Krížna ulica

Verejný priestor
Zeleň
Začiatok projektu: január 2020

Revitalizácia a modernizácia električky Ružinovskej Radiály v úseku Americké námestie - Krížna, Staré Mesto

Krížna ulica je mestská trieda s množstvom obchodov a kaviarní a s viacerými priľahlými verejnými priestormi – niektorými využívanými, inými zanedbanými. Projekt revitalizácie Krížnej súvisí s modernizáciou ružinovskej radiály a bude ulicu riešiť „od fasády k fasáde“ tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila na príjemný bulvár, ktorým ľudia radi prejdú či pobudnú na ňom a v ktorého okolí sa bude dobre žiť rodinám s deťmi, starším ľuďom, ale aj iným obyvateľom. Nová električková trať by mala okrem toho priniesť zníženie hlučnosti, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti či zlepšenie prístupnosti verejnej dopravy.

V súčasnosti je Krížna ulica významnou dopravnou osou, denne využívanou tisíckami návštevníkov, ktorí sa po nej prepravujú nielen autami, ale hlavne verejnou dopravou, pešo a bicyklami.

Je nepríjemným, prašným a prehriatym priestorom bez zelene a s náročnými podmienkami pre peších i ľudí na bicykloch.

Aby mesto dokázalo zodpovedne naplánovať zmeny a vychádzalo z predstáv a potrieb ľudí, ktorí ulicu užívajú, zamerali sme sa na zisťovanie názorov rôznych skupín. Súčasťou procesu sú aktivity, ktoré umožnili sa zapojiť aj zraniteľným skupinám a ľuďom s rôznymi potrebami pohybu a orientácie.

V procese sme začali mapovaním územia (napr. analýzou statickej automobilovej dopravy), po ktorom nasledovalo zisťovanie názorov verejnosti prostredníctvom dotazníkov (temer 3000 respondentov a respondentiek), doplnené hĺbkovými rozhovormi najmä so seniormi a s ľuďmi so špecifickými možnosťami pohybu. Spektrum metód dopĺňajú susedské stretnutia a dotazníkový prieskum medzi majiteľmi a majiteľkami prevádzok a obchodov na Krížnej ulici a v okolí. Záverečná správa zdokumentuje potreby rôznych užívateľských skupín a bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie v nasledujúcich fázach.

Zrealizované a prebiehajúce aktivity (január – máj 2020)

  • Prebehol prieskum parkujúcich áut a parkovacích kapacít v území (sčítanie, fotodokumentácia)
  • Uskutočnili sme socio-ekonomickú analýzu (zmapovanie prevádzok a obchodov v území)
  • Zrealizovali sme dotazník pre verejnosť (temer 3000 respondentov)
  • Prebiehajú mapujúce rozhovory (časť je zrealizovaná) s typologicky odlišnými zástupcami a zástupkyňami lokality (podľa veku, pohlavia, ekonomickej situácie a angažovanosti v lokalite; rozhovory so seniormi a seniorkami a s držiteľmi karty ZŤP či tými, čo ich sprevádzajú). Pre situáciu s korona vírusom uskutočňujeme v súčasnosti rozhovory telefonicky.
  • Realizujeme podrobnejší dotazníkový prieskum pre prevádzky (služby, obchody, verejné inštitúcie) v lokalite (primárne Krížna, ale aj blízke okolie), v nadväznosti na predošlý krok – zmapovanie prevádzok.
  • Realizujeme stretnutia /rozhovory so seniormi a s ľuďmi so špecifickými potrebami. Pre situáciu s korona vírusom realizujeme rozhovory telefonicky.

Časová os participácie pre Krížnu ulicu

Prieskumy analýzy

Február 2020

Dotazník pre verejnosť

Február 2020

Mapujúce rozhovory

Marec – Máj 2020

Dotazník pre prevádzky

Máj 2020

Miestne stretnutia

Jún – September 2020

Stretnutie občanov s primátorom

Jeseň 2020

Pomocou zapojenia verejnosti chceme osloviť širšiu i odbornú verejnosť a na základe spoločnej diskusie získať podnety, ktoré pomôžu nastaviť obnovu Krížnej ulice tak, aby sa stala príjemným bulvárom pre ľudí, čo na nej bývajú i čo ju navštevujú.
Krížna je významnou ulicou, ktorá prepája Staré a Nové Mesto a je súčasťou Ružinovskej radiály. Denne po nej prechádzajú tisícky ľudí, či už električkou, pešo alebo inými dopravnými prostriedkami. Charakter ulice (ak hovoríme o situácii pred pandémiou) sa mení, rastie lukratívnosť štvrte, obchody a prevádzky v parteri ulice začínajú reagovať širšou ponukou pre ľudí, ktorí v jej okolí bývajú, pracujú a navštevujú ju. Krížna má predpoklady pre vznik príjemného mestského bulváru s atraktívnym parterom, zeleňou a kvalitným verejným priestorom pre užívateľov každého veku, zdravia a ekonomickej situácie. Chceme, aby sa ulica stala tepnou verejnej dopravy s legálnymi parkovacími miestami a verejným priestorom, ktorého súčasťou bude zeleň, bezpečný priestor pre deti, cyklistov a peších každého veku či zdravotného stavu.
Počas februára 2020 bola možnosť vyplniť dotazník, ktorý mapoval, ako ľudia ulicu vnímajú v súčasnosti a ako by ju chceli zmeniť v budúcnosti. Do dotazníka sa zapojilo temer 3000 ľudí a 1700 z nich nám poskytlo svoje mailové kontakty – buď kvôli informovaniu, alebo kvôli ďalšiemu zapojeniu. Aby sme získali dáta o dopravnom správaní, realizovali sme vo februári sčítanie parkujúcich áut na ulici a v okolí spolu s prieskumom parkovacích kapacít a zisťovali sme tiež, aké dopravné prostriedky ľudia využívajú pre rôzne účely (nákupy, cesta do práce, oddych, iné), ako používajú auto a kde parkujú. Počas neskoršej jari sme rozbehli podnetné rozhovory so seniormi alebo s ľuďmi, ktorí majú rôzne potreby pohybu a orientácie, kde sme zisťovali, s akými problémami sa pri pohybe stretávajú starší ľudia, rodičia s deťmi či ľudia na vozíku, s barlami, nevidiaci či nepočujúci a ako by mal byť s ohľadom na ich nároky riešený verejný priestor. Za cieľovú skupinu volíme najzraniteľnejších, pretože ak ulica bude fungovať pre nich, bude fungovať pre všetkých. O spôsoboch zapojenia priebežne informujeme na sociálnych sieťach a na našej webovej stránke.
Po každej etape zapojenia prezentujeme výstupy a zistenia v pracovnej skupine na meste, ktorá rieši v spolupráci s projektantom prípravu projektovej dokumentácie pre celú ružinovskú radiálu. Urobili sme tak zatiaľ ako v súvislosti so sčítaním áut, tak aj s priebežnými výstupmi z dotazníka so širšou verejnosťou. Priestor Krížnej ulice je však limitovaný a dopravné koridory (chodníky, jazdné pruhy pre autá, električková trať) sú dané normami, preto odborníci veľmi pozorne zvažujú, ako možno zvyšný priestor rozvrhnúť tak, aby umožňoval aj pobytové, nielen tranzitné funkcie a naplnil očakávania na príjemný, zelený a bezpečný priestor pre rezidentky a rezidentov, ale aj celkovo pre obyvateľov a obyvateľky Bratislavy.
Na Krížnej ulici a okolí bývajú stovky ľudí a tisícky sa ich po ulici pohybujú alebo využívajú služby na nej. Mnohí z nich svoje názory vyjadrili v dotazníku a rozhovoroch, alebo ešte vyjadria na plánovaných stretnutiach. Ulica so svojím limitovaným priestorom nemôže naplniť očakávania všetkých ľudí, ale vďaka podnetom a dátam, ktoré sme získali a ktoré ešte získame, vieme identifikovať potreby, ktoré by sa mali do priestoru premietnuť. Osobitnú pozornosť budeme venovať najmä potrebám tých skupín, ktoré nebývajú zvyčajnými návštevníkmi verejných prerokovaní a to sú napríklad seniori, ľudia so špecifickými potrebami či matky a otcovia s deťmi.

Výsledky participácie

Aká je a bude Krížna ulica a jej okolie? Aké sú názory verejnosti?

Správa z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na to, čo pre nás kvalita regenerácie ulice znamená a aký by mal byť rozvoj Krížnej ulice.

Výstava výsledkov participácie na Krížnej ulici

Verejný priestor
30.11.2020

Výsledky z participatívneho zapojenia obyvateľov a obyvateliek Krížnej ulice a jej okolia si už môžete pozrieť naživo aj na Krížnej ulici. V rôznych prevádzkach sú umiestnené výstavné plagáty, ktoré obsahujú zaujímavé informácie z nášho prieskumu.

Aká je a bude Krížna ulica a jej okolie? Aké sú názory verejnosti?

Mestské plánovanie
9.11.2020

Správa z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na to, čo pre nás kvalita regenerácie ulice znamená a aký by mal byť rozvoj Krížnej ulice.

Prechádzka o histórii Krížnej ulice (fotogaléria)

Verejný priestor
3.8.2020

Prechádzku viedol skúsený bratislavský sprievodca Ivor Švihran, ktorý na trase od Mickiewiczovej ulice po komplex Blumentál porozprával, kde boli vonkajšie mestské brány a palisády, kde kedysi stálo popravisko, ako vznikali v okolí významné záhrady a zelené priestory, napríklad Medická; prečo je výstavba v centre mesta tak nesúrodá, a ktorému obdobiu vďačíme za významné architektonické i urbanistické počiny v tejto časti mesta (od výstavby Avionu až po vznik Krížnej ulice ako mestskej triedy).

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Trnavské mýto

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

V spolupráci s hlavným mestom zveľadíme dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekventovaných prestupných uzlov v meste a napriek tomu, že pred 4 rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore je počas horúcich letných dní kvôli prehriatemu asfaltu neznesiteľný. Chýba tieň a tí, ktorí tu nemusia čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustia. Preskúmali sme preto podzemné siete a zistili sme, že stromy sa tu predsa len sadiť dajú. V priestore pred tržnicou tak vytvoríme príjemné miesto na sedenie v tieni, s kvalitnou dlažbou, 5 vzrastlými platanmi a lavičkami.

Motýlia lúka

Verejný priestor
Zeleň

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytnúť pobytovú funkciu pre ľudí žijúcich v jej okolí. Verejný priestor navrhujeme tak, aby sa zlepšili jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzita v mestskom prostredí.

Okolie cintorína Karlova Ves

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytvorenie priestoru pre pobyt a trávenie voľného času obyvateľov sídliska.