčastejšie vyhľadávajú a oceňujú pre jeho oddychovú funkciu a množstvo zelene. Obávajú sa najmä úbytku zelene, boli by proti prípadnej výstavbe či komercionalizácii priestoru. Rovnako rezonoval dopyt po zlepšení bezbariérovosti, aby sa po parku lepšie pohybovalo aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Všetky tieto požiadavky sú zohľadnené v zadaní a štúdia sa nimi bude zaoberať.

Za posledné obdobie sa v parku udialo mnoho väčších či menších zásahov, ktoré skrášlili a sfunkčnili tento exponovaný verejný priestor. Vlani v parku pribudlo nové osvetlenie, takmer 200 nových bratislavských lavičiek a 150 nových smetných košov, Cvičko pri Moste SNP aj na Tyršáku. Upravilo sa okolie Pamätníka obetiam extrémizmu a komplexnou rekonštrukciou prešli aj podzemné verejné toalety.

Napredujú aj práce na novom skate parku pod Mostom SNP. Tiež sa už začalo s obnovou objektu bývalej správy parku, ktorý donedávna slúžil ako nočný salón. Už v tomto roku tu vznikne pre návštevníkov/čky cenovo dostupné bistro s bezbariérovými verejnými toaletami.

Pred
Po

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...