Revitalizácia Námestia Republiky

Prebiehajúca
Ukončená

Predmetom súťaže návrhov je spracovanie urbanisticko-krajinársko-architektonického návrhu revitalizácie Námestia Republiky, ktoré má potenciál byť centrálnym zhromažďovacím priestorom mestskej časti Petržalka.

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a tiež nájsť partnera, s ktorým bude Hlavné mesto spolupracovať na projekte.

Výsledky súťaže

1. miesto:

gro architekti

Súťažný návrh

Návrh číslo 6 najlepšie spĺňa dosiahnuté kvality vo vzťahu k zadaniu. Identita návrhu preberá existujúci kontext Petržalky a rozvíja ho v silnej geometrickej forme obdĺžnikovej plochy – nového Námestia republiky zasadeného v zeleni. Obdĺžniková plocha alebo aj „koberec aktivít“ koncentruje niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré sa postupom času vedia zahusťovať a plniť ďalšími aktivitami. Silná geometrická štruktúra námestia, ktorá tvorí jej identitu bude v rôznych vývojových/stavebných fázach námestia stále prítomná. Porota oceňuje kontrast pevných hrán a voľného vnútra. Kvalita malej navrhovanej architektúry je umiernená a primeraná. Porota umiestnila tento návrh na 1. miesto aj z dôvodu, že prípadné drobné zmeny v nadväzujúcich stupňoch PD sú najjednoduchšie realizovateľné (napr. pootočenie pódia smerom ku Kauflandu), pričom naďalej zachovávajú základný koncept návrhu.

Z hľadiska dopravy – automobilovej, cyklo a pešej prináša návrh najlepšie riešenie, ktoré vytvára nové prepojenia a pôsobí urbanisticky najucelenejšie. Pešie napojenia aktívne prepájajú novo-navrhované zastávky autobusu Markova s existujúcimi chodníkmi, vytvárajú napojenia pri Cik Cak centre a navrhujú bezpečnejšie prechody pre chodcov vďaka zeleným pásom skrz Jiráskovú ulicu. Zároveň návrh rieši a upravuje prepojenie námestia a Chorvátskeho ramena. Návrh prináša komunikačný koridor kolmý na Chorvátske rameno ako predprípravu na lávku, námestie vie však fungovať aj samostatne bez nej.

Návrh prichádza s nápadom, že umiestnenie skateparku v rámci spojitého námestia ponecháva zelenú plochu pri Chorvátskom ramene voľnú, čo umožní do budúcna riešiť zelenú líniu, ktorá je prítomná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena, a ktorá sa v bode dotyku námestia zväčšuje. Za pozitívum bolo tiež vnímané umiestnenie tribúny, ktorá umožní sledovanie športových podujatí a podporí pobytovú kvalitu skateparku.

Porota však upozorňuje na obavy z priepustnosti veľkej spevnenej plochy námestia. Z technického hľadiska bude potrebné pri spresňovaní návrhu hľadať také riešenia, ktoré umožnia však vody aj v rámci spevnenej plochy. Porota tiež dáva na zváženie preriešenie pergoly, ktorá by pri danej veľkosti mala plniť okrem úkrytu pred svetlom a dažďom aj ďalšie, pridané funkcie k námestiu. Je potrebné tiež zvážiť nutnosť rotácie pamätníka a z toho vyplývajúcej úpravy existujúcej stromovej výsadby. Bolo by vhodné zachovať ho v jeho v pôvodnej pozícii a zapracovať do „lemu koberca“. V ďalších krokoch bude tiež potrebné návrh námestia racionálne rozfázovať.

Návrh pracuje so zeleňou ako hmotou, ktorá vyvažuje silnú ústrednú figúru námestia. V ďalšej fáze spracovania bude potrebné sa zaoberať konkrétnymi sortimentami, vhodnými do urbánneho prostredia v čase meniacej sa klímy a plnohodnotne plniace ekosystémové služby. Zároveň porota odporúča zamerať sa i na kompozičný aspekt výsadieb využitím napr. stromoradí a alejí, ktoré podporia komunikačné trajektórie v území. Taktiež odporúčame dopracovať zelené ostrovy v námestí z pohľadu ich tvarového definovania a funkcie.

2. miesto:

Amulet + sustektecl + Veronika Brabcová

Súťažný návrh

Návrh č. 4 pristupuje k riešeniu námestia netradične – predstavuje víziu urbánneho lesa, v ktorom sú rozmiestnené jednotlivé časti programu – skatepark, zhromažďovacia plocha, pamätník – ktoré na seba nadväzujú a prelínajú sa vpeších ťahoch. Toto riešenie vytvára niekoľko priestorov s vlastným charakteroma rôznou mierou otvorenosti / súkromia. Napriek vyššej miere členitosti námestia, porota oceňuje, že návrh pôsobí jednotne, ako ucelený priestor. Za pozitívum bol vnímaný aj silný vzťah geometrie centrálneho priestoru námestia voči pozícii Chorvátskeho ramena – smerovanie osi námestia kolmo na rameno.

Príjemným vstupom od autorov do územia nad rámec zadania bol uroboros, prechádzajúci celým námestím, ktorý návštevníka sprevádza rôznymi charaktermi krajiny. Tento prístup vytvára priestor pre rôzne vekové kategórie návštevníkov, môže byť tiež spolu sďalšími prvkami ako vodný vír a „brouzdaliště“ (plytká vodná plocha) inovatívnym prístupom kvytvoreniu možností pre hru detí na námestiach.

Návrh vhodne napĺňa požiadavky na programové riešenie aprimerane rozmiestňuje jednotlivé funkcie na námestie.Porota oceňuje rozšírenie spevnenej zhromažďovacej plochy omlatové plochy na východe a západe, ktoré v prípade väčšieho podujatia vedia slúžiť ako rozšírenie plochy pre publikum alebo priestor pre mobilné gastro. Tento návrh najlepšie pracuje s umiestnením kaviarne, ktorá komunikuje s viacerými funkciami súčasne a nadväzuje na Chorvátske rameno a prípadnú budúcu lávku. Porota oceňuje ajzakomponovanie pamätníka do nového návrhu pri jeho súčasnej polohe, vrátane vzrastlej vegetácie po jeho obvode.

Napriek tomu, že porota rozumiesnahe pristupovať k stavebnej časti projektu (spevneným plochám) ekonomicky, v novom riešení priestoru sa očakávala aktualizácia peších a cyklistických prepojení vo vzťahu k súčasným a budúcim potrebám námestia. Celkové dopravné riešenie bolo vnímané ako menej uspokojivé– návrh zveľkej miery konzervuje aktuálny stav peších koridorov, absentujú nové potrebné prepojenia pre chodcov aj cyklistov. Za pozitívum návrhu je vnímaný prístup k umiestneniu lávky –návrh funguje dobre s aj bez lávky, keďže samotné riešenie lávky bolo vzadaní výhľadové a nebolo predmetom tejto súťaže.

Nosným prvkom návrhu bola vegetácia. Autori s jej pomocou vytvárajú rôzne kvality priestoru – rôzne druhy krajiny na jednom námestí. Každá výsadba vzrastlýchdrevín v meste dosiahne svoj efekt v čase až po dlhšom období. Týka sa to všetkých návrhov. Avšak hlavná myšlienka návrhu č. 4 je postavená práve na efekte, ktorý vegetácia docieli až po niekoľkých dekádach, a vzhľadom na extrémne stanovištné podmienky nie je isté, či vôbec. Autori pracovali so sortimentom, navrhujú konkrétne druhy stromov, otázna je však udržateľnosť a reálnosť takejto intervencie.

Voľba určitých druhov stromov – napríklad borovíc -sa nepokladá vzhľadom na zmenu klímy a na ňu nadväzujúcich problémov s prežitým týchto druhov za vhodnú. Zároveň existuje obava z cenovej náročnosti takejto realizácie vegetácie a náročnosti jej budúcej údržby (napr. borovica umiestnená v mlate opadáva a umiestnenie sedenia priamo pod ňou by znamenalo zvýšený režim údržby). Porota umiestnila tento návrh na 2. miesto najmä kvôli obave z dozretia hlavnej myšlienky do cieleného stavu a pochybnostiach o dosiahnutí potrebnej výšky a hustoty vegetácie tak, ako sa v návrhu prezentuje.

3. miesto:

young.s architekti s. r. o.

Súťažný návrh

Návrh č. 9 pracuje s rozčlenením územia na menšie časti, každá s vlastným charakterom vegetácie aprogramu. Porota má však dojem, že urbánne rozplánovanie návrhu je príliš striktné a absentuje v nej zjednocujúca zložka. Charakterovo návrh pripomína výstavnícku inscenáciu, kde v každej časti prevažuje iný typ výsadby. Bez danej výsadby by však územie pozostávalo z ortogonálnej siete chodníkov, bez hlbšieho účelu. Práve z tohto dôvodu sa porota domnieva,že zložka vegetácie je v tomto návrhu braná skôr ako grafická výplň.

Z dôvodu veľkej diverzity vegetácie sa predpokladá finančne najnáročnejšia údržba z pomedzi všetkých troch návrhov. Domnievame sa, že postupom času by si obyvatelia lokality vytvorili diagonálne výšľapy v striktných geometrických plochách na úkor zelene. Les v centre námestia by v kontakte s ostatnými funkciami neplnil svoju úlohu.Bežecká dráha na rozdiel od návrhu č. 4 v celkovom koncepte zaniká.

Za pozitívum návrhu je vnímané kolmé orientovanie hlavného zhromažďovacieho priestoru na Chorvátske rameno a čiastočnú flexibilitu pri prípadnom preusporiadaní programu. Za problematické sa považuje silné zvýraznenie diagonálnej trasy prechádzajúcej cez námestie bez riadneho ukončenia – v tomto prípade sa križuje so skateparkom. V návrhu absentuje práca s pešími trasami a racionálnym spôsobom prepojenia potrebných bodov v území.


Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
 • Podľa predmetu súťaže: urbanisticko-krajinársko-architektonická
 • Podľa priebehu súťaže: dvojkolová

Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré spĺňa požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach pre postup do druhého kola.

V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a dopracované o podrobnejšie urbanisticko-architektonické a krajinárske riešenie.

Počet účastníkov, ktorí budú vyzvaní do 2. kola súťaže je tri až päť, v závislosti od rozhodnutia poroty. Obe kolá súťaže sú anonymné.

Porota

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Jitka Trevisan, autorizovaná krajinná architektka ČKA – predsedníčka poroty
 • Pavol Paňák, autorizovaný architekt SKA
 • Jiří Weinzettl, autorizovaný architekt ČKA
 • Anton Reitzner, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Štefan Hasička, architekt, Referát územného rozvoja a GIS, MČ Petržalka

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Štefan Lančarič, autorizovaný krajinný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ján Urban, architekt, Sekcia verejných priestorov, MIB

 

Lehoty

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 1. kolo: 16. 5. 2022, 12:00
 • Predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie – 1. kolo: 30. 5. 2022  
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 2. kolo: 1. 8. 2022, 12:00
 • Predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie – 2. kolo: 15. 8. 2022  
 • Predpokladaný termín oznámenia výsledkov účastníkom: 19. 8. 2022  
 • Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov: 30. 8. 2022

Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže.

Odmeny

1. cena: 20 000€                

2. cena: 12 000€    

3. cena:  8 000€      

Dokumenty na stiahnutie

https://youtu.be/_-AptqUbAu8