Pamätník obetiam COVID-19

Prebiehajúca
Ukončená

Predmetom súťaže je spracovanie výtvarno-architektonického návrhu diela vo verejnom priestore – Pamätníka obetiam COVID-19 – v blízkosti Ružinovskej nemocnice v pokojnom prostredí Ružinovského jazera nazývaného “Rohlík”.

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť a zrealizovať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania – výtvarného diela vo verejnom priestore v lokalite Ružinovského jazera „Rohlík“.

Pre zrozumiteľnosť pomenúvame súťaž pamätník, avšak ako vyhlasovateľ sa neviažeme na terminológiu pamätníka, ale ponechávame formu na spracovateľovi. Pod týmto názvom sa myslí – pamätník, pomník, socha, plastika, inštalácia, multimediálne dielo alebo architektonické dielo malého rozsahu.

Výsledky súťaže

1. miesto:

Ing. arch. Radek Talaš

Autor: Ing. arch Radek Talaš

Pamätník, ktorý vzniká a aktivuje sa prítomnosťou spomínajúceho a vizualizuje sa v podobe vĺn na vodnej hladine ako pominuteľný obraz, zaujal porotu svojou efemérnosťou, kontemplatívnosťou a búraním zaužívaných predstáv o pamätníkoch, ktoré sa vo väčšine prístupov demonštrujú svojou hmotou, stavbou alebo symbolikou, ktorá podlieha času, deštrukcii, spoločenským zmenám či zmenám okolia. Pamätník ako nenápadná a citlivá intervencia do existujúceho prostredia, oprostená od znázorňovacích priamočiarych symbolík, bola porotou preferovaná v takmer všetkých finálových návrhoch aj vzhľadom na špecifickosť danej témy. Víťazný návrh nadväzuje na projekt revitalizácie areálu, a to konkrétne na 7 mól, z ktorých každé bude mať vlastné zariadenie na vytváranie vĺn. Návrh je katalyzátorom uvažovania nad pamäťou, pietou a spomínaním, a zároveň potenciuje vznik možných podujatí. Taktiež je veľmi citlivý k zložitému ekosystému vzťahov daného miesta (obyvatelia domov, pacienti, rybári, vodné vtáctvo, psíčkari, náhodní okoloidúci). Porota odporúča v návrhu prehodnotiť motorový plavák, ktorý je poháňaný elektrickou energiou spojenou s extra nákladmi a údržbou a nahradiť ho mechanizmom aktivovaným fyzickým telesným pohybom a tiež úzko spolupracovať s autormi revitalizácie. Zároveň bude potrebné vyriešiť vhodné umiestnenie textovej časti o pandémii/pamätníku na viditeľné miesto.

2. miesto:

Ing. arch. Daniela Sabová

Autori: Ing. arch. Daniela Sabová, Ing. arch. Juraj Červený, Ing. arch. Pavel Bakajsa

Najpoetickejší z predložených súťažných návrhov pracuje s procesuálnosťou a entropiou. V strede jazera Rohlík je vytvorená terénna modelácia navŕšením jeho sedimentov do podoby podvodného zemného valu. Do jeho hrebeňa je osadená subtílna oceľová „žiletka“ rozrezávajúca hladinu jazera podobne, ako sa pandémia vryla do kože našej súčasnosti. Cieľom tohto súčasne monumentálneho aj jemného diela nie je jeho trvanie naveky, ale postupná transformácia či dokonca rozklad. Tie sú paralelou k pamäti našej spoločnosti. Síce sa prenáša z generácie na generáciu, tiež však stráca na aktuálnosti, jej hrany sa obrusujú a stávajú sa súčasťou geologickej vrstvy antropocénu. Prezentovanie návrhu však nebolo úplne zrozumiteľné a niektoré vysvetľujúce schémy skôr zahmlievali zámer, ako ho objasňovali. Otázky vyvolávala aj odhadovaná cena a spôsob realizácie. 

3. miesto:

Loom the moon s.r.o.

Autori: Ing. arch. Lenka Hejlová, Ing. arch Martin Hejl, MgA. Dávid Sivý, BcA. Jan Nálepa, Ing. Jakub Antoš 

Efemérny pamätník neoddeliteľne spätý s vodnou hladinou jazera, ideovo stavia na prchavosti, pominuteľnosti a sugestívnom zážitku kolektívneho spomínania počas jedného dňa v roku (6. marec – pamätný Deň obetí pandémie COVID-19). Dielo potláča zaužívané princípy monumentálnej tvorby tradične spätej s výrazným hmotovým riešením. Fyzickú prítomnosť pamätníka autori umožňujú verejnosti „zažiť“ len prostredníctvom presne načasovanej akcie, ktorá podnecuje účastníkov k stretávaniu sa, spoločnému prežívaniu a vzájomnej podpore. Tento moment porota hodnotila veľmi pozitívne a súčasne ocenila koncept, ktorý takmer absolútne rieši riziká spojené s fyzickým a vizuálnym starnutím verejne prístupných pamätníkov. V záverečnom hodnotení napokon členovia poroty zohľadnili objektívne argumenty komunity pozostalých, ktorá preferuje pamätník prístupný počas celého roka s možnosťou privátnej, spontánnej návštevy. Jazero sa nevypúšťa, ako s tým počíta autor a hladina nemá ustálenú výšku počas roka, čiže v istých momentoch sa konštrukcia trubiek odhalí, čo porota hodnotila negatívne. 

Odmena:

Mgr. art Matej Gavula

Autori: Mgr. art. Matej Gavula, Mgr. art. Ján Gašparovič

Porota ocenila návrh, ktorý pracuje s reálnymi ”živými” prvkami v prostredí a vytvára predobrazy existujúcich stromov, ktoré v čase môžu zaniknúť.  Vnímala veľký potenciál rozvinutia tejto idei avšak napriek formálnemu zdôvodneniu považovala výber troch stromov za problematický, keďže číslo tri má naprieč kultúrami rôzne symbolické konotácie. Taktiež z projektovej dokumentácie nebolo čitateľné, akým spôsobom bude fungovať prepojenie zvukovej stopy s objektom. 

Odmena:

Ing. arch. Maroš Kostelanský

Autori: Ing. arch. Maroš Kostelanský, Ing. Matej Kurek, Ing. Allan Bánik

Porota pri návrhu s názvom Introspekcia ocenila horizontálnu komunikáciu elementov diela s vodnou hladinou – permanentnosť premenlivého zrkadliaceho momentu, čo dáva ťažkej hmote v rastri separovaných individualizovaných kameňov na hladine dojem ľahkosti, zázračnosti, pietnosti, duchovnosti. Zároveň návrh prostredníctvom celoplošného rozmiestnenia kameňov na vodnú hladinu adekvátne monumentalizuje celosvetovú tému, separuje nás ako divákov od hmôt diela, dáva nám odstup ako príležitosť pre introspekciu na brehu jazera. Sila návrhu spočíva v schopnosti dôstojne transformovať stále polarizujúcu tému do atraktívnej vizuálne pôsobivej abstraktnej reči prehovárajúcej naprieč generáciami a naprieč názorovým spektrom. Za slabé miesto v navrhovanom riešení porota považovala prílišný zásah do terénu jazera.

Odmena:

SK.INFLOW DESIGN s.r.o.

Autori: Ing. arch. Andrej Boroš, Ing. arch. Michal Ráchela, Bc. Tomáš Rausz, Bc. Oleksandra Zaika, MgA. Ing. arch. Viktor Fuček, ArtD., Ing. arch. Peter Mazalán, PhD., Bc. Martin Malachovský

Most spomienok a zblíženia je ďalším z návrhov pracujúcich s vodnou plochou jazera. Most neslúži len ako prechod cez vodnú hladinu, ale prostredníctvom pontónového systému a k  stredu zužujúcemu sa tvaru, pôsobí nielen na fyzické telo (rozochvenie, hľadanie rovnováhy), ale vytvára aj pocit úzkosti a neistoty. V strede po prekročení perforovaného povrchu akoby pomyselného brehu rieky Styx a rozširovaní smerom k brehu by mal nastať pocit úľavy. Tieto momenty, ako aj veľkorysé gesto prejdenia cez vodu, porota ocenila. Pochybnosť však vyvolala bezpečnosť návrhu v urbánnom prostredí  a tiež nerešpektovanie navrhovanej revitalizácie.  

7.-9. miesto:

Ing. arch. Jakub Hruška

Autori: Ing. arch. Mária Horváthová, Ing. arch. Ľubica Stanislava Zubová

Ing. arch. Kinga Václavová

Autori: Ing. arch. Kinga Václavová, Mgr. art. Gabriel Gynes, ArtD.

VONKA s.r.o. 

Autori: Ing. arch. Pavol Dobšinský, Šimon Voštinár

10.-12. miesto

Zelený domov s.r.o. 

Autori: Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Dominika Lovasikova, Ing. Zuzana Weberová, Ing. Peter Ďurana

Ing. arch. Andrej Kocian

Autori: Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Zuzana Benková

se-arch s.r.o. 

Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katarína Antalová, PhD.

13.-19. miesto

MgA. Michal Mitro 

Autori: MgA. Michal Mitro, Ing. arch. Ludmila Jankovichová

Pamätník Novembra 1989, s.r.o. 

Autori: Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Mgr. Art. Jakub Trajter, Ing. arch. Branislav Lackovič

Ing. arch. Alexander Topilin

Autor: Ing. arch. Alexander Topilin

Milan Lukáč, s.r.o.

Autori: Doc. Milan Lukáč, akad. soch., Alžbeta Ďurecová, Šimon Gajdoš

Ing. arch. Patrik Domanický 

Autori: Ing. arch. Patrik Domanický, Ing. arch. Bohdan Hollý

MgA. Róbert Palúch 

Autor: MgA. Róbert Palúch

Sobola, s.r.o. 

Autori: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Ján Janík

20. – 36. miesto

Mgr. art. Marek Štuller 

Autori: Mgr. art. Marek Štuller, Mgr. art. Filip Bielek, Bc. Michaela Kacsiová

SQUARE project s.r.o. 

Autori: Mgr. art. Toman Kubík, Martin Dzurek

Ing. arch. Daniel Pacalaj

Autor: Ing. arch. Daniel Pacalaj

BEEF, s.r.o. 

Autori: Akad. soch. Juraj Opršal, Ing. arch. Radoslav Buzinkay, Ing. arch. Andrej Ferenčík, Ing. arch. Lukáš Valenčin

AKCENTT STUDIO s.r.o. 

Autori: Mgr. art. Michal Šuda, ArtD., Alžbeta Kazičková (návrh Bunky) a Mgr. art. Michal Šuda, ArtD., Jakub Janotka (návrh Pamätník Covidu)

Ateliér bývania, s.r.o. 

Ing. arch. Lenka Bajcurová, Ing. arch. Norbert Sládečka, Mgr. art. Michal Staško

Martin Lettrich akad. soch.

Autori: Martin Lettrich akad. soch., Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Michal Bogár

a11, s.r.o. 

Autori: Dorota Sádovská, Jaroslava Janštová, Jozef Pavelčák

Záhradná architektúra, s.r.o. 

Autori: Ing. Slávka Ághová, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Mgr. art. Jakub Trajter, Ing. arch. Branislav Lackovič

ART-MED, s.r.o. 

Autori: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD., Mgr. art. Eva Činčalová, Ing. arch. Mária Piričová, ArtD.

Atelier 3, spol. s.r.o. 

Autori: Mgr. art. Slavomír Fondrk, Mgr. art Tomáš Ciller, Ing. arch. Martin Vachálek

IN ANTIS, s.r.o. 

Autori: Akad. mal. Viliam Široký, Ing, arch. Ivan Málek, Ing. arch Tibor Zelenický

JAKUB KLASKA LTD 

Autori: Jakub Klaška, Barbora Klaška, Isaie Bloch

Mgr. art. Martin Ščepka 

Autor: Mgr. art. Martin Ščepka

Waldemar Iljitch s.r.o. 

Autor: Marek Kvetan

Mgr. art. Martin Navrátil 

Autor: Mgr. art. Martin Navrátil

ART DUCKART s.r.o. 

Autor: Pavel Cupák


Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová | design & build
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: kombinovaná | výtvarno-architektonická
 • Podľa priebehu súťaže: jednoetapová

Porota

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. art. Dorota Kenderová, Art.D. – riaditeľka Východoslovenskej galérie, VSG – predsedníčka poroty
 • Ing. arch. Jakub Kopec, Art.D. – autorizovaný architekt ČKA
 • Mgr. art. Juraj Gábor – výtvarník

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. – riaditeľka Galérie mesta Bratislava
 • Mgr. Lenka Straková – predsedníčka správnej rady OZ Skutočné obete

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ondrej Jurčo, architekt – člen tímu spracovania Revitalizácie areálu jazera Rohlík

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. MSc. Linda Duchovná – krajinná architektka – Sekcia tvorby mestských priestorov, MIB

Experti

 • Mgr. Zoja Droppová – kurátorka umenia vo verejnom priestore, GMB
 • Ing. Róbert Dolák – oddelenie investícií Univerzitnej nemocnice Ružinov
 • Ing. arch. Erika Szabóová – Komisie pre diela vo verejnom priestore za MČ Ružinov

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Lehoty

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 11. 11. 2022, 15:00
 • Predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie súťažných návrhov: 18. 11. 2022
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 25. 11. 2022
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 6. 12. 2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné.

Odmeny

1. cena: 7 000,00 €                

2. cena: 4 000,00 €    

3. cena: 2 500,00 €     

Suma vyhradená na odmeny: 1500 €, najvyššia odmena by nemala prekročiť 80% sumy určenej na 3. cenu.

Dokumenty na stiahnutie