Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – súťaž na zhotoviteľa štúdie

Prebiehajúca
Ukončená

Zámerom mesta je vytvoriť komplexnú koncepciu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia. MIB vyhlasuje súťaž na zhotoviteľa štúdie, ktorá určí, ako sa má rozvíjať najmä prírodný potenciál jedného z najstarších verejných parkov v Európe.

Výsledky súťaže

Do súťaže sa v stanovenej lehote prihlásili štyri tímy uchádzačov:

 • Rehwaldt Landscape Architects
 • Ing. Magdaléna Horňáková ATELIER DUMA (hlavný člen) a Ing. Zdeněk Sendler, Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.
 • RUDBECKIA, s.r.o. (hlavný člen) a Ing. Pavel Šimek – FLORART
 • gogolák + grasse s.r.o.

Na základe hodnotenia kvality predloženého referenčného portfólia a predložených cenových ponúk, odborná porota ako víťaza vybrala tím Ing. Magdaléna Horňáková ATELIER DUMA (hlavný člen) a Ing. Zdeněk Sendler, Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.

Odôvodnenie

 • kritérium K1 – Celková ponuková cena v EUR s DPH. Porota označila Návrh na plnenie kritéria tohto uchádzača ako reálny a Celkovú ponukovú cenu v EUR s DPH predloženú uchádzačom v ponuke nepovažuje za mimoriadne nízku.
 • kritérium K2 – Referenčné portfólium. Porota preverila uchádzačom predložené referenčné portfólium a konštatuje že predložené projekty sú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve a autorom jednotlivých referenčných portfólií je autorizovaný krajinný architekt.

Účel súťaže na zhotoviteľa štúdie

Účelom súťaže je nájsť najlepšieho partnera, ktorý bude s MIB spolupracovať na vypracovaní štúdie, ktorá určí, ako sa má rozvíjať najmä prírodný potenciál jedného z najstarších verejných parkov v Európe.

Úloha víťazného tímu

Úlohou víťaza súťaže bude vypracovať komplexnú štúdiu na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia v Bratislave, ktorá bude pozostávať z dvoch častí:

 • štúdia realizovateľnosti
 • krajinársko-urbanisticko-ekologická štúdia

Očakáva sa, že štúdia ponúkne ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a také riešenia, ktoré zohľadnia všetky jeho vrstvy. Štúdia tiež pracuje s vývojom územia v budúcnosti – aby navrhované zásahy reagovali na riziká vyplývajúce z klimatickej zmeny.

Ďalšie požiadavky na štúdiu

 • stanoviť komplexný prístup k územiu, ktorý nadviaže na už vypracovanú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku, a tiež stratégiu rozvoja definovanú v dokumente Bratislava 2030.  
 • rešpektovať historickú hodnotu parku,
 • rešpektovať a zhodnotiť prírodné danosti územia, podporiť biodiverzitu flóry a fauny, vytvoriť jasný plán pre výsadbu nových stromov, ktoré nahradia dožívajúce jedince,
 • uplatniť zásady rozvoja zeleno-modrej infraštruktúry,
 • zohľadniť fakt, že rôzne časti parku majú odlišnú identitu či funkciu. Vítané bude také programové a prevádzkové riešenie, ktoré zodpovedá nárokom 21. storočia a parku s celomestským významom
 • ponúknuť náhľad na urbanisticko-krajinárske a architektonické riešenie územia, ktoré bude podkladom pre všetky budúce stavebné a krajinárske projekty v riešenom území.

Podrobný popis cieľov štúdie je uvedený v dokumente Revitalizácia Sadu Janka Kráľa — zadanie, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Porota

Riadni členovia poroty

 • Marek Harčarík – architekt, Sekcia súťaží, MIB
 • Linda Duchovná – krajinná architektka, Sekcia tvorby mestských priestorov, MIB
 • Natália Foltinovičová – krajinná architektka, Oddelenie tvorby mestskej zelene, Referát projektov a plánovania, HMSRBA, Odborníčka na historickú zeleň
 • Michal Marcinov – krajinný architekt, Ateliér Labak
 • Eugen Guldan – krajinný architekt, Ateliér Guldan Architects

Náhradníci poroty

 • Ivan Petro – krajinný architekt, Oddelenie tvorby mestskej zelene, HMSRBA
 • Lenka Kudrnová — krajinná architektka, Sekcia mestských štúdií a participácie, MIB

Lehoty

 • Lehota na predkladanie ponuky: 26. 6. 2023, 9:00 (termín predĺžený)
 • Predpokladaný termín oznámenia výsledkov uchádzačom: 07/2023

Miesto predmetu zákazky je verejne prístupné. Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy ponuky absolvovať individuálnu prehliadku predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky

120 000 EUR bez DPH (144 000 EUR s DPH)