Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Prebiehajúca
Ukončená

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne.

Výsledky súťaže

Na Námestí SNP, Námestí Nežnej revolúcie a Kamennom námestí v Bratislave chceme vytvoriť zjednotený verejný priestor. Budúca podoba Živého námestia je podložená dlhoročnými analýzami a prieskumami, podľa ktorých architekti navrhli najlepšie riešenie. Živé námestie sa stane verejnou obývačkou, kde sa spája silný historický odkaz s modernou podobou Bratislavy.


1. miesto

Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH, BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG

Komentár poroty:

Návrh Ateliéru Loidl & BPR nesie názov „Urban Topography“ (Mestská topografia) a snaží sa poskytnúť otvorený prístup k celému systému námestí okolo starého mesta (tzv. „Open Space Framework“). Rozdiely medzi námestiami v rámci riešeného územia sú definované rôznym charakterom priestoru a zvoleným programom.

• Námestie SNP  – zelená topografia

• Námestie Nežnej revolúcie  – archeologická topografia

• Kamenné  Námestie  – hravá topografia

Spoločným menovateľom námestí je teda topografia – modelovanie terénu  – implementovaná rôznymi spôsobmi. Od jemného vyvýšenia terénu až po výraznejšie, ktoré však už stojí za diskusiu.

Vďaka tomu je však priestor „živší“ a vzrušujúcejší. Návrh musí spĺňať všetky aspekty prístupnosti priestoru pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

A. Riešenie urbanistických vzťahov, krajinárskych úprav a koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry.

B. Architektúra, riešenie verejných priestranstiev a kvalita adaptácie/regenerácie priestorov/objektov

Námestie SNP

„Zelené šošovky“ na Námestí SNP ponúkajú možnosť otvoriť námestie do niekoľkých strán, súčasne však rešpektujú aktuálnu hierarchiu priestoru bez potlačenia charakteru pamätníka, čo je zaujímavým aspektom riešenia, ktorý ponúka dobrý potenciál pre ďalší rozvoj námestia.

Priechodnosť medzi zelenými vyvýšeninami a otvoreným priestorom, ktorý je kľúčový pre hromadné udalosti v Bratislave, je potrebné presne formulovať a dopracovať do väčšieho detailu.

Cieľom je na jednej strane umožniť ľuďom zhromažďovať sa a na druhej navrhnúť čo najvhodnejšiu výšku a sklon zelených šošoviek z hľadiska dizajnu a funkcie. V konečnom návrhu je však nežiadúce vytvárať vizuálne hranice.

Námestie Nežnej revolúcie

Komisia považuje spôsob prezentácie kostola sv. Vavrinca na Námestí Nežnej Revolúcie pomocou vody ako zaujímavú možnosť. Dizajn je veľmi pragmatický a racionálny a jedná sa o veľmi zaujímavú vrstvu, ktorá osvieži tento priestor.

Výsadba nových stromov ponúka námestiu pred Starou tržnicou nové spôsoby využívania a stretávania sa ľudí – a to aj v čase zmeny klímy.

Zmeny na Námestí Nežnej revolúcie taktiež poskytnú nový komfort ľuďom čakajúcim na hromadnú dopravu. Navrhnutý dizajn ukazuje vysokú využiteľnosť a variabilitu priestoru.

Pokiaľ ide o historické hodnoty, je potrebné ďalej rozvinúť myšlienku integrácie archeologických pamiatok v podzemí. Nebolo preukázané, ako presne je predstavený vstup k podzemným pamiatkam a ako je prezentovaná samotná kaplnka. Pre pamiatkarov nie je úplne prijateľný prístup iba cez zasklenie na zemi.

Kamenné námestie

Kamenné námestie pôsobí ako autonómny objekt, ktorý funguje samostatne alebo v napojení na Prior a je odlišné od Námestia Nežnej revolúcie a Námestia SNP. Je to autonómny priestor, ktorý nie je potrebné spájať s ostatnými časťami okolitého územia. V ďalších krokoch by mal návrh zabezpečiť jasné zónovanie priestoru a prechodnosť pre chodcov, a to rozvojom konkrétnych oblastí zhromažďovania, ako je napríklad „tribúna“. Príliš zvlnená topografia je v niektorých častiach otázna.

Plastickosť terénu je výrazná, odporúča sa ju premyslieť do miernejšej a uskutočniteľnejšej podoby.

Dopravná a technická infraštruktúra

Je potrebné nájsť bezpečnejšie riešenie organizácie parkovacích miest na Námestí SNP – z pohľadu cyklistickej a pešej dopravy. Súčasné križujúce parkovanie pri električkovej trati, je v tejto situácii príliš nebezpečné.

V ďalšom dopracovaní návrhu je potrebné počítať s doplnením aktuálne chýbajúcej električkovej trate zo Špitálskej ulice na Námestie SNP.

C. Efektívnosť, hospodárnosť, ekológia riešenia a vhodnosť voľby profesijného postupu

Systém hospodárenia s dažďovou vodou musí byť definovaný a zreteľne umiestnený. Taktiež je potrebné navrhnúť využitie vody pre zavlažovanie stromov.

Odhadované investičné náklady a fázy výstavby je potrebné overiť, sú však dobrým základom pre nasledujúce kroky.

Niektoré z nákladov na zelenú infraštruktúru treba ešte doplniť alebo prispôsobiť slovenskej norme (napr. technické problémy).

Fázovanie projektu je logicky a dôsledne rozplánované a ukazuje veľké množstvo skúseností, ktorými tím disponuje a schopnosť riadiť projekt aj po dobu niekoľkých rokov.

Pokiaľ ide o profesionálny prístup, tím Ateliéru Loidl LA a BPR preukazuje motiváciu a profesionalitu pri riešení tém námestí a ich ďalšom rozvíjaní bez toho, aby stratili sústredenosť na celkový koncept územia.

2.miesto

Rehwaldt Landscape Architects, Dipl.-Ing. Till Rehwaldt, Ing. Zdeněk Tesař

Komentár poroty:

Návrh od tímu Rehwaldt Landscape Architects „Štyri miesta- štyri tváre“ definuje štyri rôzne typy odlišných verejných priestorov na štyroch rôznych prepojeniach – miestach: Zelené námestie, Veľký bulvár, Tržnica a Miesto rozmanitosti ako súčasť zelenej promenády okolo Starého mesta.

Hlavným aspektom tohto urbanistického riešenia sú vizuálne prepojenia medzi všetkými štyrmi rôznymi verejnými priestormi.

Navrhuje sa integrácia modro-zelenej infraštruktúry na mnohých dislokovaných miestach.

1. Zelené námestie

2. Veľký bulvár

3. Trhovisko

4. Miesto rozmanitosti

A. Riešenie urbanistických vzťahov, krajinárskych úprav a koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry.

B. Architektúra, riešenie verejných priestranstiev a kvalita adaptácie/regenerácie priestorov / objektov

Návrh ukazuje rôzne prístupy vo vysokej kvalite a vytvára skupinu štyroch rôznych mestských priestorov s jedinečnou atmosférou, ako zjednotenie do jedného priestoru. Rôzne vizuálne vzťahy vytvárajú veľmi zaujímavé body a dobre riešia danú situáciu.

Stručne povedané, kvality predloženého konceptu urbanistických vzťahov tohto návrhu dávajú rôzne odpovede pre rôzne miesta. Vyvážený dizajn v hlavných aspektoch návrhu odkazuje na kvalitu námestí v blízkosti Starého Mesta. Pre Kamenné námestie však chýbajú jasné odpovede.

Návrh „mestského zeleného ringu“ neznamená, že každý povrch musí byť zazelenaný ako trávnatý povrch – čo nie je vhodné riešenie do tohto prostredia. Jedným z ponúkaných riešení je „zelený dáždnik“ vytvorený zo stromových alejí. Koncept práce s rôznymi typmi výsadieb stromov a prírodných dlažobných materiálov, ktoré sa používajú v iných mestách strednej Európy, je veľmi zaujímavý.

Námestie SNP

Riešenie námestia SNP bolo navrhnuté správnym smerom; je to dobré riešenie.

Navrhovaný dizajn je kompromisom: na jednej strane je otvorený, avšak na druhej strane sú zachované línie v dlažbe. Námestie je rozdelené na dve časti – zelenú časť vzadu a spevnenú časť vpredu.

Námestie Nežnej revolúcie

Je potrebné spomenúť pozitívum, že nový návrh pre Námestie Nežnej revolúcie zdôrazňuje to, čo sa tam už nachádza a zdôrazňuje pamiatky v tejto oblasti.

Na druhej strane negatívom je, že nedošlo k zmene doterajšej zonácie a nie sú objasnené otázky ohľadne prezentovania archeologických pamiatok v podzemí. Téma riešenia potrebného tienenia mestského priestoru proti tepelnému ostrovu, ktorý sa na námestí a na zastávkach MHD vytvára, zostala nezodpovedaná. 

Kamenné námestie

Čo sa týka Kamenného námestia, boli odprezentované tri rôzne riešenia ďalšieho mestského rozvoja tohto územia a predstavená bola – viac-menej – dočasná odpoveď. Tento urbanistický prístup z 1. workshopu bol ohodnotený veľmi pozitívne, pretože ukazuje pochopenie širšej urbanistickej situácie, ktorej riešenie v tejto chvíli ešte nie je celkom jasné. Avšak v priebehu ďalšieho dopracovania sa citlivosť riešenia tohto priestoru už ďalej neprehĺbila.

Komisia diskutovala o možnosti „nehľadať konečné riešenia“ v tomto území, avšak rozhodla, že toto dočasné riešenie nepomôže v ďalších krokoch samotnému rozvoju územia. Táto myšlienka nie je na Kamennom námestí dostatočne premyslená.

Nová mestská plantáž, ako návrh dočasného riešenia v aktuálnej situácií s cieľom priniesť novú priestorovú identitu a atmosféru prostredníctvom stromov, mohla byť vzrušujúcim zásahom, bez ohľadu na jej časové trvanie.

Vynikajúca myšlienka vyhliadky, ktorá prináša novú hodnotu v celej centrálnej mestskej oblasti, je veľmi zaujímavá, ale materiálové riešenie formou lešenia nebolo presvedčivé napriek tomu, že bolo dvakrát diskutované. Lokálnym aktérom a komisii nebolo zrejmé, že lešenie a jeho konštrukciu je potrebné vnímať skôr ako symbol než konkrétne architektonické riešenie.

C. Efektívnosť, hospodárnosť, ekológia riešenia a vhodnosť voľby profesijného postupu

Prezentovaný systém hospodárenia s dažďovou vodou ukazuje vysokú komplexnosť riešenia a na základe technických znalostí si komisia myslí, že by tento systém fungoval.

Stromová plantáž vytvára priestor, ktorý by ľudia mohli ihneď využívať na sedenie a odpočinok, avšak chýba rešpektovanie vzťahu Kamenného námestia k Obchodného domu Prior a Hotelu Kyjev. Výrub stromov nebudú Bratislavčania akceptovať.

Intenzívne sa diskutovalo štruktúre lešenia. Táto myšlienka vloženia výškového bodu je veľmi zaujímavá a mohla by vytvoriť novú identitu v tejto dnes roztrieštenej oblasti. Posun od 1. do 2. workshopu však neukázal bližšie rozpracovanie tejto možnosti.

Kombinovanie trolejbusových a električkových zastávok sa z hľadiska cestujúcich a dizajnu javí ako zaujímavá myšlienka, ale z technického hľadiska nebude ľahko uskutočniteľná.

Uvedené náklady sa ešte musia podrobne opísať, ale zdá sa, že sú dobrým základom. Pozitívna je najmä potreba štrukturálnej pôdy pre fungujúce hospodárenie s dažďovou vodou a životne dôležitú výsadbu stromov v meste.

Je potrebné tiež dodefinovať fázovanie projektu, avšak doposiaľ predstavené riešenie sa javí ako realistické.

3.miesto

Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT

Tím Rusina Frei predstavili hlboký a dôkladný prístup k celkovej zložitosti zadania. Boli jasne odprezentované tvorivo skúmané analýzy. Silný a poetický koncept založený na aplikácii fraktálneho urbanizmu, ktorý je schopný vyriešiť rozmanitosť a zložitosť daného územia. Je to skutočne mestský kreatívny dizajn vysokej priestorovej a občianskej kvality. Návrh má tiež vysokú grafickú a didaktickú kvalitu.

A. Riešenie urbanistických vzťahov, krajinárskych úprav a koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry.

Prezentovaný kľúčový výraz návrhu – dlažobný systém vyrobený na mieru je radikálny z vizuálneho aj technického hľadiska. Aj keď hovoríme iba o detaile, ktorý určuje celkový obraz mesta, koncept tejto dlažby je jedinečný nielen v rámci Bratislavy, ale je jedinečný aj v rámci stredoeurópskych miest. Nepochybne prináša novú vizuálnu identitu do riešeného územia, čo bol zároveň jeden z cieľov zadania. Trojuholníková sieť dlažby zjednocuje tri mestské priestory pomocou systému s prispôsobiteľnou mierkou. Vznikla však polemika o nevyhnutnosti takéhoto exkluzívneho gesta: je riešené územie tým miestom, ktoré má byť zjednotené a takto zvýraznené vo vzťahu k iným miestam centra Bratislavy?

Má Námestie SNP rovnaký význam ako Kamenné námestie? Táto a mnoho ďalších otázok boli položené počas diskusií, ktoré bolo možné viesť vďaka forme súťažného dialógu. Téma trojuholníkovej dlažby bola niekoľko krát taktiež diskutovaná, ale komisia nakoniec neodporučila tento systém dlažby. Hlavné obavy sa týkali technológie výroby, funkčnosti (najmä zelených alebo polozelených častí), stability, trvácnosti, praktických aspektov, nákladov na realizáciu, údržbu a v neposlednom rade proces certifikácie. Tieto nejasnosti si vyžadujú proces experimentovania, aby sa dosiahla určitá miera dôvery na strane investora. Riziko aplikácie tohto systému dlažby je príliš vysoké v prípade tak veľkého a komplexného riešeného územia. Zároveň nie je ešte presne definovaný budúci rozvoj niektorých časti riešeného územia. Tieto mestské priestory sú pre mesto príliš dôležité, aby tu bol použitý systém, ktorý je navrhnutý na mieru a je potrebné ho ešte otestovať.

Dopravné riešenie je reálne nastavené, avšak menej ambiciózne v tom, že po fáze 03, keď už bude v prevádzke nová podzemná garáž, stále ponechá množstvo parkovacích miest najmä na Dunajskej ulici.

B. Architektúra, riešenie verejných priestranstiev a kvalita adaptácie/regenerácie priestorov / objektov

Redizajn Námestia SNP bol pre komisiu prijateľný. Riešenie zachováva hodnotu pamätníka SNP a odráža jeho hlavné úlohy pre funkčnú variabilitu, jasný vizuál a transparentnosť. Námestie sa stáva námestím v jeho pravom priestorovom zmysle slova a pamätník zbavený dodatkov sa stáva neoddeliteľnou súčasťou každodenného života na námestí. 

Flexibilný systém dlažby umožňuje plynulý prechod medzi spevnenými a trávnatými plochami, ale zároveň vyvoláva otázku ohľadom údržby a udržateľnosti v týchto prechodových častiach.

Požadovaný efekt návrhu a vzhľad čiastočne zazelenaných častí (trávnaté medzery) budú čoskoro vyvolávať neupravený dojem, najmä počas letných mesiacov. V čase zmeny klímy a suchého leta by mali byť takéto dizajnové riešenia dostatočne prehodnotené.

Návrh prináša najtvorivejší a primerane dôstojný spôsob prezentovania pôvodnej existencie Kostola sv. Vavrinca a Kaplnky sv. Jakuba na Námestí Nežnej revolúcie. Pôdorysnú stopu kostola prezentuje veľkorysá osviežujúca trávnatá plocha uprostred spevnenej plochy námestia, zatiaľ čo kaplnka pripomína voľne stojace umelecké dielo. Obe stavby fungujú ako súčasné pamiatky mesta a spolu s podzemnými priestormi vytvárajú koherentný výstavný súbor významného historického dedičstva.

Nový okrúhly pavilón spolu s kobercovou trojuholníkovou dlažbou prinášajú na Kamenné námestie potrebné zjednocujúce prvky, ktoré upokojujú súčasný heterogénny mestský kontext. Návrh je primerane vyvážený v tom, že môže fungovať ako konečné riešenie, ale napriek tomu necháva otvorenú otázku ďalšieho rozvoja námestia.

C. Efektívnosť, hospodárnosť, ekológia riešenia a vhodnosť voľby profesijného postupu

Návrh prináša efektívne a ekonomické riešenie s jednou výnimkou, že podľa názoru komisie sú ich odhadované náklady príliš nízke. Navrhovaný dlažobný systém prináša jeden veľký otáznik, ktorý nie je možné prehliadnuť, keďže ide o základný kameň návrhu. Zdá sa, že na základne nejasností ohľadom navrhnutého dlažobného systému bol predložený rozpočet podhodnotený.

Manažment dažďovej vody je opísaný skôr vo všeobecných schémach, ako v primerane presvedčivých detailoch. Priepustnosť vody v prezentovaných schémach a systémom medzier v dlažbe – v takto zložitom a husto zastavanom území – nie je dostatočným riešením.

V zásade nie sú podrobne zodpovedané otázky prirodzeného tienenia pomocou veľkokorúnných stromov, ako príspevok k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Trávnatú plochu pri Kostole sv. Vavrinca nemožno považovať za priepustný povrch, vzhľadom k tomu, že je situovaný na streche podzemného objektu.

Navrhnutý výber stromov nezodpovedá stredoeurópskym stromom, ktoré budú musieť byť používané v budúcnosti  – vybrané boli nekompatibilné druhy s malými korunami.

4.miesto

SADAR+VUGA, Bruto, Elea iC

Komentár poroty:

Vytvoriť silný metropolitný charakter je hlavným cieľom predloženého súťažného návrhu. Je evidentné, že tím sa dôkladne sústredil na vytvorenie nového programu, ktorý by podporil silný spoločenský potenciál tohto územia a obohatil súčasný každodenný život týchto mestských priestorov. Nový program sa stáva ústredným bodom, ktorý pozoruhodne vytvára novú identitu územia. Zároveň je navrhnutý úplne nový vzor dlažby na celé riešené územie.

A. Riešenie urbanistických vzťahov, krajinárskych úprav a koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry

Veľkorysý prístup k peším zónam je veľmi vítaný a prezentované zmeny v dopravnej infraštruktúre sú navrhnuté v prospech maximalizácie peších zón.

Navrhovaný dlažobný systém prináša novú neprehliadnuteľnú podobu do obrazu mesta Bratislavy. Tento sporný bod bol intenzívne diskutovaný v komisii a skončil sa skôr otázkami a neistotou. Hlavné obavy sa týkali nevyhnutnosti tohto gesta, jeho vizuálnej kvality a priepustnosti. Dlažba sa má striktne rozprestierať v celom riešenom území z jedného konca na druhý. Tri miesta, ktoré sa líšia svojim významom, hodnotami, mestskými tvarmi, charakterom atď., sú zjednotené jedným typom (a podtypmi) výraznej dlažby. Exkluzívne pútavé gesto vytvára exkluzívny priestor vo vzťahu k okolitej mestskej štruktúre. Existuje však nejaký dôvod na toto gesto? Vizuálna kvalita je otázna, 3D efekt môže byť vizuálne nepríjemný, pri rozsiahlom opakujúcom sa vzore na väčších plochách.

Línie pozdĺž električkových a cyklistických koridorov na Námestí SNP sú viac rozdeľujúce ako zjednocujúce. Na križovatke na Dunajskej a Štúrovej ulici pôsobia skôr chaoticky ako navigačne.

V návrhu je deklarovaná dostatočná priepustnosť povrchov, ktorá však nie je podrobne preukázaná. Ako je známe v stredoeurópskom podnebí a v zastavanom území, je množstvo prezentovaných infiltračných otvorov (priepustných špár) nedostatočné a infiltračná schopnosť bude behom niekoľkých rokov nefunkčná v dôsledku nahromadenia prachu a odpadu. Aplikovanie prezentovanej dlažby na väčšinu nových spevnených povrchov by bola investícia s veľkým rizikom.

B. Architektúra, riešenie verejných priestranstiev a kvalita adaptácie/regenerácie priestorov / objektov

Re-dizajn Námestia SNP si zachováva svoj kľúčový charakter – pamätník – navyše v súčasnom celkovom výraze. Pozdĺžne lavičky spolu s rozsiahlymi trávnikmi uchovávajú predstavu o nedotknuteľnosti tohto pamätníku. Zelený pás s lineárnym parkom pozdĺž južnej časti námestia vytvára aktivity pre ľudí a ponúka nový galerijný objekt na odpočinok a pozorovanie života na námestí.

Tržnica a Námestie Nežnej revolúcie sa považuje za najživšie miesto v riešenom území, s existujúcim dominantným prvkom Starej tržnice, ktorá bola dobre pochopená, ako kontinuita vonkajšieho verejného priestoru. Existujúci otvorený verejný priestor je obohatený vytvorením nového prvku v podobe zapusteného terénu, čo bolo rozporuplne prijaté. Nová odvážna priestorová štruktúra si uzurpuje veľkú časť pozornosti a tým zatieňuje prítomnosť Kostola Sv. Vavrinca ako aj Kaplnky sv. Jakuba v priestorovom a sémantickom zmysle. Jeho výraz je nejednoznačný: na jednej strane je odstránená pôvodná sklenená krabica, ktorá vytvárala bariéru, na druhej strane však nové riešenie obmedzuje využívanie tohto priestoru. Multifunkčný charakter „zapusteného“ námestia je len ťažko predstaviteľný. Archeologické náleziská sú v tesnom napojení s verejnými toaletami a navyše nie je prezentované riešenie bezbariérového vertikálneho prístupu.

Novú identitu Kamenného námestia určuje nový prvok – malé kruhové „pod-námestie“ odrážajúce starú myšlienku a ktoré je schopné zjednotiť okolitý heterogénny mestský kontext. Z hľadiska stratégie fázovania, nie je jasný rozdiel medzi fázou pred a po výstavbe podzemnej garáže. Je kruhové zapustené námestie dočasná štruktúra, ktorú je možné ľahko vybrať a znova vložiť? A čo stromy? Háj pozostávajúci z dospelých stromov si vyžaduje čas, aby sa mohol rozvíjať.

C. Efektívnosť, hospodárnosť, ekológia riešenia a vhodnosť voľby profesijného postupu

Efektívnosť navrhovaného riešenia ovplyvňuje vo veľkej miere navrhnutý dlažobný systém a jeho obmedzená priepustná schopnosť. Hospodárenie s dažďovou vodou prezentované výlučne v schéme je potrebné zvážiť s vyššie uvedenou pripomienkou. Z hľadiska fázovánia sú dobre premyslené detaily parkovacích miest, ktoré sú postupne transformované na oddychové miesta pre chodcov, konkrétne na Námestí SNP a „Pocket park“ pred vchodom do nemocnice na Treskoňovej ulici.

Priebeh súťaže

Ortofotomapa Bratislavy a vyznačené územie Námestia SNP a Kamenného námestia


Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke

Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Členovia komisie

Riadni
Matúš Vallo, SK, primátor Bratislavy
Zuzana Aufrichtová, SK, starostka Starého mesta
Igor Marko, SK/GB, architekt, www.markoandplacemakers.com
Michal Fišer, CZ, architekt, www.triarchitekti.cz
Marko Studen, SLO, architekt, www.scapelab.com
Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt, www.3zu0.com
Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt, www.tvk.fr

Náhradníci
Antonín Novák, CZ, architekt, www.drnh.cz
Juraj Šujan, SK, poradca primátora Bratislavy, architekt v Šujan-Štassel
Michal Marcinov, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie, kraj. arch. – LABAK
Roman Žitňanský, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, architekt

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži

Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

Princípy pre kvalitný verejný priestor v Bratislave

V súčasnosti Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje nový dokument, ktorý stanovuje princípy, ktoré by sa mali uplatňovať pri tvorbe verejných priestorov v Bratislave. Revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia bude slúžiť ako pilotný projekt, v ktorom sa dané princípy aplikujú. 

  • Priestorová identita
  • Mobilita
  • Životné prostredie
  • Zdravie a bezpečnosť
  • Sociálna dimenzia, inklúzia
  • Funkčnosť a ekonomická návratnosť – Živé mesto