Polyfunkčná zóna Janíkov dvor

Prebiehajúca súťaž

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Zámerom zadania je vybudovanie parkovacieho domu pre 500 automobilov, vybudovanie približne 90 nových nájomných bytov, vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a materskej škôlky v lokalite Janíkov dvor. Neodmysliteľnou súčasťou má byť revitalizovanie blízkeho okolia v prospech obyvateľov okolia, ktoré koncepčne nadväzuje na participáciu uskutočnenú v apríli 2021.

Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: architektonicko-urbanistická
 • Podľa priebehu súťaže: dvojkolová

  Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy na základe písomnej spätnej väzby od poroty podrobnejšie dopracované a hodnotené podľa súťažných podmienok.

  Kritérium hodnotenia: komplexná urbanisticko architektonická kvalita

Porota

Riadni členovia poroty

Ing. arch. Václav Hlaváček

Ing. arch. Michaela Hantabalová

Ing. arch. Lukáš Kohl

Ing. arch. Oliver Sadovský

Ing. arch. Drahan Petrovič

Náhradníci poroty

Ing. arch. Andrea Mikulajová Ambrovičová

Ing. arch. Jan Doubek

Pomocné orgány poroty

Ing. arch. Marek Harčarík

Mgr. art. Katarína Máčková

Ing. Zuzana Štanclová

Experti

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Lehoty

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 1. kolo:
  02. 02. 2022 do 17:00
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov – 1 .kolo:
  28. 02. 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 2. kolo:
  06. 05. 2022 do 15:00 
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov:
  30. 05. 2022 
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov:
  10. 06. 2022

Ceny a odmeny

Hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 130 000 € bez DPH

Do druhého kola porota vyberie minimálne troch a maximálne ôsmich účastníkov. Každému z týchto účastníkov po splnení požiadaviek týchto súťažných podmienok bude vyplatená odmena 9000 € (7290 € očistené o zrážku dane z príjmu).

Zvyšná časť z celkovej sumy vyhradenej na ceny a odmeny bude rozdelená do troch cien v tomto pomere:

1. cena: 50 %

2. cena: 30 %


3. cena: 20 %