Senior architekt/ka na Sekciu tvorby mestských priestorov

Kariéra
1. júla 2024

Rámcová náplň práce:

 • práca na projektoch MIB-u a mesta Bratislava,
 • vedenie projektov a projektových častí,
 • manažovanie práce externých architektov a stavebných inžinierov,
 • príprava a spracovanie zadaní (definovanie lokalitného programu, definovanie krajinno – architektonických požiadaviek, definovanie stavebných štandardov, definovanie rozsahu a podrobnosti projektovej dokumentácie, stanovenie termínov na spracovanie),
 • spracovanie overovacích štúdií – preverenie realizovateľnosti požadovaného lokalitného programu, výšky investície, predpokladanej hodnoty zákazky na projekčné práce,
 • pripomienkovanie a optimalizácia navrhovaných riešení a projektovej dokumentácie,
 • zabezpečovanie vedenia a kontroly celého projektového tímu prideleného pre určený projekt a zodpovednosť za jeho riadne fungovanie, pričom projektovým tímom sa rozumejú všetci, zamestnanci, iní spolupracovníci, externí technici, projektanti a iné osoby technického zamerania vykonávajúce činnosti na určených projektoch,
 • zabezpečovanie každodenné plánovania, zadávanie úloh, realizácie, riadenia a koordinácie určených úloh členom projektových tímov,
 • kontrolovanie kvality vykonaných prác na určených projektoch,
 • zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov určených projektov,
 • preberanie a kontrola hotovej projektovej dokumentácie, spracovanie žiadostí o opravu,
 • koordinácia s ostatnými útvarmi MIB a ďalšími organizáciami v rámci súvisiacej agendy,
 • zabezpečenie vypracovania pravidelných reportov k určeným projektom,
 • práca na koncepčných a strategických témach MIB,
 • spolupráca na grantových projektoch s oddeleniami Magistrátu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
 • poskytovanie podpory pri príprave odpovedí o vedených projektoch a súčinnosti pri úlohách oddelenia komunikácie súvisiacich s určenými projektami.

Zamestnanecké výhody, benefity

1.     Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,  príspevok do DDS 2 – 3%.

2.     Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas,
 • čiastočný Home office v týždni,
 • sociálna politika – príspevok na stravovanie,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • Multisport karta,
 • príspevok na dopravu vo výške 12 eur/mesačne,
 • možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky).
 • práca pre prestížneho zamestnávateľa.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra
 • Odborná prax v oblasti architektúry objektov občianskej vybavenosti a obytných budov minimálne 4 roky – z toho min. 2 roky vo vedení projektu.
 • Skúsenosť so samostatným vedením komplexnej stavby od obstarávania až po kolaudáciu
 • Skúsenosť v oblasti projektového manažmentu
 • Znalosť povoľovacieho procesu a rámcová znalosť stavebného zákona a súvisiacich vyhlášok
 • Skúsenosť s prípravou investičných zámerov a skúsenosť je mimoriadne vítaná.
 • Osobná projekčná činnosť v oblasti architektúry, alebo  odborná prax vo verejnej správe je vítaná.
 • Skúsenosť s kontrolou PD a rozpočtov, ako aj schopnosť práce s cenníkmi (napr. Unika) a kalkulačkou stanovujúcou hodnotu projektových prác Českej komory architektov sú vítané.
 • Ovládanie softvéru v rozsahu potrebnom na vedenie a kontrolu agendy a dokumentácie k projektu: AutoCAD, Word, Excel podmienkou; MS Project, SketchUP, Adobe vítané
 • Schopnosť pracovať samostatne aj tímovo.
 • Samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť.
 • Bezúhonnosť, integrita.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

od 1600 EUR / mes. ( Tarifný plat: 983,-€ ) Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis /max.4 normostrany/
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o výberovom konaní

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 11.7.2024.