Ulice pre deti

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Zlepšením bezpečnosti ulíc v okolí škôl prispejeme k zvýšeniu slobody pohybu detí. Po pilotnej fáze projektu na ZŠ Tbiliská projekt rozširujeme na ďalšie bratislavské školy.

Deti potrebujú pohyb a slobodu, aby boli zdravé, aktívne a nezávislé. Dnešné deti majú pritom menšiu slobodu pohybu ako ich rovesníci v minulosti. To ich oberá o prirodzené sociálne interakcie a rozvoj ich sociálnych zručností.

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy rozbehol projekt Ulice pre deti, ktorý má zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl a vrátiť deťom vyrastajúcim v Bratislave slobodu pohybu po svojich susedstvách. Cieľom projektu je zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo, na bicykli alebo verejnou hromadnou dopravou a pripraviť pre to podmienky na uliciach nášho mesta.

Projekt reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Cieľom projektu je rovnako tak zlepšiť povedomie detí o pravidlách cestnej premávky a informovať ich o mobilite s dôrazom na pešiu chôdzu.

Ciele projektu Ulice pre deti

 • Zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl
 • Zvýšiť podiel detí, ktoré chodia do školy pešo
 • Angažovaním miestnej komunity meniť zvyky deti aj rodičov​

Projekt Ulice pre deti odštartoval pilotnou fázou v roku 2022 na základnej škole Tbiliská. Poznatky získané v pilotnej realizácii projektu sa využívajú pri rozšírení projektu na ďalšie školy. Zámerom je postupne pred všetkými základnými školami v Bratislave zvýšiť bezpečnosť vďaka zlepšeniu prehľadnosti ulíc, upokojeniu dopravnej situácie v okolí škôl a aj motivovaním rodičov k zmene správania, aby postupne upustili od vozenia detí do školy autom.

Pilotná škola

Projekt Ulice pre deti odštartoval pilotnými aktivitami na vybranej základnej škole Tbiliská v Rači, ktorú navštevuje 830 detí. Nachádza sa na ulici spravovanej priamo hlavným mestom, susedí s rezidenčnou zónou a dopravná situácia pred ňou je každé ráno náročná.

Na ceste do ZŠ Tbiliská

Fázy projektu na ZŠ Tbiliská

1. Participácia a zber dát

Do dotazníka o situácii s dopravou a bezpečnosťou pred školou v rámci participatívneho procesu sa zapojili tri štvrtiny rodičov.

Hlavné zistenia:

 • Takmer polovica opýtaných rodičov súhlasí, že situácia v okolí školy je nebezpečná, pričom najčastejšie uvádzali chýbajúce či neprehľadné priechody pre chodcov a množstvo áut na cestách aj chodníkoch. 
 • Z dotazníka tiež vyplynulo, že 25 % rodičov vozí dieťa do školy každý deň, ďalšia pätina minimálne raz do týždňa.
 • Aspoň niekedy, vozí dieťa do školy väčšina rodičov, pre ktorých je Tbiliská spádovou škola, teda väčšina školákov (74 %) býva v okruhu do 20 minút chôdze od nej. 
 • Najväčšiu rolu pri rozhodovaní o tom, či rodič pustí dieťa do školy samé zohráva pripravenosť školáka na situácie súvisiace s dopravnými rizikami. 
 • 56 % z oslovených rodičov by od vozenia detí do školy autom upustilo, ak by sa zlepšila dopravná situácia v okolí školy.

Záverečná správa z participatívneho procesu

Cieľom participatívneho procesu na ZŠ Tbiliská bolo spoznať detailne lokalitu a na základe získaných informácií navrhnúť riešenia, vďaka ktorým môžeme zlepšiť bezpečnosť v nej.

Stiahnuť dokument

2. Budovanie infraštruktúry

Riešením dopravnej situácie pred ZŠ Tbiliská bolo urobiť dopravu v okolí školy prehľadnejšou a bezpečnejšou, a priestor pred školou zdravší a krajší. 

Krajší priestor pred školou sme navrhovali a tvorili spolu s deťmi a ich rodičmi. Deti z troch rôznych tried – štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka – sa zapojili do participatívneho procesu, kedy mapovali nebezpečenstvá v teréne, analyzovali ich cestu do školy a spoločne diskutovali, ako by sa mali ulice zmeniť, aby sa cítili bezpečne.    

Taktiež sme detailne zmapovali dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta 2022 uskutočnili focusové skupiny s rodičmi školákov. 

Nasledovali prvé realizácie dočasných aj trvalých zmien:

 • Na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho vznikol priebežný chodník. Rozšírenie chodníka naprieč cestnou komunikáciou zvýšilo bezpečnosť, prispelo k lepšej prehľadnosti a chodcom poskytlo viac komfortu v pohybe. 
 • Na Rustavelliho ulici taktiež pribudlo krátkodobé státie, takzvané kiss’n’ride miesto. Rodičia tu môžu vysadiť svoje dieťa, ktoré do školy následne prejde bez toho, aby muselo vstúpiť na cestu.

Plánované je tiež vybudovanie vyvýšených priechodov pre chodcov z neďalekých autobusových zastávok a doplní sa aj nové osvetlenie. 

Pred
Po

3. Zmena návykov

Pri príležitosti Svetového dňa bez áut sme zorganizovali Peší školský autobus. V rámci tejto aktivity sme ráno pred vyučovaním na štyroch trasách vyzdvihli školákov a odviedli ich do školy pešo. Do pešieho autobusu v Rači sa zapojilo viac ako 150 detí rôzneho veku.

Zažiť Tbiliskú ulicu inak umožnilo aj celodenné podujatie s názvom Tbiliská na hranie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 24. septembra 2022. Počas jedného dňa sa ulica otvorila deťom, čo im umožnilo spokojne sa na ulici hrať. Uvoľnením priestoru od áut dostali deti slobodu pohybu a podnety k rôznym aktivitám. 

Rozširovanie projektu

Poznatky získané z realizácie projektu na pilotnej škole budú využité pri rozširovaní projektu. Zámerom je postupne zvýšiť bezpečnosť v okolí všetkých bratislavských škôl. Vďaka partnerstvu s UNICEF sa projekt okrem zásahov vo verejnom priestore rozšíri o ďalšie činnosti, predovšetkým o aktivity zvyšujúce inkluzívnosť prostredia pre deti z Ukrajiny.

Prvým krokom pri rozširovaní projektu bolo vytypovanie škôl, ktoré na základe dopravnej situácie, stavu verejných priestorov či počtu žiakov vyšli ako najvhodnejšie pre tento projekt. Následne boli jednotlivé školy oslovené a v prípade, že škola prejavila záujem, MIB s ňou nadviazal spoluprácu.

Zoznam zapojených škôl pre rok 2023:

 • ZŠ Biskupická, MČ Podunajské Biskupice
 • ZŠ Budatínska, MČ Petržalka
 • ZŠ Černyševského, MČ Petržalka
 • ZŠ Drieňová, MČ Ružinov
 • ZŠ Malokarpatské námestie, MČ Lamač
 • ZŠ Mudroňova, MČ Staré Mesto
 • ZŠ Nevädzová, MČ Ružinov
 • ZŠ Riazanská, MČ Nové Mesto
 • ZŠ Vazovova, MČ Staré Mesto
 • ZŠ s MŠ Za kasárňou, MČ Nové Mesto

Spolupráca so školskými zariadeniami začne realizáciou participatívneho procesu medzi žiakmi a rodičmi. Cieľom je zistiť ich aktuálne potreby a problémy a prebudiť záujem o verejný priestor. Pôjde o najväčšiu participáciu, akú kedy hlavné mesto uskutočnilo na problematiku zvyšovania bezpečnosti v okolí škôl.  

Z výsledkov participácie a po získaní dôkladného obrazu o okolí školy a fungovaní verejného priestoru, odborníci z MIB navrhnú najlepší možný postup pre zlepšenie dopravnej situácie v okolí danej školy. Na všetkých 10 školách dôjde ku krátkodobým aj dlhodobým zmenám v doprave, napríklad:

 • zníženie maximálnej povolenej rýchlosti v úseku pred vstupom do školy
 • osadenie upokojovacích prvkov dopravy
 • zásahy s cieľom zlepšiť viditeľnosť detí na priechodoch pre chodcov

Pripravujú sa tiež aktivity zamerané na vzdelávanie rodičov, detí a učiteľov v oblasti zvyšovania bezpečnosti, zveľaďovania verejného priestoru, či zdravotných benefitov pohybu. Na vybraných školách sa uskutoční Peší školský autobus, plánuje sa tiež využitie tzv. taktického urbanizmu, ktorý oživí a sprehľadní verejný priestor pred tými školami, kde to prinesie najväčší efekt.  

Po tom, ako sa na školách dokončia všetky navrhnuté zásahy, odborníci z MIB uskutočnia záverečný prieskum s deťmi, učiteľmi aj rodičmi, aby zistili, do akej miery sa zlepšila situácia v okolí školy.  

Plánované aktivity v rámci participatívneho procesu

Úvodné stretnutie s rodičmi detí

Socio-priestorová analýza

dopravné mapovanie, zisťovanie širších vzťahov

Dotazníkový prieskum pre rodičov detí a samostatne pre zamestnancov školy

Vnímavá vychádzka a práca s mapou s deťmi

Focusova skupina s rodičmi

Susedské stretnutie nad mapou pre širokú verejnosť

Záverečná správa z participatívneho procesu

Okrúhly stôl s odbornou verejnosťou

Aktivity vedúce k zmene návykov

napríklad peší školský autobus, ulica na hranie

Plán ulice

podklad pre dopravnú štúdiu

Evaluácia participatívneho procesu

Mohlo by vás tiež zaujímať

Bezpečnejšie ulice v okolí škôl a prostredie priateľské pre všetkých. Projekt Ulice pre deti napreduje vďaka ďalšiemu partnerstvu s UNICEF

23. 1. 2023

Do celomestského projektu Ulice pre deti, ktorý zvyšuje bezpečnosť okolia škôl, sa zapája ďalších 10 základných škôl v Bratislave. Vďaka partnerstvu s...

Málo ihrísk, zlé ovzdušie či priveľa áut, spoza ktorých deti nevidno. Mesto začína zbierať podnety od všetkých detí pre ich lepší život v Bratislave

22. 11. 2022

Aby bolo deti lepšie počuť, hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s UNICEF spustili online platformu www.mestopredeti.sk, cez k...

Počas Týždňa pre deti budú otvorené mestské organizácie s náučným programom pre triedy z bratislavských škôl

16. 11. 2022

Počas celého budúceho týždňa pripravuje hlavné mesto Týždeň pre deti, kedy otvára mestské organizácie pre triedy zo všetkých škôl. Štartuje tým väčší ...