Polyfunkčná zóna Janíkov dvor

Prebiehajúca
Ukončená

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Zámerom zadania je vybudovanie parkovacieho domu pre 500 automobilov, vybudovanie približne 90 nových nájomných bytov, vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a materskej škôlky v lokalite Janíkov dvor. Neodmysliteľnou súčasťou má byť revitalizovanie blízkeho okolia v prospech obyvateľov okolia, ktoré koncepčne nadväzuje na participáciu uskutočnenú v apríli 2021.

Výsledky súťaže

1. miesto:

A B.K.P.Š., spol. s.r.o.

Súťažný návrh

V súťažnom návrhu umiestnenom na prvom mieste autori predstavili silný koncept s jasne definovanými funkciami a výrazom navrhovanej štruktúry – parkovací dom a polyfunkčný bytový dom. Hmotová artikulácia vhodne ukončuje kompozičnú os sídliska. V širšom kontexte sa návrh venuje prepojeniu so zástavbou Petržalky a reflektuje aj náprotivnú stranu, ktorá je vo vlastníctve mesta a má potenciál pre ďalší rozvoj. Porota oceňuje koncepčné umiestnenie jednotlivých objemov. Parkovací dom situovaný popri Panónskej ceste vytvára akustickú bariéru a priaznivejšie prostredie pre severnú stranu riešeného územia. Autori vhodne umiestnili vjazd do garáže z Jantárovej cesty a odľahčujú dopravu v riešenom území.

Pozitívne bolo hodnotené formovanie námestia vo väzbe na obchodné priestory a  električkovú trať, ktoré majú v území veľký potenciál.  Tento návrh pristúpil k progresívnemu riešeniu v integrácii funkcií čo prináša prevádzkovú a technickú náročnosť a zložitejšie financovanie v realizácii, avšak ponúka sociálnu inklúziu všetkých vekových skupín. Jednoduchý racionálny kubický objem polyfunkčného bytového domu je ozvláštnený vytvorením širšej škály riešenia okenných otvorov.

Navrhované stavby sú tvorené jednoduchým konštrukčným systémom, ktorý ponuka prispôsobovanie dispozície podľa nárokov správcu bytových jednotiek či ďalších služieb. Za negatívne sa javí poddimenzovanie návrhu z pohľadu požiarnej bezpečnosti, nevhodný typ chránených únikových ciest, či šírky komunikácií na poschodiach zo sociálnou službou pre seniorov. 

V ďalšom dopracovaní je potrebné preriešiť časti nižších podlaží škôlky polyfunkčného domu, tak aby vyhovovali požiadavkám denného preslnenia a požiarnej bezpečnosti. Porota odporúča prehodnotiť pobytovú formu strechy parkovacieho domu a skôr uprednostňuje ekonomickejšie riešenie. 

2. miesto:

SUPERATELIER s.r.o. 

Súťažný návrh

Rozmiestnením objektov do šachovnicovej štruktúry návrh vnáša do územia nové urbanistické vzťahy. Toto hmotové stvárnenie sa výrazovo viac snaží o vytvorenie samostatného komplexu než o zachovanie nadväznosti na okolitú zástavbu, vytvára niekoľko medzipriestorov s presnou špecifikáciou v nadväznosti na jednotlivé funkcie v parteri.

Porota vyhodnotila styky nároží budov ako konfliktné, rovnako aj námestie s rušnou Panónskou cestou. V návrhu boli vytvorené slabé svetlotechnické podmienky pre detské ihrisko. Parkovací dom napriek rozdeleniu hmôt vytvára dominantu, ktorá nedostatočne odcloňuje Panónsku cestu. Problematický je výjazd aj vjazd do parkovacieho domu a to pre neumožnenie vjazdu aj zo západného smeru Panónskej cesty resp. až po zrealizovaní mimoúrovňovej križovatky, čo sa javí  v dohľadnej dobe ako nereálne. Návrh poskytol praktické riešenie z pohľadu financovania a možnosti etapizácie.

Dispozície obytného domu sú prehľadné a kvalitné spracované. Objekt sociálneho domu pre seniorov je kultivovaný, správne reaguje na vzťah s materskou školou.   

3. miesto:

MS architekti s.r.o.

Súťažný návrh

Návrh prakticky pristúpil k rozdeleniu funkcií a ponúkol nové unikátne prostredie vytvorením zaujímavého vnútrobloku, ktorého výrazným prvkom bola zeleň tvorená násypom niekoľkých podlaží parkovacej garáže. Porota oceňuje popísanie jednotlivých elementov pre dosiahnutie cieľa vybudovania štvrte v uhlíkovej neutralite. Krajinné riešenie ponúka širokú škálu funkčných zón. Kompozícia skrýva automobilovú dopravu pod krajinné riešenie, avšak návrh prekročil zastavanosť územia a v ďalšom kroku by bol len ťažko realizovateľný. Organická štruktúra polyfunkčného bytového domu nezapadá do kontextu okolia a z hľadiska financovania mestského bývania, vytvára ekonomicky náročné riešenie. Hmotové stvárnenie nezodpovedá funkcii nájomného bývania vytvorením veľkorysých terás a nízkou efektivitou podlaží. 


Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: architektonicko-urbanistická
 • Podľa priebehu súťaže: dvojkolová

  Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy na základe písomnej spätnej väzby od poroty podrobnejšie dopracované a hodnotené podľa súťažných podmienok.

  Kritérium hodnotenia: komplexná urbanisticko architektonická kvalita

Porota

Riadni členovia poroty

Ing. arch. Václav Hlaváček

Ing. arch. Michaela Hantabalová

Ing. arch. Lukáš Kohl

Ing. arch. Oliver Sadovský

Ing. arch. Drahan Petrovič

Náhradníci poroty

Ing. arch. Andrea Mikulajová Ambrovičová

Ing. arch. Jan Doubek

Pomocné orgány poroty

Ing. arch. Marek Harčarík

Mgr. art. Katarína Máčková

Ing. Zuzana Štanclová

Experti

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Lehoty

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 1. kolo:
  02. 02. 2022 do 17:00
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov – 1 .kolo:
  28. 02. 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 2. kolo:
  06. 05. 2022 do 15:00 
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov:
  30. 05. 2022 
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov:
  10. 06. 2022

Ceny a odmeny

Hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 130 000 € bez DPH

Do druhého kola porota vyberie minimálne troch a maximálne ôsmich účastníkov. Každému z týchto účastníkov po splnení požiadaviek týchto súťažných podmienok bude vyplatená odmena 9000 € (7290 € očistené o zrážku dane z príjmu).

Zvyšná časť z celkovej sumy vyhradenej na ceny a odmeny bude rozdelená do troch cien v tomto pomere:

1. cena: 50 %

2. cena: 30 %


3. cena: 20 %