Revitalizácia Námestia Republiky

Prebiehajúca
Ukončená

Predmetom súťaže návrhov je spracovanie urbanisticko-krajinársko-architektonického návrhu revitalizácie Námestia Republiky, ktoré má potenciál byť centrálnym zhromažďovacím priestorom mestskej časti Petržalka.

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a tiež nájsť partnera, s ktorým bude Hlavné mesto spolupracovať na projekte.

Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
 • Podľa predmetu súťaže: urbanisticko-krajinársko-architektonická
 • Podľa priebehu súťaže: dvojkolová

Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré spĺňa požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach pre postup do druhého kola.

V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a dopracované o podrobnejšie urbanisticko-architektonické a krajinárske riešenie.

Počet účastníkov, ktorí budú vyzvaní do 2. kola súťaže je tri až päť, v závislosti od rozhodnutia poroty. Obe kolá súťaže sú anonymné.

Porota

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Jitka Trevisan, autorizovaná krajinná architektka ČKA – predsedníčka poroty
 • Pavol Paňák, autorizovaný architekt SKA
 • Jiří Weinzettl, autorizovaný architekt ČKA
 • Anton Reitzner, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Štefan Hasička, architekt, Referát územného rozvoja a GIS, MČ Petržalka

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Štefan Lančarič, autorizovaný krajinný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ján Urban, architekt, Sekcia verejných priestorov, MIB

Lehoty

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 1. kolo: 16. 5. 2022, 12:00
 • Predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie – 1. kolo: 30. 5. 2022  
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 2. kolo: 1. 8. 2022, 12:00
 • Predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie – 2. kolo: 15. 8. 2022  
 • Predpokladaný termín oznámenia výsledkov účastníkom: 19. 8. 2022  
 • Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov: 30. 8. 2022

Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže.

Odmeny

1. cena: 20 000€                

2. cena: 12 000€    

3. cena:  8 000€      

Suma vyhradená na odmeny: 6 000€

Dokumenty na stiahnutie