Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
29. júla 2020

Pre hlavné mesto je nevyhnutné mať spracovaný prehlbujúci dokument pre regeneráciu území brownfieldov, ktorý bude slúžiť ako kvalifikovaný podklad pre strategické materiály mesta.

Spracovaním registra brownfieldov v Bratislave formou urbanistickej štúdie sú vytvorené kvalitné dáta pre účely strategického a územného plánovania, aj ako podklad pre nový územný plán hlavného mesta. Inventarizácia a posúdenie nevyužívaných území budú určujúce pre transformáciu, oživenie ekonomických aktivít a následné zapojenie predmetných území do mestskej štruktúry. Vytypované lokality vo vlastníctve mesta budú riešené v jednotlivých projektoch ich revitalizácie.

Bratislavské brownfieldy zaberajú v súčasnosti veľký podiel zastavaného územia mesta o rozlohe jednej mestskej časti – napr. Lamač. Výsledkom  vyhľadávacej štúdie je register 132 nevyužívaných území o rozlohe 631 ha s podrobným vyhodnotením vlastníckych vzťahov, ekologického zaťaženia a iných kritérií v registračných listoch. Prvým krokom bolo zmapovať tieto územia a vytvoriť databázu, druhým v poradí budú projekty regenerácie vytypovaných území, prioritne vo vlastníctve mesta.