Rekonštrukcia Novej radnice

Prebiehajúca
Ukončená

Cieľom súťaže bolo vybrať architektonický návrh, ktorý ponúka najlepšie riešenie pre rekonštrukciu Novej radnice na Primaciálnom námestí od architekta Emila Belluša, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Vizualizácia víťazného návrhu Novej radnice

Predmetom architektonickej a interiérovej štúdie bolo priniesť nové riešenie vstupného priestoru budovy, priestoru vrátnice, tretieho a štvrtého nadzemného podlažia. Zapojené ateliéry mali navrhnúť dispozičné riešenie tak, aby bolo v súlade so zadaním a požiadavkami vyhlasovateľa. Súčasťou zadania bol aj návrh kancelárskeho a iného mobiliáru, osvetlenia, preriešenie povrchov a materiálov. Taktiež riešenie pre exteriérové plochy, vnútorný dvor a fasády. Išlo o malú súťaž návrhov. Termín samotnej realizácie zatiaľ nie je potvrdený, v roku 2021 sa rekonštruovať nezačne.  

Druh súťaže

  • podľa predmetu súťaže: architektonická
  • podľa účelu súťaže: projektová
  • podľa okruhu účastníkov: vyzvaná
  • podľa počtu kôl súťaže: jednokolová

1. miesto

Ing.arch. Martin Skoček  

Autor elegantne pracuje s géniom loci národnej kultúrnej pamiatky, nadväzuje na ňu, v niektorých častiach cituje a transformuje jej figúry, v iných častiach odvážne reinterpretuje Bellušovu reč do reči vlastnej. Princíp vzdušnosti priestoru je stále prítomná , čo je viditeľné napr. v časti „recepcia“. Tento súťažný návrh najlepšie odzrkadlil predstavy obstarávateľa vo veci variabilného narábania s dispozíciou kancelárií a adekvátne funkčne odčlenil jednotlivé „prevádzky“. Kultivovane narába s priestorom kancelárií a tzv. komunitným priestorom, najlepšie zapojil časť komunikácie medzi jednotlivými kanceláriami do prevádzky. Vyčlenenie priestoru na neformálnejšie stretávanie použitím rastlín, či rotovaním kubusu výtvarného diela sa šikovne vysporiadal s nevyužitým predschodiskovým priestorom.
Porota oceňuje poňatie budovy ako celku, rovnako je sympatické preriešenie častí, ku ktorým sa vyjadril autor dobrovoľne (vstup do budovy, podzemné podlažie, ostatné chodby a pod. ). Výsledkom návrhu môže byť kvalitný, užívateľsky prijateľný priestor. Názor autora je multiplikovateľný a dá sa etapizovať. Autor si poradil s riešením bezbariérovosti budovy na 1NP citlivo, avšak na ostatných podlažiach sa autor nevyjadril k riešeniu bezbariérových prechodov.
Predstavený návrh poskytuje verejnému obstarávateľovi najväčší potenciál. Porota predpokladá, že v nadväzujúcich fázach prejde projekt zmenami a budú sa musieť zohľadniť vplyvy, ktoré v súťaži neboli zahrnuté. Magistrát je sám o sebe živým meniacim sa organizmom, na ktorý bude musieť architekt reagovať. Porota sa zhodla, že koncept projektu je ale dostatočne robustný a flexibilný, aby prípadné úpravy vstrebal.

2. miesto

Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

Na prvý pohľad je architektonické stvárnenie budovy citlivé a reprezentatívne, čo je kritérium, ktoré má prislúchať budove Magistrátu hlavného mesta.
Spojovacia hala na vyšších podlažiach je využitá na konzultačné účely. Ich situovanie v tejto časti ponúka novú zasadaciu zónu, (určenú aj na stretávanie sa s obyvateľmi). Otázna je úmernosť zásahu, použitie materiálov, použitie nových objemov, sterilita a riešenie akustiky. Administratívne krídla na 3.a 4 NP ponechávajú v pôvodnom členení, kancelárie otvárajú do chodby, niektoré sú oddelené presklenou zástenou, doplnenou len striedmym závesom, ktorý v prípade koncentrovanej práce dokáže utlmiť rušivé vplyvy z chodby. Kancelárie sa dajú ale flexibilne prispôsobiť meniacej sa kapacitnej situácii magistrátu , avšak toto riešenie sa zdá technicky a finančne náročnejšie. Architekti síce zaujímavo pracujú s priestormi kancelárií avšak koridor chodby ostáva nevyužitý, čo vníma porota ako negatívum. V návrhu absentujú rôzne druhy zasadacích miestností, priestor na telefonovanie a priestor na samostatnú sústrednú prácu. Porota však oceňuje citlivú a dômyselnú prácu s priestorom strešnej časti, ktorá by mohla slúžiť ako ďalší exteriérový priestor určený zamestnancom. Autori veľmi dobre pracovali s dvorom a dávajú Z návrhu je cítiť snahu o “vyčistenie a upratanie” vstupného priestoru od vizuálnych nánosov, unifikujú informačný systém. Porota oceňuje zakomponovanie pôvodnej materiality v podlahách a vyjadrenie sa k bezbariérovosti objektu na všetkých podlažiach. Otázna je však robustnosť a citlivosť tohto riešenia.
Porota napriek tomu diskutovala o potenciáli poskytnutých riešení. Zásadným sa jej zdal ale sterilný prístup autorov. Otázna je samotná realizovateľnosť riešenia vzhľadom na finančnú náročnosť návrhu.

3. miesto

A.BKPŠ, spol. s.r.o.

Návrh pracuje s budovou architekta E. Belluša ponechaním pôvodného členenia objektu a konštrukcií. Návrh zaujal variabilitou riešenia kancelársky priestorov, ktoré ponúkajú rôzne mierky pracovných priestorov pre zamestancov. Autori ponúkli aj škálu doplnkových priestorov pre rôznu formu a obsah práce. Porota vníma ako pozitívum situovanie časti kuchynky v zadnej časti traktu. Riešenie spoločnej chodby doplnením o sedenie, ktoré je zároveň aj úložným priestorom, sa javí ako málo využívateľný priestor a otázne je jeho reálne využitie pri bežnom chode magistrátu. Koridor chodby preto pôsobí skôr ako čakáreň a zdá sa, akoby potenciál tohoto priestoru nebol využitý napr. na konzultácie alebo neformálne stretávanie sa zamestnancov. Riešenie priestoru pri recepcii pôsobí nevhodne v nadväznosti na jednotlivé funkcie priestoru. Autori neadekvátne riešili bezbariérovosť priestorov prostredníctvom robustných rámp. Rovnako je na zváženie farebnosť a výber typových prvkov mobiliáru doplňujúcich spoločné priestory- spojovaciu časť medzi traktami.


Zloženie poroty:

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Ing. arch. Natália Puschmannová, Metropolitný inštitút Bratislavy 

PhDr. Daniela Sámelová, kancelária riaditeľa Magistrátu HMSRBA 

M.A. Oravcová Janka, Origameo, HB Reavis 

Ing. arch. Maroš Fečík, architekt, plusminusarchitects

Náhradníci poroty:   

Ing. arch. Katarína Bergerová, Metropolitný inštitút Bratislavy  

Ing. arch.  Marcel Dzurilla, Metropolitný inštitút Bratislavy  

Experti poroty:  

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu HMSRBA  

PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ MUOP  

Ing. arch. Martina Vnenková, Metropolitný inštitút Bratislavy 

Mgr. Eva Falbová, Krajský pamiatkový úrad BA 

Dokumenty na stiahnutie: