MIB pripravil podmienky a zadanie pre aktuálnu súťaž na nové sídlo Ústavu pamäti národa

19. mája 2023

Ústav pamäti národa má mať reprezentatívne sídlo s priestormi otvorenými pre verejnosť.

Riešené územie

Ústav pamäti národa vyhlasuje architektonickú súťaž návrhov na svoje sídlo. Revitalizáciou nevyužívaných budov vo vlastníctve štátu má vzniknúť priestor pre odbornú organizáciu, ktorá slúži ľuďom, s otvorenou a príťažlivou prevádzkou múzea, knižnice a archívu. Súťažné podmienky a zadanie pre súťaž spracovali Metropolitný inštitút Bratislavy a spoločnosť QCM. Ide  po prípravných krokoch pred súťažou na Najvyšší súd SR v minulom roku o druhú verejnú zákazku pre MIB. 

Ústav pamäti národa od svojho vzniku pred dvadsiatimi rokmi sídli v prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy. Doteraz nemal nikdy možnosť na vytvorenie príjemných otvorených a reprezentatívnych priestorov pre verejnosť. 

Teraz sa to má zmeniť. UPN vyhlasuje súťaž na Revitalizáciu areálu pre Ústav pamäti národa. Jednokolová architektonická súťaž návrhov má priniesť riešenie, ktoré z doteraz nevyužívaných budov na štátnych pozemkoch v širšom centre mesta na rozhraní mestských častí Ružinov, Staré mesto a Nové mesto urobí vhodné sídlo Ústavu aj s verejnými priestormi pre návštevníkov. Celé územie je veľmi dobre napojené na verejnú dopravu, čo posilňuje dostupnosť pre návštevníkov. 

Ide o územie s celkovou rozlohou 7 684 metrov štvorcových. V minulom storočí na tomto území stál  Ludwigov palác, sídlo obchodníka Johana Ludwiga, ktorý bol však koncom 2. svetovej vojny aj so susedným k nemu patriacim mlynom zbombardovaný.  V areáli bola postavená a do užívania v roku 1934 daná budova vojenskej väznice, neskôr prestavaná na administratívnu budovu. 

Administratívna budova je súčasťou areálu a riešená v súťaži ako objekt na nové sídlo Ústavu pamäti národa. Budova bola čiastočne zrekonštruovaná okolo roku 2000 pre orgány štátnej správy. Po necelých desiatich rokoch však bola vyprázdnená a od roku 2009 je nevyužívaná a chátra. 

V areáli riešeného územia je ešte jedna menšia budova. Historicky hospodárska budova, jediná zachovaná z  Ludwigovho paláca, je zároveň evidovaná ako pamätihodnosť. Pôvodne bola súčasťou rozľahlého jednopodlažného mestského paláca v neorenesančnom štýle. Historicky zaujímavá budova dáva príležitosť práve na funkcie a priestory pre verejnosť, ideálne s prepojením na exteriér a nadväzujúcu záhradu. 

Kvalitné pracovisko, ktorého dôležitou súčasťou je areál otvorený pre verejnosť

Najväčšiu časť budovy budú tvoriť kancelárske priestory, no porovnateľne veľkú plochu získa múzeum.  V múzeu mesto a verejnosť získajú stálu expozíciu s vystavenými zbierkovými predmetmi, písomnosťami, figurínami, nábytkom a inými predmetmi. V exteriéri je plánovaný priestor pre busty a sochy. V priestoroch sa počíta s dvomi menšími zasadacími miestnosťami a konferenčnou miestnosťou pre približne osemdesiat ľudí.

Dôležitá funkcia je otvorenie sa verejnosti, preto revitalizácia počíta s verejnými časťami v priestoroch archívu ako je bádateľňa a knižnica, no ďalšie rozšírenie pre verejnosť bude vďaka výstavným priestorom galérie, resp. eventového priestoru a kaviarne so zázemím.  

Priestory archívu si vyžadujú špecifické požiadavky na uloženie dokumentov, s aktívnou vzduchotechnikou pre optimálnu teplotu a regulovateľnú vlhkosť priestorov. V okolí budovy je atraktívny verejný priestor s množstvom zelene, no v súčasnosti nie je plnohodnotne využívaný. 

Súťažný návrh má vhodnou mierou skultivovať areál, doplniť mobiliár a vytvoriť priestory pre verejnosť, počíta sa s oddychovou zónou pre zamestnancov a obyvateľov okolia. Areál bude verejnosti sprístupnený v rámci otváracích hodín. 

Vstup do areálu sa pre dobré napojenie na hlavné pešie ťahy a zastávky MHD predpokladá z Krížnej a Karadžičovej ulice. Areál je tiež možné otvoriť do okolia a integrovať ho vo väčšej miere do verejného priestoru.

Dôležitá architektúra aj zakomponované opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy

Od návrhu sa očakáva, že nájde vhodnú mieru medzi technickými a priestorovými požiadavkami. Dôležitý okrem kvalitného architektonického návrhu bude aj ekonomický, environmentálny a energetický aspekt riešenia.

Súťažný návrh riešenia by mal zohľadňoval opatrenia znižujúce produkciu skleníkových plynov a opatrenia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Súťažiaci by mali navrhnúť riešenia s nízkou uhlíkovou stopou, zamerané na šetrenie vodou či na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody v území za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov technického charakteru a znižovanie podielu nepriepustných povrchov na teréne. 

V rámci prípravy návrhu prebehnú pre architektonické tímy tri obhliadky areálu v priebehu mája a júna. 

Úlohou MIB v spolupráci so spoločnosťou QCM, ktorá pôsobí v oblasti projektového a stavebného manažmentu, bolo kompletné zastrešenie súťažných podmienok a zadania súťaže. Vlani Metropolitný inštitút Bratislavy oslovil Najvyšší súd SR, aby MIB pripravil a zastrešil prípravné kroky a následne architektonickú súťaž na budovu Najvyššieho súdu na Župnom námestí.

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov. Členmi odbornej poroty sú autorizovaní architekti a členovia Českej komory architektov MgA. Ondřej Císler Ph.D. a Ing. arch. Petra Coufal Skalická, autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov Ing. arch. Branislav Husárik a Ing. Ing. arch. Ondrej Marko spolu s riaditeľkou Kancelárie ÚPN Mgr. Adelou Martinkovičovou. 

Lehota na prihlasovanie návrhov do súťaže je do 11. augusta 2023 a zverejnenie výsledkov plánované na koniec septembra tohto roka. Autori po súťaži dopracujú návrh do projektovej dokumentácie.  Kompletné znenie podmienok je zverejnené TU.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít
Ulica na hranie na ZŠ Mudroňova, Foto Veronika Gežík

Stovky detí sa v sobotu 20. mája hrali na Myjavskej ulici bez áut

12. 5. 2023

Myjavská ulica sa v sobotu 20. mája zmenila na jednodňovú pešiu zónu, vďaka čomu vznikol priestor na bezstarostnú hru detí na ulici bez áut. ...

MIB urobil ďalší krok, aby bol Sad Janka Kráľa ešte príjemnejšie miesto. Vyhlasujeme súťaž na zhotoviteľa štúdie

11. 5. 2023

Hľadáme tím odborníkov, s ktorým dotvoríme víziu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia....

MIB dokončil už 20. manuál, ktorý pomáha zlepšovať verejný priestor v Bratislave. Venuje sa cyklotrasám

3. 5. 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil za štyri roky od svojho vzniku už 20 koncepčných dokumentov s názvom princípy a štandardy. Vďaka ním má Bra...