Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

Lokalita Mlynské nivy má po funkčných zmenách vysoký potenciál na premenu z pôvodne industriálnej zóny na kompaktnú, modernú mestskú štvrť s dobrou občianskou vybavenosťou, napojením na električkovú trať v priamom kontakte s centrom mesta. Transformácii územia má pomôcť urbanistická štúdia, podľa ktorej nová mestská štvrť vznikne.

Mlynské nivy od 19. storočia predstavovali územie továrenských komplexov a výrobných areálov, na ktoré boli naviazané okolité obytné štruktúry. V 90. rokoch tu došlo k útlmu či zániku viacerých podnikov, boli zrušené nákladné dopravné trasy a železničné vlečky a postupne dochádzalo k transformácii územia na centrum pracovných príležitostí s administratívnym charakterom v podobe nových business centier, ktoré sa však umiestňovali jednotlivo bez preverenia širších súvislostí.

Dnes toto územie s rozlohou 138 hektárov, ktoré je ohraničené ulicami Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnicou D1 – Prístavný most a Prístavnou ulicou, je nevyužívané, pričom 80% rozlohy predstavujú transformačné územia a v 34% je nevyhnutná zmena súčasného funkčného využitia, aby mohlo dôjsť k transformácii a územie mohlo fungovať ako ucelené komplexné mestské prostredie.

Vzhľadom na už prebiehajúcu výstavbu v území a zároveň jeho potenciál stať sa modernou mestskou štvrťou, bola nevyhnutná koordinovaná intervencia hlavného mesta vo forme urbanistickej štúdie, ktorá preverí možnosti transformácie územia v nadväznosti na jestvujúce obytné štruktúry, zhodnotí limity územia a stanoví pravidlá a koncepciu ďalšieho rozvoja územia.

Urbanistická štúdia koordinovaná Metropolitným inštitútom Bratislavy dáva príležitosť navrhnúť novú mestskú štvrť tak, aby boli skoordinované legitímne záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov a doplnené o verejný záujem obyvateľov novej štvrte aj mesta, teda o potrebnú vybavenosť ako sú školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, zariadenia športu, či parky a zeleň.

Riešené územie

Ciele MUŠ zóny Mlynské nivy

  • Vyhodnotenie potenciálu a limitov územia
  • Zosúladenie zámerov v území
  • Rozvíjanie mesta formou recyklácie území vnútorného mesta pre aktuálne potreby obyvateľov
  • Vytvorenie komplexného mestského prostredia modernej štvrte na princípe kompaktného mesta

Dôvody na vypracovanie urbanistickej štúdie

Keď hlavné mesto vyhodnotilo výzvu na predkladanie žiadostí o zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania, v lokalite Mlynské nivy prišlo 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu územného plánu, ktorá môže do územia priniesť dvojnásobok bytov a obyvateľov oproti kapacite, s ktorou uvažuje dnes platný územný plán mesta.. 

Z množstva žiadostí vyplýva, že lokalita Mlynské nivy má po funkčných zmenách vysoký potenciál na premenu na kompaktnú, modernú mestskú štvrť. Aby boli zladené záujmy žiadateľov, verejný záujem a zároveň koordinované širšie súvislosti v území, Metropolitný inštitút Bratislavy spracoval urbanistickú štúdiu v spolupráci s dotknutými subjektmi a mestskou časťou Ružinov.

Urbanistická štúdia overuje možnosti prehodnotenia funkčného využitia a priestorovej regulácie plôch určených v územnom pláne a navrhuje v území zmenu ÚPN mesta za účelom podpory tvorby komplexného mestského prostredia postaveného na princípoch udržateľného mesta s potrebnými funkciami ako bývanie, ktorého je v Bratislave nedostatok.

Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy je pritom pilotným projektom, ktorý koordinuje záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov aj vhodne doplnené o verejný záujem obyvateľov novej štvrte aj mesta, teda o potrebnú vybavenosť ako sú školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti či parky a zeleň. Zároveň ide o projekt, v ktorom je premietnutá politika mesta vyplývajúca z prijatých koncepčných materiálov ohľadom budovania kompaktného a udržateľného mesta.

Kladne prerokovaná MUŠ Mlynské nivy bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hl. m. SR Bratislavy.

MUŠ zóny Mlynské nivy – verejné prerokovanie návrhu

Sekcia územného plánovania MIB na základe zadania spracovala návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy. Aktuálne prebieha verejné prerokovanie návrhu. Pripomienky k štúdii možno posielať podľa inštrukcií oficiálnou cestou do 31. októbra (vrátane).

Proces tvorby Mestskej urbanistickej štúdie

Vypracovanie návrhu zadania UŠ

Prerokovanie návrhu zadania UŠ

Vyhodnotenie pripomienok

Čistopis zadania UŠ

Spracovanie variantných návrhov

Prerokovanie variantných návrhov

Vyhodnotenie pripomienok

Čistopis UŠ