Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta Bratislavy (2019)

Pre hlavné mesto je nevyhnutné mať spracovaný prehlbujúci dokument pre regeneráciu území brownfieldov, ktorý bude slúžiť ako kvalifikovaný podklad pre strategické materiály mesta.

Spracovaním registra brownfieldov v Bratislave formou urbanistickej štúdie sú vytvorené kvalitné dáta pre účely strategického a územného plánovania, aj ako podklad pre nový územný plán hlavného mesta. Inventarizácia a posúdenie nevyužívaných území budú určujúce pre transformáciu, oživenie ekonomických aktivít a následné zapojenie predmetných území do mestskej štruktúry. Vytypované lokality vo vlastníctve mesta budú riešené v jednotlivých projektoch ich revitalizácie. Úspešná je revitalizácia známeho brownfieldu – bratislavských kúpeľov Grossling. Na základe určenia brownfieldu v databáze bola vyhlásená súťaž návrhov a dnes prebiehajú v areáli na Kúpeľnej ulici stavebné práce. 

Účelom riešenia UŠ BF bolo vytvorenie základnej databázy a evidencie/inventarizácie brownfieldov (ďalej BF), posúdenie nevyužívaných území a možnosti ich následnej transformácie, určenie území pre oživenie ekonomických aktivít a ich zapojenie do mestskej štruktúry. Z návrhu vyplynulo, že 131 vybraných lokalít BF zaberá plochu cca 629 ha zastavaného územia mesta, čo predstavuje rozlohu napr. mestskej časti Lamač.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je v SR ani v EÚ pojem brownfieldy presne zadefinovaný, UŠ BF definuje pojem Brownfield, ako opustené, nedostatočne využívané alebo prázdne územie, ktoré môže, ale nemusí mať environmentálnu záťaž, na ktorom jeho predchádzajúce využitie skončilo a trh nebol schopný dať impulz na jeho opätovné využívanie. UŠ BF pracuje s plochami, ktoré majú výmeru nad 0,5  ha, na ktorých sa nachádzajú stavby, sú schátrané, opustené alebo nedostatočne využívané (max. 30%), doba nevyužívania, alebo čiastočného využívania je min. 2 roky.

Prioritne bude UŠ BF slúžiť ako podklad pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta, súčasne navrhuje niektoré územia BF na zmenu platného ÚPN mesta po overení ich nového funkčného využitia na zonálnej úrovni.

Informujeme, že súčasne je spracovaná webová aplikácia brownfieldy v Bratislave podľa urbanistickej štúdie brownfieldy na území hlavného mesta Bratislavy.

Revitalizácia lokalít brownfieldov je jedným zo základných cieľov rozvoja Bratislavy, podporená v mnohých koncepčných dokumentoch mesta, napríklad v nedávno schválenej Koncepcii mestskej bytovej politiky 20-30, 04/2021.