MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. apríla 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyvateľov Bratislavy pred negatívnymi dôsledkami zmeny klímy. Opatrenia sa týkajú tak mesta a mestských spoločností, ako aj obyvateľov a firiem.

Na príprave plánu sa okrem iných aktérov podieľal a bude podieľať aj Metropolitný inštitút Bratislavy. 

Okrem prípravy hodnotenia zraniteľnosti mesta na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy bude Metropolitný inštitút Bratislavy  participovať s hlavným mestom a ďalšími mestskými organizáciami a partnermi na napĺňaní niektorých kľúčových opatrení Akčného plánu pre udržateľnú energetiku a klímu v oblasti dopravy, mestského rozvoja a územného plánovania a adaptácii mesta na zmenu klímy.  

Konkrétne opatrenia, na ktorých sa bude Metropolitný inštitút podieľať, zahŕňajú: modelovanie dopravy pre návrh opatrení zlepšujúcich plynulosť a upokojenie premávky, a prispievajúcich k zníženiu emisií skleníkových plynov a ostatných škodlivých látok v ovzduší, aktívna participácia na budovaní nových terminálov integrovanej osobnej prepravy a rekonštrukcie hlavnej železničnej stanice, podpora pilotného zavádzania nízkoemisných opatrení pre nové mestské štvrte, pokračovanie v revitalizácii parkov a verejných priestorov (program Živé miesta), rozvíjanie mestských politík a nástrojov zlepšujúcich klimatickú odolnosť mesta prostredníctvom zelenej infraštruktúry a  zlepšovanie klimatickej odolnosti mesta prostredníctvom územného plánovania (formou regulatívov, územnoplánovacích podkladov a štúdií),  princípov a štandardov v oblasti zelenej infraštruktúry a spolupráca s mestom na zabezpečovaní pravidelnej aktualizácie hodnotení zraniteľnosti mesta na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Akčný plán Bratislavy reflektuje na klimatické výzvy, ktorým čelí nielen naše mesto, ale celý svet. Na to, aby sme sa pripravili na budúcnosť, potrebujeme mať plán, ktorý jasne pomenúva kroky na dosiahnutie spoločného cieľa. Zároveň potrebujeme vzdelávať a angažovať širokú aj odbornú verejnosť do diskusie, ako nám tieto konkrétne kroky pomôžu nielen zmierniť dopady klimatickej krízy, ale aj zlepšiť prostredie pre život nás všetkých a vytvárať tak pozitívny vzťah k miestu, uviedla riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislavy Petra Marko. 

Ďalej doplnila, že: „Metropolitný inštitút je súčasťou tejto cesty, od tvorby verejných priestorov, ktoré pomáhajú ochladzovať prostredie, integrujú vodozádržné opatrenia či podporujú bezpečný peší pohyb a udržateľnú mobilitu; cez inteligentné strategické nástroje územného plánovania, ktoré pomáhajú integrovať zeleno-modré opatrenia v tvorbe udržateľných mestských štvrtí; až po participatívny proces s verejnosťou, ktorý nám pomáha budovať angažovanú generáciu so vzťahom k životnému prostrediu. 

Metropolitný inštitút Bratislavy spolupracoval s hlavným mestom Bratislavy na tvorbe Akčného plánu udržateľnej energetiky a klímy, ktorý bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí (číslo projektu: ACC01P03).

Viac informácií o projekte nájdete na klimatickyodolna.bratislava.sk.  

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...