Vegetačné strechy

Napriek rýchlo rastúcej popularite vo svete sú zelené strechy na Slovensku stále raritou. Ich výhody však ďaleko presahujú nielen náklady spájané s realizáciou. Pri systematickom využívaní zelené strechy výrazným spôsobom prispievajú k odolnosti miest voči nepriaznivým následkom zmeny klímy, či už zachytávaním dažďovej vody, ochladzovaním budov a okolitého prostredia v letných mesiacoch, no zároveň aj na udržanie tepla v zime.

Nesmieme tiež opomenúť ekologické funkcie zelených striech ako prispievanie k životaschopnosti mestskej flóry a fauny. Zelené strechy teda tvoria pozitívny prvok, ktorý prospieva ľudskej populácii, no ktorý zároveň poskytuje útočisko hmyzu, vtáctvu či iným živočíchom.

Poslaním tohto dokumentu je predstaviť zásady a požiadavky pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech. V mestách by mal byť tento element zelenej infraštruktúry samozrejmosťou a súčasťou požadovaných koeficientov zelene pri stavebnej činnosti s výnimkou prípadov podzemných stavieb.

Zelené strechy sú jedným z nástrojov ako ovplyvniť negatívne dopady zahusťovania mesta na úkor zelených plôch, no predovšetkým nástrojom pri adaptovaní sa na zmeny klímy. Najväčší potenciál vidíme najmä v zazelananí rozľahlých striech objektov komerčných, administratívnych a logistických areálov. Aj to je dôvod, prečo bol tento dokument vytvorený, pričom je určený aj pre projektantov, investorov a realizátorov zelených striech.

Dokument uvádza pojmy v súvislosti s témou zelených striech. V jednoduchosti predstavuje funkcie, delenie a spôsob ich údržby. Vychádza a čerpá v plnej miere z materiálu „Vegetační souvrství zelených střech, Standardy pro navrhování, provádení a údržbu”, ktorý vydala Odborná sekcia Zelené Střechy při Svazu zakládaní a údržby zeleně v Brne.

Posledná aktualizácia: október 2022