MIB pripravil pravidlá, ktoré pomôžu skultúrniť reklamu v uliciach Bratislavy

27. mája 2022

Maximálne jeden citylight na 100 metrov a reklama na zastávkach nesme zakrývať výhľad na prichádzajúci autobus či električku.

Hlavné mesto v posledných rokoch pristúpilo k viacerým opatreniam, ktoré prispeli k vyčisteniu ulíc od nadmernej vonkajšej reklamy. Od roku 2019 bolo odstránených vyše 1000 nelegálnych reklamných plôch z pozemkov v správe hlavného mesta. Významná zmena sa udiala začiatkom roka, kedy vstúpila do platnosti regulácia vonkajšej reklamy v územnom pláne, vďaka čomu sa postupne zníži počet reklamných plôch na území mesta. Teraz Metropolitný inštitút Bratislavy sfinalizoval komplexný manuál, ktorý usmerňuje, ako reklamu umiestňovať tak, aby jej vzhľad v uliciach mesta nebol rušivý. Ide o krok k tomu, aby Bratislava bola mestom, v ktorom obyvateľov nevyrušujú nevkusné reklamné plochy vo verejnom priestore.  

Vonkajšia reklama preukázateľne ovplyvňuje to, ako sa ľudia cítia vo verejnom priestore. Človeku prirodzene klesá pozornosť, ak má okolo seba príliš veľa vizuálneho smogu. V spleti obrázkov a nápisov sa priestor stáva nečitateľný a neatraktívny pre jeho užívateľov. Atmosfére mesta škodí najmä reklama, ktorá bráni výhľadu na mesto a architektúru svojou nadmernou veľkosťou či umiestnením. Problematická je tiež reklama, ktorá znemožňuje pohyb alebo násilne púta pozornosť výraznou farebnosťou či svietivosťou. Avšak vhodne umiestnená vonkajšia reklama môže pôsobiť mestotvorne.

Lepšia regulácia kvality reklamy  

Manuál s názvom Princípy a štandardy vonkajšej reklamy prináša jasné a jednotné pravidlá pre reklamu umiestnenú na budovách, a tiež pre samostatne stojace reklamné stavby a zariadenia, ako sú citylighty, bilboardy, plagátové valce či malé voľne stojace zariadenia. Pri každom type reklamy je konkrétne uvedená odporúčaná veľkosť, umiestnenie a kompozícia, materiál, farba či forma. Vďaka odporúčaniam manuálu sa môže zjednotiť označovanie prevádzok či umiestnenie reklám na zastávkach MHD. Dokument má slúžiť obchodníkom, majiteľom nehnuteľností, prevádzkovateľom reklamných stavieb a zariadení, a tiež samotnej samospráve a úradom. 

„Od roku 2019 sme v Bratislave odstránili už viac ako 1000 reklamných zariadení, podpísali sme dohodu s významným prevádzkovateľom reklamných objektov a reguláciu reklamných stavieb sme zakotvili aj priamo do územného plánu. Umiestňovanie reklamy vo verejnom priestore musí mať svoje jasné pravidlá, aby neznehodnocovala kvalitu daného priestoru, nepôsobila rušivo, netvorila prekážky pre chodcov. Teší ma, že máme v rukách aj prvý koncepčný materiál – návod týkajúci sa pravidiel umiestňovania reklamy, ktorý je k dispozícií pre starostov a starostky, prevádzkovateľov zariadení či majiteľov budov,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.   

Vhodný príklad nerušivého podsvietenia názvu prevádzky pod jednotlivými písmenammi. Zdroj MIB

 

Každý typ reklamy má svoje pravidlá

„Hlavným cieľom je umiestňovať reklamu v primeranej hustote, veľkosti, a tiež v kvalitnom a vizuálne prijateľnom dizajne. Každá reklama by mala rešpektovať prostredie, v ktorom sa nachádza a prispôsobiť sa mu svojím tvarom, charakterom, veľkosťou, materiálovo-farebným riešením aj obsahom. Kvalitne spracovaná vizuálna komunikácia má potenciál zvyšovať kvalitu verejného priestoru a prispievať tak k pozitívnej atmosfére v meste. Koncepčný materiál, ktorý sme spolu s mojimi kolegami dali dokopy, sumarizuje pravidlá, ktoré nás dovedú ku kultivovanej legálnej reklame v uliciach Bratislavy,“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ Sekcie verejných priestorov na MIB.   

Jednotné pravidlá dokážu skultúrniť aj také miesto, akým je dnes Obchodná ulica, kde je vizuálny smog neúnosný. Napríklad majiteľ alebo majiteľka kaviarne získa v manuáli informácie o tom, kde si môže osadiť názov prevádzky na fasádu a ako má vyzerať jeho dizajn. Tiež v ňom nájde aké pravidlá platia pre prípadný polep výkladu, alebo akým spôsobom si môže umiestniť tabuľu s ponukou kaviarne. Každá prevádzka má mať podľa manuálu na fasáde najviac jedno označenie prevádzky. Informácie by sa nemali zbytočne opakovať, napríklad keď už má prevádzka umiestnenú na označenie výstrč, nemala by umiestňovať na fasádu ďalší nápis.  

Zároveň platí, že umiestnenie reklamy na fasáde by malo byť súčasťou celkového návrhu budovy a všetky reklamné plochy v rámci jednej budovy, ideálne aj súvislých úsekov ulice, by mali mať vypracovanú jednotnú koncepciu umiestňovania reklamy. Manuál v tomto smere zdôrazňuje pravidlo, že architektúra je vždy nadradená reklame, a preto reklama nesmie celoplošne prekrývať fasádu alebo zakrývať okenné otvory.  

Manuál rieši aj iné situácie, napríklad v určitých pamiatkových územiach nemajú byť umiestňované žiadne reklamné stavby okrem vývesných štítov a označení prevádzok na budovách. Osobitne sú chránené aj národné kultúrne pamiatky, na ktorých sa nepripúšťa umiestňovať akákoľvek reklama.  

Problémom býva, že ľudia čakajúci na MHD zastávke nevidia na prichádzajúci autobus kvôli zle umiestnenému citylightu. Podľa pravidiel manuálu môže byť takáto reklama umiestnená len na opačnej strane ako prichádzajú vozidlá MHD. 

Častým negatívnym javom v uliciach mesta sú zhluky reklamných stavieb. Aby nevznikali, tak manuál určil ich minimálnu vzdialenosť –  v prípade cityligthov je to 100 metrov. Tiež sa určila minimálna priechodná šírka chodníka pri umiestňovaní citylightov na 2 metre, vďaka čomu nebudú tvoriť prekážku v pohybe.  Konkrétne pravidlá nájdete v manuáli.

Príklad umiestnenia citylightov vo vhodnej polohe v rámci prístreškov na opačnej strane ako prichádzajú vozidlá MHD. © Henrich Kleiner
Reklama na MHD zastávke nesmie zakrývať výhľad na prichádzajúce vozidlo. Zdroj MIB.

Manuál vychádza z územného plánu

Mesto vlani prvýkrát v novodobej histórii schválilo reguláciu reklamných stavieb priamo v územnom pláne prostredníctvom zmien a doplnkov, vďaka čomu obmedzuje umiestňovanie reklamných stavieb do budúcnosti. V Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán neumožňuje. Postupne sa tak zníži záťaž nadmernou vonkajšou reklamou, čo prospeje atraktivite verejných priestorov či prehľadnosti v dopravných ťahoch. Územný plán vymedzil konkrétne územia a zároveň typy reklamných stavieb, ktoré môžu byť povolené. Bratislava je rozdelená do štyroch území. Najprísnejšie pravidlá platia v centre mesta, iné na kompozičných osiach alebo v parkoch. Regulácia úplne zakazuje reklamné stavby s reklamnou plochou väčšou ako 13 m2

Manuál Princípy a štandardy vonkajšej reklamy nadväzuje na zmeny v územnom pláne a spodobňuje pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb v mierke ulice a prináša aj odporúčania pre dizajn reklamných plôch. Pre mesto a jeho organizácie má dokument záväzný charakter, pričom všetky mestské organizácie sú pri umiestňovaní vlastných reklamných objektov, pri riešení nájmov a zverovaniach povinné riadiť sa týmto dokumentom. Pre mestské časti, prevádzkovateľov rôznych prevádzok, poskytovateľov vonkajšej reklamy či vlastníkov budov má dokument odporúčací charakter, no transparentne komunikuje, aká reklama je vhodná, aby mesto postupne získalo jednotnú atmosféru bez nekultivovanej reklamy. 

Princípy a štandardy vonkajšej reklamy sú súčasťou Manuálu verejných priestorov. Ten spolu s doteraz 13 vydanými princípmi a štandardmi na konkrétne oblasti sumarizuje  jasné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. Uplatňovaním jednotných pravidiel, ktoré sa už deje na viacerých miestach pri aktuálnych obnovách, mesto a jeho verejné priestory dostanú kompaktný vzhľad. 

Všetky dokumenty sú voľne dostupné na https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...