Nová metodika pre budovanie občianskej vybavenosti: rozvoj mesta založený na transparentných pravidlách

17. októbra 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavuje návrh transparentných pravidiel, podľa ktorých sa developeri budú podieľať na budovaní občianskej vybavenosti.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil návrh plánovaných zmien v súčasnosti platnej metodike zmien územného plánu. Odprezentoval, ako zapája developerov a prináša inovatívne spôsoby financovania rozvoja mesta.

Developerom predstavuje návrh transparentných pravidiel, podľa ktorých sa budú podieľať na budovaní občianskej vybavenosti, dopravy, zelenej infraštruktúry a kvalitného rozvoja mesta. Navyše prostredníctvom zmeny územného plánu v prospech vyššieho podielu bývania, vrátane dostupného bývania, developeri zvýšia hodnotu svojich pozemkov. Na základe spolupráce s developermi mesto získa časť z tejto vytvorenej nadhodnoty.

„Koncept plánovaných zmien je organickým pokračovaním v súčasnosti prebiehajúceho verejného prerokovania návrhu MUŠ Mlynské Nivy, kde plánujeme aktualizovanú metodiku aj pilotne použiť. Vďaka tejto aktualizácii budú možnosti zapojenia developerov pri budovaní verejnej občianskej vybavenosti v kontexte zmeny územného plánu flexibilnejšie a rôznorodejšie v závislosti od potrieb danej lokality aj možností developerov,” uviedol Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

„Jednou z ambícií Koncepcie mestskej bytovej politiky je dlhodobo aktívne spolupracovať pri plánovaní mesta so súkromným sektorom a budovať vzájomnú dôveru. Táto metodika prináša nové transparentné pravidlá do budovania kvalitnejšieho mesta a zároveň otvorene a korektne komunikuje požiadavky mesta pri takejto rozsiahlej štvrti. Rovnako zaistí, že investori sa budú finančne podieľať na budovaní občianskej vybavenosti na základe reálnych potrieb budúcich obyvateľov, a to aj na takých funkciách, ktoré nie sú komerčne zaujímavé. Dobre a transparentné pravidlá robia dobrých partnerov,” povedala námestníčka primátora mesta Bratislava Lenka Antalová Plavuchová.

Prečo sa mení metodika zmien územného plánu?

Vďaka návrhu plánovaných zmien v súčasnosti platnej metodike zmien územného plánu sa zadefinuje, akým podielom budú developeri spolufinancovať budovanie občianskej vybavenosti. Doposiaľ metodika stanovovala pomer bytov, ktoré developer po výstavbe projektu prevedie do vlastníctva mesta a to ich využije na dobudovanie fondu mestského nájomného bývania. Návrh zmeny má priniesť takú úpravu, ktorá umožní mestu získavať od developerov vybudovanú občiansku vybavenosť, pozemky či finančné zdroje viazané na konkrétny účel – vybudovanie veľkej občianskej vybavenosti, ako sú najmä električkové radiály. Mesto tak bude mať k dispozícii nový zdroj na transformáciu rozvojových území.

Zároveň tieto zdroje investované do občianskej vybavenosti „zostávajú” v území a výhody z nej bude čerpať primárne budúce obyvateľstvo územia, ako aj susediacich štvrtí.

Mlynské Nivy predstavujú pilotný príklad zmeny spolufinancovania verejných priestorov

Návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské Nivy je príkladom, ako zapojiť developerov do procesu spoluvytvárania mestských štvrtí, ktoré prinášajú obyvateľstvu kvalitný život. Vďaka spolufinancovaniu zo strany developerov budú môcť v tejto novej štvrti vznikať parky, školy, škôlky, električková trať a ďalšie zariadenia občianskej vybavenosti. Potreby územia vyplývajú z návrhu urbanistickej štúdie.

Nové štvrte by mali vznikať s kvalitnou občianskou vybavenosťou

Pri nových štvrtiach, kde územný plán nepovoľuje výstavbu bytov, ale inú funkciu, nie je územie pripravené na príchod nového obyvateľstva, ktoré by na území viedlo plnohodnotný a kvalitný život. Chýbajú tu školy a škôlky v dochádzkových vzdialenostiach, parky a športoviská pre zdravý život, verejná dopravná infraštruktúra, aby doprava neskolabovala, kultúrne a zdravotnícke centrá, aby sa ľudia za všetkým nemuseli presúvať cez polovicu mesta.

Vybudovanie takýchto zariadení však predstavuje vysoké náklady, ktoré by mesto z vlastných zdrojov nebolo schopné preinvestovať skôr než za dlhé roky až dekády. Je preto potrebné nájsť zdroje financovania vytvárania kvalitných mestských štvrtí aj so zapojením súkromných developerov, ktorých klienti budú významne benefitovať z týchto investícií.

Zmena prinesie vyššie investície do občianskej vybavenosti

Úprava metodiky zmien územného plánu je dôležitá, lebo bude znamenať vyššie investície do občianskej vybavenosti, a to výrazne vyššie v porovnaní s aktuálnym stavom. Vďaka tomu sa zároveň signifikantne zvyšuje hodnota územia pre developerov, na čom by mala získať aj verejnosť. Pripravovaná zmena zároveň nemá ambíciu o vyššie zaťaženie developerov oproti v súčasnosti platnej metodike, ide iba o jej transformáciu do všeobecnejších, iných typov plnení zo strany developerov v prospech mesta.

Ďalšie kroky

Metropolitný inštitút Bratislavy s hlavným mestom v najbližších týždňoch odkonzultuje návrh zmeny metodiky s developermi a následne bude návrh predložený na MsZ na schválenie.  

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...