Krížna ulica

Verejný priestor
Zeleň
Začiatok projektu: január 2020

Revitalizácia a modernizácia električky Ružinovskej Radiály v úseku Americké námestie - Krížna, Staré Mesto

Krížna ulica je mestská trieda s množstvom obchodov a kaviarní a s viacerými priľahlými verejnými priestormi – niektorými využívanými, inými zanedbanými. Projekt revitalizácie Krížnej súvisí s modernizáciou ružinovskej radiály a bude ulicu riešiť „od fasády k fasáde“ tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila na príjemný bulvár, ktorým ľudia radi prejdú či pobudnú na ňom a v ktorého okolí sa bude dobre žiť rodinám s deťmi, starším ľuďom, ale aj iným obyvateľom. Nová električková trať by mala okrem toho priniesť zníženie hlučnosti, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti či zlepšenie prístupnosti verejnej dopravy.

V súčasnosti je Krížna ulica významnou dopravnou osou, denne využívanou tisíckami návštevníkov, ktorí sa po nej prepravujú nielen autami, ale hlavne verejnou dopravou, pešo a bicyklami.

Je nepríjemným, prašným a prehriatym priestorom bez zelene a s náročnými podmienkami pre peších i ľudí na bicykloch.

Aby mesto dokázalo zodpovedne naplánovať zmeny a vychádzalo z predstáv a potrieb ľudí, ktorí ulicu užívajú, zamerali sme sa na zisťovanie názorov rôznych skupín. Súčasťou procesu sú aktivity, ktoré umožnili sa zapojiť aj zraniteľným skupinám a ľuďom s rôznymi potrebami pohybu a orientácie.

V procese sme začali mapovaním územia (napr. analýzou statickej automobilovej dopravy), po ktorom nasledovalo zisťovanie názorov verejnosti prostredníctvom dotazníkov (temer 3000 respondentov a respondentiek), doplnené hĺbkovými rozhovormi najmä so seniormi a s ľuďmi so špecifickými možnosťami pohybu. Spektrum metód dopĺňajú susedské stretnutia a dotazníkový prieskum medzi majiteľmi a majiteľkami prevádzok a obchodov na Krížnej ulici a v okolí. Záverečná správa zdokumentuje potreby rôznych užívateľských skupín a bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie v nasledujúcich fázach.

Zrealizované a prebiehajúce aktivity (január – máj 2020)

  • Prebehol prieskum parkujúcich áut a parkovacích kapacít v území (sčítanie, fotodokumentácia)
  • Uskutočnili sme socio-ekonomickú analýzu (zmapovanie prevádzok a obchodov v území)
  • Zrealizovali sme dotazník pre verejnosť (temer 3000 respondentov)
  • Prebiehajú mapujúce rozhovory (časť je zrealizovaná) s typologicky odlišnými zástupcami a zástupkyňami lokality (podľa veku, pohlavia, ekonomickej situácie a angažovanosti v lokalite; rozhovory so seniormi a seniorkami a s držiteľmi karty ZŤP či tými, čo ich sprevádzajú). Pre situáciu s korona vírusom uskutočňujeme v súčasnosti rozhovory telefonicky.
  • Realizujeme podrobnejší dotazníkový prieskum pre prevádzky (služby, obchody, verejné inštitúcie) v lokalite (primárne Krížna, ale aj blízke okolie), v nadväznosti na predošlý krok – zmapovanie prevádzok.
  • Realizujeme stretnutia /rozhovory so seniormi a s ľuďmi so špecifickými potrebami. Pre situáciu s korona vírusom realizujeme rozhovory telefonicky.

Časová os participácie pre Krížnu ulicu

Prieskumy analýzy

Február 2020

Dotazník pre verejnosť

Február 2020

Mapujúce rozhovory

Marec – Máj 2020

Dotazník pre prevádzky

Máj 2020

Miestne stretnutia

Jún – September 2020

Stretnutie občanov s primátorom

Jeseň 2020

Pomocou zapojenia verejnosti chceme osloviť širšiu i odbornú verejnosť a na základe spoločnej diskusie získať podnety, ktoré pomôžu nastaviť obnovu Krížnej ulice tak, aby sa stala príjemným bulvárom pre ľudí, čo na nej bývajú i čo ju navštevujú.
Krížna je významnou ulicou, ktorá prepája Staré a Nové Mesto a je súčasťou Ružinovskej radiály. Denne po nej prechádzajú tisícky ľudí, či už električkou, pešo alebo inými dopravnými prostriedkami. Charakter ulice (ak hovoríme o situácii pred pandémiou) sa mení, rastie lukratívnosť štvrte, obchody a prevádzky v parteri ulice začínajú reagovať širšou ponukou pre ľudí, ktorí v jej okolí bývajú, pracujú a navštevujú ju. Krížna má predpoklady pre vznik príjemného mestského bulváru s atraktívnym parterom, zeleňou a kvalitným verejným priestorom pre užívateľov každého veku, zdravia a ekonomickej situácie. Chceme, aby sa ulica stala tepnou verejnej dopravy s legálnymi parkovacími miestami a verejným priestorom, ktorého súčasťou bude zeleň, bezpečný priestor pre deti, cyklistov a peších každého veku či zdravotného stavu.
Počas februára 2020 bola možnosť vyplniť dotazník, ktorý mapoval, ako ľudia ulicu vnímajú v súčasnosti a ako by ju chceli zmeniť v budúcnosti. Do dotazníka sa zapojilo temer 3000 ľudí a 1700 z nich nám poskytlo svoje mailové kontakty – buď kvôli informovaniu, alebo kvôli ďalšiemu zapojeniu. Aby sme získali dáta o dopravnom správaní, realizovali sme vo februári sčítanie parkujúcich áut na ulici a v okolí spolu s prieskumom parkovacích kapacít a zisťovali sme tiež, aké dopravné prostriedky ľudia využívajú pre rôzne účely (nákupy, cesta do práce, oddych, iné), ako používajú auto a kde parkujú. Počas neskoršej jari sme rozbehli podnetné rozhovory so seniormi alebo s ľuďmi, ktorí majú rôzne potreby pohybu a orientácie, kde sme zisťovali, s akými problémami sa pri pohybe stretávajú starší ľudia, rodičia s deťmi či ľudia na vozíku, s barlami, nevidiaci či nepočujúci a ako by mal byť s ohľadom na ich nároky riešený verejný priestor. Za cieľovú skupinu volíme najzraniteľnejších, pretože ak ulica bude fungovať pre nich, bude fungovať pre všetkých. O spôsoboch zapojenia priebežne informujeme na sociálnych sieťach a na našej webovej stránke.
Po každej etape zapojenia prezentujeme výstupy a zistenia v pracovnej skupine na meste, ktorá rieši v spolupráci s projektantom prípravu projektovej dokumentácie pre celú ružinovskú radiálu. Urobili sme tak zatiaľ ako v súvislosti so sčítaním áut, tak aj s priebežnými výstupmi z dotazníka so širšou verejnosťou. Priestor Krížnej ulice je však limitovaný a dopravné koridory (chodníky, jazdné pruhy pre autá, električková trať) sú dané normami, preto odborníci veľmi pozorne zvažujú, ako možno zvyšný priestor rozvrhnúť tak, aby umožňoval aj pobytové, nielen tranzitné funkcie a naplnil očakávania na príjemný, zelený a bezpečný priestor pre rezidentky a rezidentov, ale aj celkovo pre obyvateľov a obyvateľky Bratislavy.
Na Krížnej ulici a okolí bývajú stovky ľudí a tisícky sa ich po ulici pohybujú alebo využívajú služby na nej. Mnohí z nich svoje názory vyjadrili v dotazníku a rozhovoroch, alebo ešte vyjadria na plánovaných stretnutiach. Ulica so svojím limitovaným priestorom nemôže naplniť očakávania všetkých ľudí, ale vďaka podnetom a dátam, ktoré sme získali a ktoré ešte získame, vieme identifikovať potreby, ktoré by sa mali do priestoru premietnuť. Osobitnú pozornosť budeme venovať najmä potrebám tých skupín, ktoré nebývajú zvyčajnými návštevníkmi verejných prerokovaní a to sú napríklad seniori, ľudia so špecifickými potrebami či matky a otcovia s deťmi.

Výsledky participácie

Aká je a bude Krížna ulica a jej okolie? Aké sú názory verejnosti?

Správa z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na to, čo pre nás kvalita regenerácie ulice znamená a aký by mal byť rozvoj Krížnej ulice.

Výstava výsledkov participácie na Krížnej ulici

Verejný priestor
30.11.2020

Výsledky z participatívneho zapojenia obyvateľov a obyvateliek Krížnej ulice a jej okolia si už môžete pozrieť naživo aj na Krížnej ulici. V rôznych prevádzkach sú umiestnené výstavné plagáty, ktoré obsahujú zaujímavé informácie z nášho prieskumu.

Aká je a bude Krížna ulica a jej okolie? Aké sú názory verejnosti?

Mestské plánovanie
9.11.2020

Správa z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na to, čo pre nás kvalita regenerácie ulice znamená a aký by mal byť rozvoj Krížnej ulice.

Prechádzka o histórii Krížnej ulice (fotogaléria)

Verejný priestor
3.8.2020

Prechádzku viedol skúsený bratislavský sprievodca Ivor Švihran, ktorý na trase od Mickiewiczovej ulice po komplex Blumentál porozprával, kde boli vonkajšie mestské brány a palisády, kde kedysi stálo popravisko, ako vznikali v okolí významné záhrady a zelené priestory, napríklad Medická; prečo je výstavba v centre mesta tak nesúrodá, a ktorému obdobiu vďačíme za významné architektonické i urbanistické počiny v tejto časti mesta (od výstavby Avionu až po vznik Krížnej ulice ako mestskej triedy).

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Vrančovičova ulica

Revitalizácia
Zeleň

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.

Trhovisko Miletičova

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

Trnavské mýto

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekventovaných prestupných uzlov v meste a napriek tomu, že pred 4 rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore bol počas horúcich letných dní kvôli prehriatemu asfaltu neznesiteľný. Chýbal tieň a tí, ktorí tu nemuseli čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustili. Preskúmali sme preto podzemné siete a zistili sme, že stromy sa tu predsa len sadiť dajú. V priestore pred tržnicou sme vytvorili príjemné miesto na sedenie v tieni, s kvalitnou dlažbou, 5 vzrastlými platanmi a lavičkami.