Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)

Prebiehajúca
Ukončená

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Zdroj: Freepik/mindandi

Výsledky súťaže

Zo súťaže vzišlo 6 tímov architektov, ktoré budú spolupracovať s Metropolitným inštitútom Bratislavy na obnove mestských verejných priestorov.

Poradie podľa počtu získaných bodov:

  • GUTGUT, s.r.o.
  • CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o. v spolupráci s Ateliér Partero, s.r.o.
  • A B.K.P.Š., s r.o.
  • JRKVC, s.r.o.
  • Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
  • Architekti Šebo Lichý, s.r.o. v spolupráci s EKOJET, s.r.o.

Odôvodnenie

Identifikovaní úspešní uchádzači získali pri hodnotení kvalitatívneho kritéria najvyšší počet bodov, a zároveň bola splnená podmienka v zmysle bodu 6.1 časti A. Súťažných podkladov, tzn. úspešným uchádzačom sa mohol stať len uchádzač, ktorý získal viac ako 60 bodov.

Ponuky úspešných uchádzačov splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a boli predložené v súlade so súťažnými podkladmi. Všetci úspešní uchádzači splnili podmienky účasti v celom rozsahu, na preukázanie ktorých využili kapacity iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, prípadne vytvorili skupinu dodávateľov podľa § 37 ZVO. Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk sa ponuky úspešných uchádzačov umiestnili na prvom až šiestom mieste, preto ich verejný obstarávateľ prijíma.

Podrobnosti súťaže

V zmysle § 16 ZVO je predmetné verejné obstarávanie uskutočňované ako príležitostné spoločné verejné obstarávanie.

Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy a Hlavné mesto SR Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 1. 2022

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 1 000 000,00 EUR bez DPH

Dĺžka čerpania: 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu

Hodnotiace kritériá: uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy

Realizáciu zákazky bude vykonávať 6 vysúťažených ateliérov, ktorí v rámci hodnotenia kritéria kvality získali najvyšší počet bodov, ale len za predpokladu, že ich počet bol vyšší ako 60 bodov (z celkového počtu 100 bodov).

Dokumenty na stiahnutie: