MIB sa dohodol s vlastníkmi pozemkov, ako má vyzerať nová štvrť, ktorá vznikne na Mlynských nivách

8. augusta 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy v rámci prípravy urbanistickej štúdie pre novú mestskú štvrť Mlynské nivy uzatvoril zmluvy s 8 vlastníkmi pozemkov zastupujúcimi až 14 projektov o koordinovanej príprave modernej štvrte 21. storočia

Riešené územie Mlynské nivy, MIB

Nová štvrť na Mlynských nivách má vzniknúť na princípoch 15 minútového mesta, s blokovou zástavbou, dostupným bývaním, občianskou vybavenosťou, cyklochodníkom aj mestským bulvárom. Vďaka koordinovanému postupu mesta a vlastníkov pozemkov dôjde k transformácii územia s množstvom brownfieldov, zhodnotia sa všetky riešené projekty, a tiež sa docieli vysoká kvalita života budúcich obyvateľov novej štvrte.

V území Mlynských nív, v dnes málo využívanom území po bývalých priemyselných areáloch s priamym dotykom k centru mesta, je viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa v minulom roku prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. Zmluvu o spolupráci na spracovanie urbanistickej štúdie s hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy podpísalo 8 vlastníkov, ktorí zastupujú 14 projektov a zúčastnili sa rokovaní.

Cieľom štúdie a následného návrhu zmien a doplnkov územného plánu je pripraviť koncepciu a zladiť záujmy žiadateľov, verejný záujem tak, aby boli skoordinované širšie súvislosti v tomto území s veľkým potenciálom. 

Podľa odhadov MIB bude v lokalite preinvestovaných len z projektov pochádzajúcich z výzvy zhruba 1,6 až 2 miliardy eur a predpoklad je, že do pätnástich až dvadsiatich rokov tak vznikne vyše 7 000 nových bytov.

Spolupráca na tvorbe štúdie s vlastníkmi pozemkov zároveň zabezpečí, že celé územie sa transformuje na kompaktnú štvrť 21. storočia, nie súbor individuálnych projektov bez potrebných ďalších funkcií mimo bývania.

„V posledných mesiacoch sme intenzívne rokovali o individuálnych otázkach pri jednotlivých projektoch a potrebách v území a som veľmi rád, že podpisom zmluvy vlastníci pozemkov súhlasili s konceptom, akým sa má celé územie transformovať na kompaktnú modernú štvrť,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Stretnutia zo strany MIB prebiehali aj v spolupráci s odborníkmi so skúsenosťami na tvorbu nových štvrtí, a tiež s architektami, ktorí tvoria jednotlivé projekty vlastníkov, z čoho vyplýva, že popri funkčne nastavenej náplni štvrte s ohľadom na jej potreby, bude stále zachovaný charakter individuálnych projektov,“ doplnil Mazúr.

Nová štvrť s kvalitnou občianskou vybavenosťou, školou a množstvom parkov

Zóna Mlynské nivy má 138 hektárov a je vymedzená Košickou ulicou, križovatkou na most Apollo, Prievozskou ulicou, Hraničnou a Prístavnou ulicou v blízkom dotyku so Zimným prístavom ako ďalším rozvojovým územím.  

Štúdia, na ktorej spracovanie v réžii MIB prispievajú vlastníci projektov, ukáže, ako by mala nová štvrť, jej vybavenosť a funkcie, zástavba aj verejné priestory vyzerať, aby boli pokryté požiadavky všetkých obyvateľov štvrte aj ľudí v nej pracujúcich. Základný princíp, na ktorom štvrť vznikne, je koncept 15 minútového mesta, kde v pešej dostupnosti sú všetky potrebné funkcie, primárnou dopravou sú udržateľné formy dopravy, najmä systém kvalitnej verejnej dopravy. Štvrť tiež napĺňa princíp dostupného bývania blízko centra s množstvo zelene s parkami od zonálnych po susedské aj dostupnými športoviskami pre zdravších obyvateľov, a tiež novou základnou školou.  

Výstavba verejnoprospešnej infraštruktúry v novej štvrti by mala byť spolufinancovaná developelopermi. Pôjde najmä, ale nielen o kvalitnú dopravu, dostatočnú občiansku vybavenosť a dostupné sociálne služby, dostupnú zeleň a kvalitný verejný priestor, ktoré budú slúžiť aj novým obyvateľom štvrte.

„O výške príspevku s vlastníkmi pozemkov priebežne rokujeme. Celý proces je transparentný a rovnaký pre všetkých. Podobná forma spolufinancovania sa osvedčila pri tvorbe nových mestských štvrtí v Prahe a s českými partnermi bola metodika výpočtu príspevku konzultovaná, povedal Mazúr.

MIB pri spracovaní štúdie vychádza z disponibilnej výmery nadzemných podlažných plôch z aktuálne  platného územného plánu a z podkladov a zámerov predložených developermi v ich žiadostiach na výzvu o dostupnosť nájomného bývania. 

Štúdia, podľa ktorej sa bude územie rozvíjať, bude zverejnená na jeseň tohto roka. Následne prebehne verejné prerokovanie dvojvariantného návrhu riešenia štúdie a po jeho ukončení budú zapracované pripomienky z verejného prerokovania.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...