Obnova mestského brownfieldu aj nové zariadenie pre seniorov sú projekty, na ktorých začínajú pracovať architekti spolupracujúci s mestom

13. januára 2023

Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v Ružinove a architekti z ateliéru Átrium zas navrhnú nové nízkokapacitné sociálno-zdravotné zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi, v ktorom získajú 30 starší ľudia zdravotnú opateru.

Architekti spolupracujúci s mestom začínajú pracovať na dvoch nových komplexných projektoch. Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v Ružinove a architekti z ateliéru Átrium zas navrhne nízkokapacitné sociálno-zdravotné zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi, v ktorom získajú 30 starší ľudia zdravotnú opateru. 

Architektonické tímy vzišli z poslednej rámcovej dohody, v ktorej uspeli GUTGUT, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS v spolupráci s ateliérom Partero, ateliér A B.K.P.Š., ateliér JRKVC, architektonické štúdio Átrium, a šieste miesto si delia Architekti Šebo Lichý v spolupráci s ateliérom EKOJET. Všetky vymenované ateliéry v uplynulých týždňoch medzi sebou súťažili o tieto dva konkrétne projekty, a na základe najnižšej ceny sa rozhodlo, kto zastreší ich obnovu.

Metropolitný inštitút Bratislavy s hlavným mestom kladú veľký dôraz na to, aby stredne veľké investície do obnovy verejných priestorov či budov mali oporu v kvalitnej architektúre. V rámcovej dohode opäť uspeli renomovaní slovenskí architekti, ktorí majú vo svojich portfóliách množstvo kvalitných realizácií, za ktoré získali prestížne ocenenia. Vďaka našim a ich skúsenostiam sa bude pokračovať v kvalitných návrhoch pre obnovu ďalších verejných priestorov,“ povedal Marek Harčarík, riaditeľ Sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Z predošlých rámcových dohôd MIB spolu s mestom realizovali viacero projektov vo verejnom priestore, napríklad nové multifunkčné ihrisko na začiatku Karlovej Vsi, obnovu okolia Pamätníka obetiam extrémizmu či revitalizáciu horárne na Peknej ceste. Z aktuálnej rámcovej dohody sa ako prvé pripravia dva návrhy na komplexnejšie projekty verejných budov, z ktorých jeden zlepšuje dostupnosť zdravotnej opatery pre seniorov a druhý oživuje mestský brownfield. 

Mestský brownfield prejde obnovou

Z nevyužitého areálu na Bazovej ulici sa má v priebehu nasledujúcich 10 rokov stať multifunkčný mestský blok s atraktívnymi voľnočasovými priestormi. Areál by mal pokrývať širokú škálu potrieb obyvateľov mesta, od potreby vzdelávania, bývania, poskytovania služieb a občianskej vybavenosti, až po možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia a aktívneho trávenia voľného času. 

Nakoľko je areál Bazova rozľahlé a komplexné územie, revitalizácia prebehne v etapách. Predmetom riešenia 1. etapy je rekonštrukcia Haly dielní a revitalizácia priľahlého okolia.

Vysúťažení architekti z ateliéru GUTGUT pripravia architektonickú štúdiu a následne kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre realizáciu. Prioritou mesta je získanie kvalitného návrhu reagujúceho na súčasné energetické a environmentálne výzvy, preto bude počas celého procesu dôležitá spolupráca architektov a odborníkov na danú problematiku.

Transformácia budovy ´Haly dielní´ prinesie nové administratívne zázemie, kultúrno-vzdelávací priestor a doplnkovú gastro-prevádzku s drobným predajom. Plánovaná je úprava vnútorného námestia na pobytový priestor a vysunutie programu z interiéru do exteriéru. Vytvoriť sa má aj pešie a cyklistické prepojenie medzi Kulíškovou a Bazovou ulicou, čím ľuďom zlepšíme priechodnosť širšieho územia. 

Základnou ideou pri adaptácii hál je zachovanie a podpora tvaroslovia industriálnej architektúry. MIB považuje za hodnotnú práve kombináciu železobetónového stĺpového a stenového systému, ktorý umožňuje vytvorenie otvoreného a variabilného vnútorného priestoru. Ďalšími cennými prvkami sú strešné oceľové väzníky, svetlíky, či betónové trámové stropy.

Mesto chce ísť príkladom aj pre iných vlastníkov brownfieldov, a to práve v spôsobe, akým plánuje obnoviť toto hodnotné územie v širšom centre mesta, ktoré stratilo svoju pôvodnú funkciu.  

V minulosti sídlili na Bazovej ulici Technické služby mesta, následne bolo územie nevyužívané. Nultou fázou oživenia tohto areálu do doby komplexnej rekonštrukcie, je využitie priestorov Komunálnym podnikom mesta Bratislava, ktorý tu má svoje dočasné sídlo, skladuje materiál a techniku. Donedávna sa tu nachádzalo aj centrum opätovného použitia KOLO, ktoré má momentálne novú adresu na Pestovateľskej ulici v Ružinove. Časť priestorov areálu zostáva nevyužívaná. 

Postupné otvorenie areálu preverí potenciál pre rozvoj celého bloku Bazová, jeho dostupnosť a atraktivitu a prinesie nové funkcie pre verejnosť. Dlhodobou víziou mesta je vytvoriť z brownfieldu živý multifunkčný mestský blok tvorený s ohľadom na rôzne sociálne a vekové skupiny, pokrývajúci rozmanité potreby návštevníkov a obyvateľov počas celého dňa.  

Mesto plánuje postaviť nové zariadenie pre seniorov

V Karlovej Vsi v časti Dlhé diely má do roku 2026 vzniknúť nové nízkokapacitné sociálno-zdravotné centrum pre 30 klientov. Vybuduje sa na nezastavanom pozemku s parcelným číslom 3651/1 vo vlastníctve hlavého mesta, ktorý susedí s Hlaváčikovou ulicou. Zariadenie by malo poskytovať celkovú starostlivosť pre seniorov, ktorí potrebujú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ošetrovanie, rehabilitáciu a sociálne poradenstvo. Budúci návrh od ateliéru Átrium má spĺňať kritériá na estetiku, bezpečnosť a jasnú orientáciu v priestore. Očakáva sa nižšia dvoj alebo trojposchodová budova s výťahom a vlastnou záhradou. 

Návrh nového nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia pre seniorov v Karlovej Vsi.u seniorov má byť bezbariérový a vhodne začlenený do okolitej zástavby, aby sa mohli seniori pohodlne pohybovať a zamedzilo sa ich sociálnemu vylúčeniu. To sa často deje v starších budovách s vysokými prahmi a mnohými ďalšími bariérami, čo prirodzene sťažuje klientom plnohodnotné trávenie času v rámci celého areálu. Dnes je tiež bežné, že domovy seniorov majú spoločné kúpeľne, čo spôsobuje starším ľuďom ťažkosti. Zadanie preto odporúča jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami. Architektonický návrhy by sa mal priblížiť príkladom zo zahraničia, aby klienti pociťovali väčšie pohodlie v každej oblasti spolužitia. Zadanie pre architektov MIB konzultoval aj so Sekciou sociálnych vecí z magistrátu, aby výsledný návrh spĺňal najvyššie štandardy pre komfortné ubytovanie seniorov.

Architekti spolu s interiérom navrhnú aj záhradu pre voľnočasové aktivity a oddych. Vítané sú riešenia zamerané na šetrenie vodou, zníženie produkcie skleníkových plynov, riešenia na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody v území za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj prvkov technického charakteru a znižovanie podielu nepriepustných povrchov na teréne. V návrhu sa očakáva snaha o riešenia s nízkou uhlíkovou stopou a využívanie lokálnych energetických zdrojov tepla. 

Zvyšovanie kapacít v domovoch sociálnych služieb a zabezpečenie podmienok pre dôstojný život starších obyvateľov, je jedným z cieľov strategického plánu Bratislava 2030. Mesto sa plánuje pri tomto projekte uchádzať o financie z Plánu obnovy. Vďaka rámcovej dohode by mali architekti pripraviť štúdiu a projektovú dokumentáciu v priebehu tohto roka.   

Mapa riešeného územia, kde má vzniknúť nové zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi v časti Dlhé diely. Zdroj MIB

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...