Predĺženie promenády na Železnej studničke – Architektonická súťaž

Prebiehajúca
Ukončená

Účelom súťaže je získať čo najvhodnejšiu krajinársko – architektonickú koncepciu verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o návrh promenády v úseku od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka), okolo dvojice rybníkov, po Snežienku. A tiež o návrh úprav okolia rybníkov tak, aby vznikla možnosť prístupu k vodnej hladine alebo možnosť pobytu nad ňou pomocou oddychovo - rekreačných prvkov.


Výsledky súťaže

1. miesto

Autori postavili koncepciu na “pozorovaní – status quo” a intervenciách, vnímaní krajiny v pohybe. Prichádzajú s riešením úpravy jestvujúcej vegetácie a jej kreatívnou údržbou (design by management). Oceňujeme tento “odvážny” prístup jednoduchými zásahmi, ako napríklad vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste, a tým odhaľovanie zaujímavostí. Ide o vytváranie nových priehľadov a možností pozorovania krajiny. Je to ďalší rozmer v uvažovaní o obraze krajiny na Železnej studničke. Autorský kolektív najrealistickejšie vyhodnotil priestorové možnosti priečneho profilu promenády a ponúkol riešenie zdieľanej komunikácie. Toto riešenie určite nie je najpohodlnejšie, no v prípade priestorových obmedzení si však musíme zvyknúť na istú mieru tolerancie voči ostatným. Návrh prináša očakávané riešenia jednotlivých funkcií, ktoré sú logicky radené a relatívne citlivo zasadené do prostredia. V niektorých prípadoch, ako sú móla jazera 1 a 2, je ich rozsah a robustnosť na diskusiu. Ďalej zbytočná komfortnosť lávky pri prameni a k mokradi. Človek by si mal niektoré veci zaslúžiť. Rovnako navrhovaná zastávka v konfrontácii s nepriaznivým počasím a “náročnosť “ detského ihriska. Návrh podľa poroty najlepšie naplnil očakávania zadania a všetky diskutabilné body nijakým spôsobom neznižujú jeho dôveryhodnosť, nakoľko sú v ďalšom rozpracovaní dokumentácie riešiteľné.

2. miesto

Návrh Doxa architekti predstavil silný a najradikálnejší koncept takzvanej duality prístupov. Uchopil zadanie jednoznačným rozdelením prostredí, kde na jednej strane v dĺžke “ mestského bulváru” príroda ustupuje človeku – a na druhej strane na “neviditeľnej ceste” človek ustupuje prírode. Toto rozhodnutie autorov prinieslo výrazné momenty narábania s krajinou prostredníctvom architektonických prvkov. Objekty a plochy tvarovo vychádzajúce zo základných geometrických útvarov sa až na výnimku prestrešenej kolonády mierkou trafili do prírodného prostredia. Zaujali výtvarnou abstrakciou a prínosom nových funkcií, ktoré je možné v čase organizovať. Vzhľadom na polohu v rámci mesta a povahu lokality je materialita a farebnosť na diskusiu. Otázna je miera. Výrazným nedostatkom sa stalo dopravné riešenie promenády. Navrhovaná segregácia všetkých účastníkov premávky by mala vysoké priestorové nároky a s tým spojené výrazné zásahy do okolia trasy. Materiálové riešenie bus pruhu ako zatrávňovacej dlažby vyvolala množstvo pochybností, či už z funkčného alebo technického hľadiska. Je z nášho pohľadu nereálna a koniec koncov aj nepotrebná. Riešenie osvetlenia promenády formou nesvetlenej linky prakticky na hornej hrane chodníka vyvolal pochybnosti z hľadiska funkčnosti počas jesenného, no najmä zimného obdobia. Porota oceňuje architektonický prínos návrhu, na druhej strane nám chýbala aspoň nejaká práca s drevinami. Hľadanie a objavovanie skrytých príležitostí krajiny ako takej. Rezať nemusí vždy znamenať len ničiť.

3. miesto

Na prvý pohľad navrhované úpravy vstupujú do územia veľmi citlivo. Oprava mosta, vodný prameň, autobusová zastávka, opekacie miesta, prístrešky, piknikové terasy, ihriská a vyhliadkové móla, ktoré ponúkajúce novú perspektívu pozorovania prírody. To všetko riešené v materiálovej kombinácií oceľ a drevo by tak bez problémov zapadlo do predstavy väčšiny užívateľov. Tých, ktorí železnú studničku poznajú roky, ale určite aj menej zainteresovaných. Pri podrobnejšom študovaní návrhu vyvstalo viacero otázok. Na brehu jazera č.2 sa objavilo vskutku veľkorysé mólo. Napriek argumentáciám v podobe rybárskej búdy a vyhliadkam je na pováženie v takej miere nahrádzať vyšliapanú cestičku nadzemnou pôdorysne vlniacou sa oceľovo – drevenou konštrukciou. Na jazere č. 1 je konštrukcia striedmejšia, a práve vďaka tomu pôsobí prirodzenejšie. Reorganizácia Drieňovskej lúky prináša významné vstupy do východnej časti. Modernizácia ihriska vo vzťahu k plánovanej obnove objektu Snežienka má svoju logiku. Detská zoo a športové plochy so sebou prinášajú isté obmedzenia, ktoré nevnímame ako prínosné pre túto lokalitu. Oplotenia hoc v minimálnej výške nezvyšujú možnosti užívania. Práve naopak rozdeľujú celistvú plochu na viacero menších samostatných “ostrovov”. Grilovacie prístrešky a ohniská organizované v hniezdach nepovažujeme za vhodné riešenie. Otáznym je množstvo a hlavne dištancie. Istá miera odstupu alebo možnosť výberu v závislosti od počtu v skupine bude vítaná. Sprístupnenie mokrade skrz zapustené šlapáky nepredstavuje podľa nás adekvátny vstup verejnosti do týchto, pre prírodu významných úkazov v krajine. Iné narábanie s drevinami a krajinným obrazom sme z návrhu nevyčítali. Profil komunikácie resp. promenády je riešený ako asfaltový povrch s výškovou segregáciou cyklistov od zbytku dopravy. To sa vzhľadom, na už dnes známu intenzitu a momenty, ukazuje ako nevýhodné pre cyklistov. Rovnako ako aj trasovanie cyklotrasy pozdĺž brehu jazera č. 1, čo pri zachovaní rozdelenia dopravy vytláča chodcov medzi jazdný pruh a oporný múr. Odhliadnuc od predloženia návrhu len na dvoch z troch predpísaných panelov, ide o najschematickejšie odprezentovanie návrhu, ktorý v konečnom dôsledku svojou snahou o nenápadnosť porotu nepresvedčil o svojich kvalitách.

Informácie o priebehu súťaže

Formát súťaže: krajinársko – architektonická verejná súťaž, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov, z ktorých porota vyberie v 1.etape na základe portfólií tri tímy, ktoré 2. etape vypracujú a odprezentujú návrh.

Názvy vyhlasovateľov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislava
Generálny investor Bratislavy

Termíny
lehota na predkladanie portfólií v 1.etape: do 10.1. 2020, 15:00
predpokladaná osobná prezentácia návrhov v 2. etape: 3.4. 2020
predpokladaná lehota oznámenia výsledkov: 7.4. 2020

Porota
Členovia:
Ing. Michal Marcinov, predseda poroty
Ing. Peter Netri
Mgr. art. Aleš Šedivec
Ing. arch. Martin Frei
Ing. arch. Ján Veisser
Náhradníci:
Ing. František Brliť
Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Ceny a odmeny
honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v 2. etape súťaže je 2 000 €

Rozsah odovzdávaných návrhov
1.etapa – portfólio:
• identifikačné údaje účastníka a zloženie tímu, v ktorom budú zastúpené profesie architekt, krajinný architekt a dopravný inžinier.
• účastník predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom, každý projekt na formát A3.
2.etapa – návrh:
• Grafická časť (3xformát70x150 cm) bude obsahovať situáciu v mierke 1:1000, pôdorysy vyznačených miest v mierke 1:200, rezy vyznačených miest v mierke 1:100 a voľnú prezentáciu.