MIB: Mesto robíme lepším aj v spolupráci s partnermi. V roku 2023 sme si dokázali zabezpečiť financie z viacerých zdrojov 

9. januára 2024

Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) je prinášať dlhodobé koncepčné riešenia v oblasti rozvoja mesta a verejného priestoru, ktoré prispejú k lepšiemu, kvalitnejšiemu životu v meste. Rozvoj mesta záleží aj na spolupráci s partnermi, ktorí v meste pôsobia.

V roku 2023 sa podarilo poskytovať služby a nadviazať partnerstvá, vďaka ktorým získal MIB nielen priestor na spoluprácu, ale do svojho rozpočtu externé zdroje. Z celkového rozpočtu si MIB zabezpečil približne štvrtinu z externých zdrojov.

 „Je v záujme hlavného mesta napredovať aj spolu s partnermi na projektoch, ktoré zlepšujú nielen verejný priestor, ale pripravia mesto na zvyšovanie kvality života v budúcnosti. Získavame preto aj granty, poskytujeme služby na trhu aj verejným inštitúciám. Našli sme tak externých partnerov, s ktorými našu víziu napĺňame,“ uviedol Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Ktoré projekty sú financované z externých zdrojov?

  • Mesto pre deti

V uplynulom roku bolo Mesto pre deti významným projektom MIB-u a hlavného mesta. Zapojilo sa doň 10 základných škôl v Bratislave, na ktorých prebehla rozsiahla participácia so žiakmi, ich rodičmi ako aj miestnymi obyvateľmi. Cieľom participácie bolo identifikovať nebezpečné miesta v okolí škôl a na jej podklade navrhovať a realizovať konkrétne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti detí na ich ceste do školy. MIB zrealizoval v okolí každej zo škôl festival Ulica na hranie. Okrem toho pomáhal školám, ktoré prejavili záujem zorganizovať aktivitu pešibus, vďaka ktorej chodili deti do školy peši v sprievode dospelých osôb. Vytvoril tiež Pavilón na hranie, hravý objekt, ktorý sa objavil na viacerých miestach a ponúkal zaujímavý program a priestor na hru vo verejnom priestore.

Tento projekt bol financovaný externým partnerom, ktorým je UNICEF.

  • Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

Ďalším kľúčovým projektom MIB-u je Mestská urbanistická štúdia Mlynské nivy, ktorá komplexne rieši urbanizmus rozsiahlej rozvojovej oblasti s množstvom brownfieldov ohraničenej Košickou, Prístavnou, Prievozskou a Hraničnou ulicou. Pri tvorbe štúdie sa MIB držal princípov rozvoja mesta, najmä kompaktnosť blokovej štruktúry, environmentálna, ekonomická a sociálna udržateľnosť a zásada 15-minútového mesta, vďaka ktorej budú kľúčové služby dobre dostupné. MUŠ ukazuje, ako môže vyzerať citlivý rozvoj Bratislavy smerom do vnútra pri zohľadnení ekonomických parametrov developerov a rešpektovaní verejného záujmu. Štúdia má potenciál stať sa inšpiráciou pre tvorbu ďalších podobných spoluprác v iných zónach.

Tento projekt bol spolufinancovaný z príspevkov na spracovanie štúdie zo strany developerov pôsobiacich v zóne.

  • Súťaže na architektonické štúdie na objednávku

MIB v roku 2023 vypracoval aj súťaže na architektonické štúdie, vďaka ktorým získal externé zdroje. Konkrétne ide o súťaže na štúdie pre Ústav pamäti národa a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ústavu pamäti národa MIB pomohol zorganizovať architektonickú súťaž na novú podobu ich sídla na rohu Krížnej a Karadžičovej ulice. Výsledky boli vyhlásené v októbri minulého roka. Pre kanceláriu Najvyššieho súdu MIB spracoval štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá predchádza vyhláseniu súťaže, ktoré je plánované na rok 2024.

Tieto projekty financovali inštitúcie, s ktorými MIB uzavrel zmluvy o poskytnutí služieb organizácie architektonických súťaží.

  • Aktívna spolupráca na tvorbe stavebnej a územnoplánovacej legislatívy

MIB prakticky od svojho vzniku participuje na pripomienkovaní najmä stavebnej a územnoplánovacej legislatívy. V spolupráci s Technickou univerzitou Košice aktívne pracoval na tvorbe vykonávacích predpisov k novej stavebnej a územnoplánovacej legislatíve, kde využil svoje know how a skúsenosti z územného plánovania v Bratislave. MIB-u sa tak podarilo získať nové doplnkové zdroje na rozvoj nových postupov a nástrojov v územnom plánovaní.

  • Partneri vo verejnom priestore

MIB nadviazal spoluprácu pri zveľaďovaní verejného priestoru s viacerými partnermi. Už dnes možno vidieť bratislavskú dlažbu licencovanú súkromným developerom zo strany MIB-u vo viacerých verejných priestoroch v meste. Developeri tak financujú kultiváciu verejného priestoru za použitia mestotvornej unikátnej bratislavskej dlažby. MIB taktiež na zákazku tvorí menšie projekty vo verejnom priestore, kde sa používa bratislavská dlažba. Najbližšie bude takúto spoluprácu možno vidieť v roku 2024 na Šancovej ulici.

  • Aj zmena územného plánovania prinesie mestu úspory

MIB v ostatných rokoch pracuje na viacerých zmenách a doplnkoch územného plánu, ktoré mestu prinášajú nielen zhodnotenie mestských pozemkov vďaka zmene územného plánu, no tiež zdroje na ďalší rozvoj mesta vďaka metodike kontribúcií pri zmenách územného plánu. V minulosti MIB pracoval aj na udržateľnom biznis pláne pre Mestské kúpele a knižnicu Grössling a pre partnerov v štátnom sektore, dodal štúdiu Bratislavského Dunajského parku a Projekt rozvoja štátnych lesov v Bratislave. Za ostatné 3 roky sa MIB zúčastnil na 6 projektových žiadostiach v národných a európskych výskumných schémach, z ktorých jedna bola podporená. Vyhodnotenie dvoch z nich sa očakáva v roku 2024.

Titulná foto: Marek Velček

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...