Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – súťaž na zhotoviteľa štúdie

Prebiehajúca
Ukončená

Zámerom mesta je vytvoriť komplexnú koncepciu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia. MIB vyhlasuje súťaž na zhotoviteľa štúdie, ktorá určí, ako sa má rozvíjať najmä prírodný potenciál jedného z najstarších verejných parkov v Európe.

Účel súťaže na zhotoviteľa štúdie

Účelom súťaže je nájsť najlepšieho partnera, ktorý bude s MIB spolupracovať na vypracovaní štúdie, ktorá určí, ako sa má rozvíjať najmä prírodný potenciál jedného z najstarších verejných parkov v Európe.

Úloha víťazného tímu

Úlohou víťaza súťaže bude vypracovať komplexnú štúdiu na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia v Bratislave, ktorá bude pozostávať z dvoch častí:

 • štúdia realizovateľnosti
 • krajinársko-urbanisticko-ekologická štúdia

Očakáva sa, že štúdia ponúkne ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a také riešenia, ktoré zohľadnia všetky jeho vrstvy. Štúdia tiež pracuje s vývojom územia v budúcnosti – aby navrhované zásahy reagovali na riziká vyplývajúce z klimatickej zmeny.

Ďalšie požiadavky na štúdiu

 • stanoviť komplexný prístup k územiu, ktorý nadviaže na už vypracovanú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku, a tiež stratégiu rozvoja definovanú v dokumente Bratislava 2030.  
 • rešpektovať historickú hodnotu parku,
 • rešpektovať a zhodnotiť prírodné danosti územia, podporiť biodiverzitu flóry a fauny, vytvoriť jasný plán pre výsadbu nových stromov, ktoré nahradia dožívajúce jedince,
 • uplatniť zásady rozvoja zeleno-modrej infraštruktúry,
 • zohľadniť fakt, že rôzne časti parku majú odlišnú identitu či funkciu. Vítané bude také programové a prevádzkové riešenie, ktoré zodpovedá nárokom 21. storočia a parku s celomestským významom
 • ponúknuť náhľad na urbanisticko-krajinárske a architektonické riešenie územia, ktoré bude podkladom pre všetky budúce stavebné a krajinárske projekty v riešenom území.

Podrobný popis cieľov štúdie je uvedený v dokumente Revitalizácia Sadu Janka Kráľa — zadanie, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Porota

Riadni členovia poroty

 • Marek Harčarík – architekt, Sekcia súťaží, MIB
 • Linda Duchovná – krajinná architektka, Sekcia tvorby mestských priestorov, MIB
 • Natália Foltinovičová – krajinná architektka, Oddelenie tvorby mestskej zelene, Referát projektov a plánovania, HMSRBA, Odborníčka na historickú zeleň
 • Michal Marcinov – krajinný architekt, Ateliér Labak
 • Eugen Guldan – krajinný architekt, Ateliér Guldan Architects

Náhradníci poroty

 • Ivan Petro – krajinný architekt, Oddelenie tvorby mestskej zelene, HMSRBA
 • Lenka Kudrnová — krajinná architektka, Sekcia mestských štúdií a participácie, MIB

Lehoty

 • Lehota na predkladanie ponuky: 2. 6. 2023, 12:00
 • Predpokladaný termín oznámenia výsledkov uchádzačom: 13. 6. 2023

Miesto predmetu zákazky je verejne prístupné. Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy ponuky absolvovať individuálnu prehliadku predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky

120 000 EUR bez DPH (144 000 EUR s DPH)