Bratislavský Dunajský Park

Bratislava ako mesto pristupuje zodpovedne k ochrane a obnove Dunaja pre súčasné a budúce generácie. Nová štúdia o Bratislavskom Dunajskom Parku prináša konkrétne opatrenia, ako ochrániť a prepojiť rozsiahle územie dunajskej prírody, a vytvoriť vhodné lokality, ktoré môžu ľudia využívať na oddych či šport.

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s odborníkmi z iniciatívy Bratislavský Dunajský Park (BDP) dokončili prvú komplexnú urbanisticko-krajinársku štúdiu, ktorej cieľom bolo zhromaždiť kľúčové dáta a nastaviť jednotné pravidlá pre ďalšie aktivity v rámci Dunaja a jeho brehov. Štúdia navrhuje ako prepojiť rozsiahle územie dunajskej prírody a vytvoriť vhodné lokality, ktoré môžu ľudia využívať na oddych či šport. Všetky zásahy do tohto chráneného územia sa majú vykonať systematicky a s ohľadom na životné prostredie. Štúdia obsahuje aj návrhy na vodohospodársku obnovu Dunaja v kontexte Vodného plánu Slovenska.

Komplexný materiál je rozdelený na krajinné a architektonické zásahy, a vodohospodárske opatrenia a úpravy brehov.

Prvotná idea BDP a úloha MIB

Prvotnú víziu BDP sformulovala ešte v roku 2019 skupina nezávislých odborníkov zložená z prírodovedcov, architektov, urbanistov, vodohospodárov a tiež ochranárov životného prostredia. Spoločne navrhli ako využiť potenciál Dunaja v Bratislave a zlepšiť jeho ochranu. Táto občianska iniciatíva sa následne spojila s MIB, ktorý ako koncepčný inštitút mesta pre mestský rozvoj a územné plánovanie odbornú štúdiu pomohol zrealizovať a súčasne sa stal jej odborným gestorom

MIB vypracovanú štúdiu spolu s odporúčanými opatreniami poskytne ako východiskový materiál všetkým aktérom, ktorí majú právomoc navrhnuté riešenia v tomto území realizovať. Vďaka tomu, že MIB spolu s iniciátormi BDP vypracovali komplexnú štúdiu s konkrétnymi opatreniami na zlepšenie súčasného stavu, uľahčil prácu ostatným aktérom, ktorí majú kompetencie zmeny v tomto území realizovať. MIB spoločne s hlavným mestom majú obmedzené možnosti, pretože nemajú priamy dosah na väčšinu pozemkov BDP. Zároveň štúdia slúži ako návrh, ktorý je pred realizáciou úkonov potrebné ďalej rozpracovať do ďalších štádií projektových dokumentácií . No už teraz s ňou hlavné mesto pracuje pri úprave generelov vodných tokov.  

Aké územie BDP rieši

Navrhované územie BDP na pravom brehu Dunaja zaberá asi 28 kilometrov dlhý úsek od rakúskej po maďarskú hranicu. Na ľavom brehu sa vytipovalo územie od sútoku Dunaja s Moravou až po Hamuliakovo, vrátane lužných lesov mimo inundačného územia, s výnimkou zastavaných častí Bratislavy, a to od Mosta Lanfranconi po Vlčie hrdlo. Na tomto území sa nachádzajú vzácne zbytky ramenného systému, prírodné rezervácie Starý háj, Dunajské ostrovy a Ostrovné lúčky, ako aj chránené areály Pečniansky les, Soví les, Chorvátske rameno či Hrabiny.

Tri základné ciele štúdie

 • Prvým je ochrana územia BDP, to znamená zastaviť akúkoľvek ďalšiu devastáciu územia, či už z pevniny alebo z rieky.
 • Druhým je obnova prírodnej krajiny, s čím súvisí hlavne obnova riečneho charakteru územia tam, kde to je možné.
 • A tretím cieľom je sprístupneniu územia pre verejnosť tak, aby nedochádzalo k devastovaniu chránenej prírody. Ambíciou nie je počet rekreantov obmedziť, ale usmerniť ho pomocou zonácie územia. Pravé zonácia zadefinuje nárazníkové zóny s intenzívnym pohybom ľudí, napríklad pozdĺž priesakového kanála, ako aj územia, do ktorých nebude vstup umožnený vôbec, čo sú napríklad bez zásahové územia s najvyšším stupňom ochrany.

K čomu má dopomôcť štúdia

 • využitie potenciálu rieky a jej prírodného okolia pre rekreáciu, šport, kultúru a vzdelávanie
 • obnova prírodných brehov, riečnych ramien, vodných prvkov, riečneho  ekosystému a jeho funkcií,
 • odstránenie sedimentov, nevhodných brehových opevnení
 • zabezpečenie ochrany chránených území
 • revitalizácia lužných lesov, prinavrátenie pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov, podpora biodiverzity
 • prepojenie územia chodníkmi, sprístupnenie vstupmi, priame previazanie s mestom
 • zonácia, s ktorou súvisí usmernenie návštevnosti
 • nastavenie udržateľného manažmentu a správy územia

Inšpirácia z Viedne

Pri tvorbe vízie Bratislavského Dunajského Parku poslúžili ako inšpirácia opatrenia, ktoré urobili vo Viedni, aby rieku pretekajúcu cez mesto lepšie zapojili do každodenného života ľudí. V blízkosti Dunaja vytvorili rekreačné miesta, kde môžu ľudia tráviť voľný čas a zároveň ich aktivita nie je hrozbou pre okolitú prírodu. Za úspechom udržateľného spôsobu ochrany dunajskej prírody stoja regulácie a zonácie, ktoré sú urobené zmysluplne. Vďaka tomu sa docieli, aby sa ľudia mohli voľne pohybovať po parku a súčasne bola príroda chránená. To znamená, že ľudia sa môžu pohybovať len na vyznačených chodníkoch a tiež je jasne stanovené, kde majú vstup zakázaný.