Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)

Prebiehajúca
Ukončená

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Podrobnosti súťaže

V zmysle § 16 ZVO je predmetné verejné obstarávanie uskutočňované ako príležitostné spoločné verejné obstarávanie.

Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy a Hlavné mesto SR Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 1. 2022

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 1 000 000,00 EUR bez DPH

Dĺžka čerpania: 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu

Hodnotiace kritériá: uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy

Realizáciu zákazky bude vykonávať 6 vysúťažených ateliérov, ktorí v rámci hodnotenia kritéria kvality získali najvyšší počet bodov, ale len za predpokladu, že ich počet bol vyšší ako 60 bodov (z celkového počtu 100 bodov).

Dokumenty na stiahnutie: