Bezpečnejšie ulice v okolí škôl

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

V rámci projektu Mesto pre deti vytvárame bezpečné a inkluzívne prostredie, aby sa deti mohli voľne pohybovať a hrať v meste.

Deti potrebujú pohyb a slobodu, aby boli zdravé, aktívne a nezávislé. Dnešné deti majú pritom menšiu slobodu pohybu ako ich rovesníci v minulosti. To ich oberá o prirodzené sociálne interakcie a rozvoj ich sociálnych zručností.

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a organizáciou UNICEF rozbehol v rámci projektu Mesto pre deti iniciatívu pre bezpečnejšie ulice v okolí škôl, aby sa deti mohli v uliciach voľnejšie pohybovať a hrať.

Spoluprácou so školami, zavádzaním opatrení na zvýšenie bezpečnosti chodcov a podporou iniciatív zameraných na budovanie komunity chceme vytvoriť prostredie prívetivé pre deti, ktoré im umožní slobodný a voľný pohyb mestom.

Iniciatíva taktiež reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Cieľom iniciatívy je preto zvýšenie percenta školákov, ktorí chodia do školy pešo, na bicykli alebo verejnou hromadnou dopravou.

Ciele iniciatívy

  • Zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl
  • Zvýšiť podiel detí, ktoré chodia do školy pešo
  • Angažovaním miestnej komunity meniť zvyky deti a rodičov​

Iniciatíva odštartovala v roku 2022 pilotnou fázou na základnej škole Tbiliská. Nasledujúci rok sa iniciatíva vďaka spolupráci s organizáciou UNICEF rozšírila na desiatku základných škôl v Bratislave. Na školách budú využité poznatky získané v pilotnej realizácii.

Zoznam zapojených škôl

ZŠ Biskupická, MČ Podunajské Biskupice
ZŠ Budatínska, MČ Petržalka
ZŠ Černyševského, MČ Petržalka
ZŠ Drieňová, MČ Ružinov
ZŠ Malokarpatské námestie, MČ Lamač
ZŠ Mudroňova, MČ Staré Mesto
ZŠ Nevädzová, MČ Ružinov
ZŠ Riazanská, MČ Nové Mesto
ZŠ Vazovova, MČ Staré Mesto
ZŠ s MŠ Za kasárňou, MČ Nové Mesto

V roku 2022 sa uskutočnila pilotná fáza na ZŠ Tbiliská v Rači.

Spolupráca so základnými školami

Spolupráca so školskými zariadeniami spočíva v realizácii participatívneho procesu medzi žiakmi, žiačkami, rodičmi, ale aj pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy. Cieľom je zistiť ich aktuálne potreby a problémy a prebudiť záujem o verejný priestor.

Z výsledkov participácie a po získaní dôkladného obrazu o okolí školy a fungovaní verejného priestoru, odborníci a odborníčky z MIB navrhnú najlepší možný postup pre zlepšenie dopravnej situácie v okolí danej školy. Na všetkých školách dôjde ku krátkodobým aj dlhodobým zmenám v doprave, napríklad:

  • zníženie maximálnej povolenej rýchlosti v úseku pred vstupom do školy
  • osadenie upokojovacích prvkov dopravy
  • zásahy s cieľom zlepšiť viditeľnosť detí na priechodoch pre chodcov

Po tom, ako sa na školách dokončia všetky navrhnuté zásahy, odborníci a odborníčky z MIB uskutočnia záverečný prieskum, aby zistili, do akej miery sa zlepšila situácia v okolí školy. 

Fázy participatívneho procesu na školách

Úvodné stretnutie s rodičmi detí

Socio-priestorová analýza

dopravné mapovanie, zisťovanie širších vzťahov

Dotazníkový prieskum pre rodičov detí a samostatne pre zamestnancov školy

Vnímavá vychádzka a práca s mapou s deťmi

Focusova skupina s rodičmi

Focusová skupina so žiakmi

Susedské stretnutie nad mapou pre širokú verejnosť

Záverečná správa z participatívneho procesu

Okrúhly stôl s odbornou verejnosťou

Aktivity vedúce k zmene návykov

napríklad peší školský autobus, ulica na hranie

Plán ulice

podklad pre dopravnú štúdiu

Evaluácia participatívneho procesu

Pilotná škola

Základnú školu na Tbiliskej ulici v Rači navštevuje 830 detí. Nachádza sa na ulici spravovanej priamo hlavným mestom, susedí s rezidenčnou zónou a dopravná situácia pred ňou je každé ráno náročná.

V rámci aktivít na škole sme realizovali komplexný participatívny proces, do ktorého sa zapojili tri štvrtiny rodičov a deti z troch rôznych tried – štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka. Taktiež sme detailne zmapovali dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta 2022 uskutočnili focusové skupiny s rodičmi školákov. 

Záverečná správa z participatívneho procesu

Cieľom participatívneho procesu na ZŠ Tbiliská bolo spoznať detailne lokalitu a na základe získaných informácií navrhnúť riešenia, vďaka ktorým môžeme zlepšiť bezpečnosť v nej.

Stiahnuť dokument

Na základe participatívneho procesu a zberu dát vznikol plán pre Tbiliskú ulicu, ktorý identifikuje problémové alebo nebezpečné miesta v okolí ZŠ Tbiliská a navrhuje vhodné riešenia.

Budovanie infraštruktúry

Okrem navrhovania zmien v okolí ZŠ Tbiliská sme pristúpili k fyzickým zásahom, ktorých cieľom bolo urobiť dopravu v okolí školy prehľadnejšou a bezpečnejšou, a priestor pred školou zdravší a krajší. 

Realizované zmeny:

  • Na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho vznikol priebežný chodník. Rozšírenie chodníka naprieč cestnou komunikáciou zvýšilo bezpečnosť, prispelo k lepšej prehľadnosti a chodcom poskytlo viac komfortu v pohybe. 
  • Na Rustavelliho ulici taktiež pribudlo krátkodobé státie, takzvané kiss’n’ride miesto. Rodičia tu môžu vysadiť svoje dieťa, ktoré do školy následne prejde bez toho, aby muselo vstúpiť na cestu.

Plánované je tiež vybudovanie vyvýšených priechodov pre chodcov z neďalekých autobusových zastávok a doplní sa aj nové osvetlenie. 

Pred
Po

Zmena návykov

Pri príležitosti Svetového dňa bez áut sme zorganizovali Peší školský autobus. V rámci tejto aktivity sme ráno pred vyučovaním na štyroch trasách vyzdvihli školákov a odviedli ich do školy pešo. Do pešieho autobusu v Rači sa zapojilo viac ako 150 detí rôzneho veku.

Zažiť Tbiliskú ulicu inak umožnilo aj celodenné podujatie s názvom Tbiliská na hranie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 24. septembra 2022. Počas jedného dňa sa ulica otvorila deťom, čo im umožnilo spokojne sa na ulici hrať. Uvoľnením priestoru od áut dostali deti slobodu pohybu a podnety k rôznym aktivitám. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ulica na hranie na ZŠ Mudroňova, Foto Veronika Gežík

Stovky detí sa v sobotu 20. mája hrali na Myjavskej ulici bez áut

12. 5. 2023

Myjavská ulica sa v sobotu 20. mája zmenila na jednodňovú pešiu zónu, vďaka čomu vznikol priestor na bezstarostnú hru detí na ulici bez áut. ...

Cesta do školy môže byť hrou, hovorí dizajnérka, ktorá navrhla sadu hier simulujúcu cestu mestom

18. 4. 2023

Chodiť do školy samé môže byť pre dieťa príjemný zážitok. Podporiť peší pohyb majú aj špeciálne herné prvky od slovenskej dizajnérky....

Projekt Mesto pre deti otvára Ulice na hranie: 10 ulíc pred školami sa na jeden deň zmení

18. 4. 2023

Detská radosť, slobodný pohyb, bohatý sprievodný program a skvelá atmosféra. Príďte si aj vy zažiť verejný priestor pred školou inak, ako v bežný deň....